Ζαχαρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 14

ΔΕΣ, η ημέρα τού Κυρίου έρχεται, και το λάφυρό σου θα διαμοιραστεί ανάμεσά σου.
2 Και θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη ενάντια στην Ιερουσαλήμ σε μάχη· και η πόλη θα αλωθεί, και τα σπίτια θα λεηλατηθούν, και οι γυναίκες θα βιαστούν· και το μισό τής πόλης θα βγει σε αιχμαλωσία, και το υπόλοιπο του λαού δεν θα εξολοθρευθεί από την πόλη.
3 Και ο Κύριος θα βγει έξω, και θα πολεμήσει ενάντια στα έθνη εκείνα, όπως όταν ο Κύριος είχε πολεμήσει κατά την ημέρα τής μάχης.
4 Και τα πόδια του, κατά την ημέρα εκείνη, θα σταθούν επάνω στο βουνό των ελαιών, που είναι απέναντι από την Ιερουσαλήμ, από ανατολικά· και το βουνό των ελαιών θα σχιστεί στα δύο στο μέσον του, προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, και θα γίνει μια υπερβολικά μεγάλη κοιλάδα· και το μισό τού βουνού θα συρθεί προς βορράν, και το μισό του προς νότον.
5 Και θα καταφύγετε στην κοιλάδα των βουνών μου· επειδή, η κοιλάδα των βουνών θα φτάνει μέχρι την Ασάλ· και θα φύγετε, όπως φύγατε μπροστά από τον σεισμό κατά τις ημέρες τού Οζία, του βασιλιά τού Ιούδα· και ο Κύριος ο Θεός μου θάρθει, και μαζί σου όλοι οι άγιοι.
6 Και κατά την ημέρα εκείνη, το φως δεν θα είναι λαμπρό ούτε συσκοτεινιασμένο·
7 αλλά, θα είναι μία ημέρα, που είναι γνωστή στον Κύριο, ούτε ημέρα ούτε νύχτα· και προς την εσπέρα θα υπάρχει φως.
8 Και κατά την ημέρα εκείνη θα βγουν ζωντανά νερά από την Ιερουσαλήμ· τα μισά απ' αυτά προς την ανατολική θάλασσα, και τα μισά τους προς τη δυτική θάλασσα· σε καλοκαίρι και σε χειμώνα θα είναι έτσι.
9 Και ο Κύριος θα είναι βασιλιάς επάνω σε ολόκληρη τη γη· κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας, και το όνομά του ένα.
10 Ολόκληρος ο τόπος θα μεταβληθεί σε πεδιάδα, από τη Γαβαά μέχρι τη Ριμμών, προς νότον τής Ιερουσαλήμ· κι αυτή θα υψωθεί, και θα κατοικηθεί στον τόπο της, από την πύλη τού Βενιαμίν μέχρι τον τόπο τής πρώτης πύλης των γωνιών, και του πύργου Ανανεήλ, μέχρι τους ληνούς τού βασιλιά.
11 Και θα κατοικήσουν μέσα σ' αυτή, και δεν θα υπάρχει πλέον αφανισμός· και η Ιερουσαλήμ θα κάθεται με ασφάλεια.
12 Κι αυτή θα είναι η πληγή, με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τούς λαούς, που εκστράτευσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ· η σάρκα τους θα λιώνει, καθώς θα στέκονται επάνω στα πόδια τους, και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους, και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους.
13 Και κατά την ημέρα εκείνη, θα υπάρχει μεγάλη ταραχή τού Κυρίου ανάμεσά τους· και κάθε ένας θα πιάνει το χέρι τού πλησίον του, και το χέρι του θα σηκώνεται ενάντια στο χέρι τού πλησίον του.
14 Ακόμα και ο Ιούδας θα πολεμήσει ενάντια στην Ιερουσαλήμ· και ο πλούτος όλων των εθνών ολόγυρα, χρυσάφι, και ασήμι, και ιμάτια, θα συγκεντρωθεί σε πληθώρα μεγάλη.
15 Και η πληγή τού αλόγου, του μουλαριού, της καμήλου, και του γαϊδουριού, και όλων των κτηνών, που θα είναι στα στρατόπεδα εκείνα, τέτοια θα είναι, όπως αυτή η πληγή.
16 Και κάθε ένας που θα εναπομείνει από όλα τα έθνη, που ήρθαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ, θα ανεβαίνει κάθε χρόνο για να προσκυνάει τον Βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, και να γιορτάζει τη γιορτή τής σκηνοπηγίας.
17 Και όσοι από τις οικογένειες της γης δεν ανέβουν στην Ιερουσαλήμ, για να προσκυνήσουν τον Βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, σ' αυτούς δεν θα υπάρχει βροχή.
18 Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν ανέβει, και δεν έρθει, επάνω στους οποίους δεν υπάρχει βροχή, σ' αυτούς θα είναι η πληγή, που ο Κύριος θα πληγώσει τα έθνη, τα οποία δεν ανεβαίνουν για να γιορτάσουν τη γιορτή τής σκηνοπηγίας.
19 Αυτή θα είναι η ποινή τής Αιγύπτου, και η ποινή όλων των εθνών, αυτών που δεν θέλουν να ανέβουν για να γιορτάσουν τη γιορτή τής σκηνοπηγίας.
20 Κατά την ημέρα εκείνη, επάνω στα κουδούνια των αλόγων θα είναι γραμμένο: ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ· και τα καζάνια στον οίκο τού Κυρίου θα είναι όπως οι φιάλες μπροστά από το θυσιαστήριο.
21 Και κάθε καζάνι στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα θα είναι Αγιασμός στον Κύριο των δυνάμεων· και όλοι αυτοί που θυσιάζουν θάρθουν, και θα πάρουν απ' αυτά, και θα ψήσουν μέσα σ' αυτά· και κατά την ημέρα εκείνη δεν θα υπάρχει πλέον Χαναναίος μέσα στον οίκο τού Κυρίου των δυνάμεων.