Ζαχαρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 8

ΚΑΙ έγινε λόγος τού Κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας:
2 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Είμαι ζηλότυπος για τη Σιών με μεγάλη ζηλοτυπία, και είμαι ζηλότυπος γι' αυτή με μεγάλη οργή.
3 Έτσι λέει ο Κύριος: Επέστρεψα στη Σιών, και θα κατοικήσω στο μέσον τής Ιερουσαλήμ· και η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πόλη αλήθειας· και το βουνό τού Κυρίου των δυνάμεων, βουνό άγιο.
4 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Ακόμα, πρεσβύτεροι και πρεσβύτερες θα καθήσουν στις πλατείες τής Ιερουσαλήμ, και κάθε ένας με τη ράβδο του στο χέρι του από το πλήθος των ημερών.
5 Και οι πλατείες τής πόλης θα είναι γεμάτες από παιδιά και κοριτσάκια που θα παίζουν στις πλατείες της.
6 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Αν φανεί θαυμαστό στα μάτια αυτού τού υπόλοιπου λαού κατά τις ημέρες εκείνες, μήπως θα φανεί θαυμαστό και στα μάτια μου; λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
7 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Δέστε, εγώ θα σώσω τον λαό μου από τη γη τής ανατολής, και από τη γη τής δύσης τού ήλιου,
8 και θα τους φέρω, και θα κατοικήσουν στο μέσον τής Ιερουσαλήμ· και θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός τους, με αλήθεια και δικαιοσύνη.
9 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Ενισχύστε τα χέρια σας, κι αυτοί που ακούν αυτά τα λόγια κατά τις ημέρες αυτές, διαμέσου τού στόματος των προφητών, που ήσαν κατά την ημέρα, κατά την οποία θεμελιώθηκε ο οίκος τού Κυρίου των δυνάμεων, για να κτιστεί ο ναός.
10 Επειδή, πριν από τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε μισθός για τον άνθρωπο ούτε μισθός για το κτήνος ούτε ειρήνη γι' αυτόν που έβγαινε έξω ή έμπαινε μέσα, εξαιτίας τής θλίψης· για τον λόγο ότι, έστειλα όλους τους ανθρώπους, κάθε έναν ενάντια στον πλησίον του.
11 Αλλά, τώρα, εγώ δεν θα φέρομαι στο υπόλοιπο αυτού του λαού, όπως στις αρχαίες ημέρες, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
12 Επειδή, ο σπόρος θα είναι της ειρήνης· η άμπελος θα δώσει τον καρπό της, και η γη θα δώσει τα γεννήματά της, και οι ουρανοί θα δώσουν τη δρόσο τους· και θα κληροδοτήσω στο υπόλοιπο αυτού του λαού όλα αυτά.
13 Και καθώς ήσασταν κατάρα ανάμεσα στα έθνη, οίκος Ιούδα, και οίκος Ισραήλ, έτσι θα σας διασώσω, και θα είστε ευλογία· μη φοβάστε· ας ενισχύονται τα χέρια σας.
14 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Με όποιον τρόπο στοχάστηκα να σας τιμωρήσω, όταν με παρόργισαν οι πατέρες σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν μετανόησα,
15 έτσι πάλι θέλησα κατά τις ημέρες αυτές να αγαθοποιήσω την Ιερουσαλήμ, και τον οίκο Ιούδα· μη φοβάστε.
16 Αυτά είναι τα λόγια, που θα κάνετε: Μιλάτε κάθε ένας την αλήθεια στον πλησίον του· αλήθεια και κρίση ειρήνης κρίνετε στις πύλες σας.
17 Μη σκέφτεστε κακό μέσα στις καρδιές σας κάθε ένας ενάντια στον πλησίον του, και μη αγαπάτε αναληθή όρκο· επειδή, όλα αυτά είναι εκείνα που μισώ, λέει ο Κύριος.
18 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας:
19 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Η νηστεία τού τέταρτου μήνα, και η νηστεία τού πέμπτου, και η νηστεία τού έβδομου, και η νηστεία τού δέκατου, θα είναι στον οίκο Ιούδα με χαρά και με ευφροσύνη, και με εύθυμες γιορτές· γι' αυτό, αγαπάτε την αλήθεια και την ειρήνη.
20 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Επιπλέον, θάρθουν λαοί, κι αυτοί που κατοικούν σε πολλές πόλεις·
21 και οι κάτοικοι της μιας θα πάνε στην άλλη, λέγοντας: Ας πάμε σπεύδοντας για να εξιλεώσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, και να εκζητήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων· θα πάω και εγώ.
22 και πολλοί λαοί και ισχυρά έθνη θάρθουν για να εκζητήσουν τον Κύριο των δυνάμεων στην Ιερουσαλήμ, και να εξιλεώσουν το πρόσωπο του Κυρίου.
23 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Κατά τις ημέρες εκείνες δέκα άνδρες από όλες τις γλώσσες των εθνών θα πιάσουν σφιχτά, ναι, θα πιάσουν σφιχτά το κράσπεδο ενός Ιουδαίου, λέγοντας: Θα πάμε με σας· επειδή, ακούσαμε ότι ο Θεός είναι με σας.