0:00
0:00

поглавље 5

Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čoveka po obličju svom stvori ga.
2 Muško i žensko stvori ih, i blagoslovi ih, i nazva ih čovek, kad biše stvoreni.
3 I požive Adam sto trideset godina, i rodi sina po obličju svom, kao što je on, i nadede mu ime Sit.
4 A rodiv Sita požive Adam osam stotina godina, radjajući sinove i kćeri;
5 Tako požive Adam svega devet stotina trideset godina; i umre.
6 A Sit požive sto pet godina, i rodi Enosa;
7 A rodiv Enosa požive Sit osam stotina sedam godina, radjajući sinove i kćeri;
8 Tako požive Sit svega devet stotina dvanaest godina; i umre.
9 A Enos požive devedeset godina, i rodi Kajinana;
10 A rodiv Kajinana požive Enos osam stotina petnaest godina, radjajući sinove i kćeri;
11 Tako požive Enos svega devet stotina pet godina; i umre.
12 A Kajinan požive sedamdeset godina, i rodi Maleleila;
13 A rodiv Maleleila požive Kajinan osam stotina i četrdeset godina, radjajući sinove i kćeri;
14 Tako požive Kajinan svega devet stotina deset godina; i umre.
15 A Maleleilo požive šezdeset pet godina, i rodi Jareda;
16 A rodiv Jareda požive Maleleilo osam stotina trideset godina, radjajući sinove i kćeri;
17 Tako požive Maleleilo svega osam stotina devedeset pet godina; i umre.
18 A Jared požive sto i šezdeset i dve godine, i rodi Enoha;
19 A rodiv Enoha požive Jared osam stotina godina, radjajući sinove i kćeri;
20 Tako požive Jared svega devet stotina šezdeset dve godine, i umre.
21 A Enoh požive šezdeset pet godina, i rodi Matusala;
22 A rodiv Matusala požive Enoh jednako po volji Božjoj trista godina, radjajući sinove i kćeri;
23 Tako požive Enoh svega trista šezdeset pet godina;
24 I živeći Enoh jednako po volji Božjoj, nestade ga jer ga uze Bog.
25 A Matusal požive sto osamdeset sedam godina, i rodi Lameha;
26 A rodiv Lameha požive Matusal sedam stotina osamdeset dve godine, radjajući sinove i kćeri;
27 Tako požive Matusal svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umre.
28 A Lameh požive sto osamdeset i dve godine, i rodi sina,
29 I nadede mu ime Noje govoreći: Ovaj će nas odmoriti od poslova naših i od truda ruku naših na zemlji, koju prokle Gospod.
30 A rodiv Noja požive Lameh pet stotina devedeset pet godina, radjajući sinove i kćeri;
31 Tako požive Lameh svega sedam stotina sedamdeset sedam godina; i umre.
32 A Noju kad bi pet stotina godina, rodi Noje Sima, Hama i Jafeta.