0:00
0:00

поглавље 10

A ovo su plemena sinova Nojevih, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi posle potopa.
2 Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.
3 A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rifat i Togarma.
4 A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.
5 Od njih se razdeliše ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svom i po porodicama svojim, u narodima svojim.
6 A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i Hanan.
7 A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan.
8 Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na zemlji;
9 Beše dobar lovac pred Gospodom; zato se kaže: Dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod.
10 A početak carstvu njegovom beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru.
11 Iz te zemlje izadje Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah,
12 I Dasem izmedju Ninevije i Halaha; to je grad velik.
13 A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje,
14 I Patroseje i Hasmeje, odakle izadjoše Filisteji i Gaftoreji.
15 A Hanan rodi Sidona, prvenca svog, i Heta,
16 I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,
17 I Eveja i Arukeja i Aseneja,
18 I Arvadeja i Samareja i Amateja. A posle se rasejaše plemena hananejska.
19 I behu medje hananejske od Sidona idući na Gerar pa do Gaze, i idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa.
20 To su sinovi Hamovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.
21 I Simu rodiše se sinovi, najstarijem bratu Jafetovom, ocu svih sinova Everovih.
22 Sinovi Simovi behu: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram.
23 A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i Mas.
24 A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.
25 A Everu se rodiše dva sina: jednom beše ime Falek, jer se u njegovo vreme razdeli zemlja, a bratu njegovom ime Jektan.
26 A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha,
27 I Odora i Evila i Deklu,
28 I Evala i Avimaila i Savu,
29 I Ufira i Evilu i Jovava; ti svi behu sinovi Jektanovi.
30 I življahu od Mase, kako se ide na Safir do gora istočnih.
31 To su sinovi Simovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.
32 To su porodice sinova Nojevih po plemenima svojim, u narodima svojim; i od njih se razdeliše narodi po zemlji posle potopa.