0:00
0:00

поглавље 4

Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kajina, i reče: Dobih čoveka od Gospoda.
2 I rodi opet brata njegovog Avelja. I Avelj posta pastir a Kajin ratar.
3 A posle nekog vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskog;
4 A i Avelj prinese od prvina stada svog i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos,
5 A na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi veoma, i lice mu se promeni.
6 Tada reče Gospod Kajinu: Što se srdiš? Što li ti se lice promeni?
7 Nećeš li biti mio, kad dobro činiš? A kad ne činiš dobro, greh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću, i ti si mu stariji.
8 Posle govoraše Kajin s Aveljem bratom svojim. Ali kad behu u polju, skoči Kajin na Avelja brata svog, i ubi ga.
9 Tada reče Gospod Kajinu: Gde ti je brat Avelj? A on odgovori: Ne znam; zar sam ja čuvar brata svog?
10 A Bog reče: Šta učini! Glas krvi brata tvog viče sa zemlje k meni.
11 I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvog iz ruke tvoje.
12 Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svog. Bićeš potukač i begunac na zemlji.
13 A Kajin reče Gospodu: Krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti.
14 Evo me teraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred Tebe, i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti ko me udesi.
15 A Gospod mu reče: Zato ko ubije Kajina, sedam će se puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi.
16 I otide Kajin ispred Gospoda, i naseli se u zemlji naidskoj na istoku prema Edemu.
17 I pozna Kajin ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svog Enoh.
18 A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad rodi Maleleila: a Maleleilo rodi Matusala; a Matusal rodi Lameha.
19 I uze Lameh dve žene: jednoj beše ime Ada a drugoj Sela.
20 I Ada rodi Jovila; od njega se narodiše koji žive pod šatorima i stoku pasu.
21 A bratu njegovom beše ime Juval; od njega se narodiše gudači i svirači.
22 A i Sela rodi Tovela, koji beše vešt kovati svašta od bronze i od gvoždja; a sestra Tovelu beše Noema.
23 I reče Lameh svojim ženama, Adi i Seli: Čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte reči moje: ubiću čoveka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju.
24 Kad će se Kajin osvetiti sedam puta, Lameh će sedamdeset i sedam puta.
25 A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nade mu ime Sit, jer mi, reče, Bog dade drugog sina za Avelja, kog ubi Kajin.
26 I Situ se rodi sin, kome nadede ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.