Postanak

поглавље: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0:00
0:00

поглавље 36

A ovo je pleme Isavovo, a on je Edom.
2 Isav se oženi izmedju kćeri hananejskih Adom kćerju Eloma Hetejina, i Olivemom kćerju Ane sina Sevegona Evejina,
3 I Vasematom kćerju Ismailovom, sestrom Naveotovom.
4 I rodi Ada Isavu Elifasa, a Vasemata rodi Raguila.
5 A Olivema rodi Jeusa i Jegloma i Koreja. To su sinovi Isavovi, koji mu se rodiše u zemlji hananskoj.
6 I Isav uze žene svoje i sinove svoje i kćeri svoje i sve domašnje svoje, i stada svoja i svu stoku svoju i sve blago svoje što beše stekao u zemlji hananskoj; pa otide u drugu zemlju daleko od Jakova brata svog.
7 Jer im blago beše vrlo veliko, te ne mogahu živeti zajedno; niti ih zemlja gde behu došljaci mogaše nositi od množine stoke njihove.
8 I Isav živeše na planini Siru Isav je Edom.
9 A ovo je pleme Isava oca Edomcima na planini Siru.
10 Ovo su imena sinova Isavovih: Elifas sin Ade žene Isavove, i Ratuilo sin Vasemate žene Isavove.
11 A Elifasovi sinovi behu: Teman, Omar, Sofar, Gotom i Kenez.
12 A Tamna beše inoča Elifasu sinu Isavovom, i rodi Elifasu Amalika. To su sinovi Ade žene Isavove.
13 A ovo su sinovi Raguilovi: Nahot, Zare, Some i Moze. To behu sinovi Vasemate, žene Isavove.
14 A ovo su sinovi Oliveme kćeri Ane sina Sevegonovog, žene Isavove. Ona rodi Isavu Jeusa i Jegloma i Koreja.
15 Ovo su starešine sinova Isavovih: sinovi Elifasa prvenca Isavovog: starešina Teman, starešina Omar, starešina Sofar, starešina Kenez,
16 Starešina Korej, starešina Gotim, starešina Amalik. To su starešine od Elifasa u zemlji edomskoj. To su sinovi Adini.
17 A sinovi Raguila sina Isavovog: starešina Nahot, starešina Zare, starešina Some, starešina Moze. To su starešine od Raguila u zemlji edomskoj. To su sinovi Vasemate žene Isavove.
18 A sinovi Oliveme žene Isavove: starešina Jeus, starešina Jeglom, starešina Korej: to su starešine od Oliveme kćeri Anine, žene Isavove.
19 To su sinovi Isavovi, i to su starešine njihove; a on je Edom.
20 A ovo su sinovi Sira Horejina, koji živehu u onoj zemlji: Lotan i Soval i Sevegon i Ana,
21 I Dison i Asar i Rison. To su starešine Horejima, sinovi Sirovi u zemlji edomskoj.
22 A sinovi Lotanovi behu Horije i Emam, a sestra Lotanova beše Tamna.
23 A ovo su sinovi Sovalovi: Golam i Manahat i Gevil i Sofar i Omar.
24 A ovo su sinovi Sevegonovi: Aije i Ana. A taj je Ana koji pronadje tople izvore u pustinji pasući magarice Sevegona oca svog.
25 A ovo su deca Anina: Dison i Olivema kći Anina.
26 A ovo su sinovi Disonovi: Amada i Asvan i Itran i Haran.
27 A ovo su sinovi Asarovi: Valam i Zavan i Akan.
28 A ovo su sinovi Risonovi: Uz i Aran.
29 I ovo su starešine Horejima: starešina Lotan, starešina Soval, starešina Sevegon, starešina Ana,
30 Starešina Dison, starešina Asar, starešina Rison. To su starešine Horejima, kako im starešovahu u zemlji Siru.
31 A ovo su carevi koji carovaše u zemlji edomskoj pre nego se zacari car nad sinovima Izrailjevim.
32 Carova u edomskoj Valak sin Veorov, a gradu mu beše ime Denava.
33 A kad umre Valak, zacari se na njegovo mesto Jovav sin Zarin od Vosore.
34 A kad umre Jovav, zacari se na njegovo mesto Asom od zemlje temanovske.
35 A kad umre Asom, zacari se na njegovo mesto Adad sin Varadov, koji iseče Madijane u polju moavskom, a gradu mu beše ime Geten.
36 A kad umre Adad, zacari se na njegovo mesto Samada, iz Masekasa.
37 A kad umre Samada, zacari se na njegovo mesto Saul iz Rovota na reci.
38 A kad umre Saul, zacari se na njegovo mesto Valenon sin Ahovorov.
39 A kad umre Valenon sin Ahovorov, zacari se na njegovo mesto Adar, a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu beše ime Meteveila, koja beše kći Matraide kćeri Mezevove.
40 I ovo su plemena starešinama od Isava po porodicama njihovim, po mestima njihovim, po imenima njihovim: starešina Tamna, starešina Gola, starešina Jeter,
41 Starešina Olivema, starešina Ila, starešina Finon,
42 Starešina Kenez, starešina Teman, starešina Mazar,
43 Starešina Magedilo, starešina Zafoj: to su starešine edomske kako nastavahu u svojoj zemlji. Ovaj Isav bi otac Edomcima.