0:00
0:00

поглавље 11

A beše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči.
2 A kad otidoše od istoka, nadjoše ravnicu u zemlji senarskoj, i naseliše se onde.
3 Pa rekoše medju sobom: Hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kreča.
4 Posle rekoše: Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.
5 A Gospod sidje da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovečiji.
6 I reče Gospod: Gle, narod jedan, i jedan jezik u svih, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade šta su naumili.
7 Hajde da sidjemo, i da im pometemo jezik, da ne razumeju jedan drugog šta govore.
8 Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.
9 Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod jezik cele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.
10 Ovo je pleme Simovo: beše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine posle potopa.
11 A rodiv Arfaksada požive Sim pet stotina godina, radjajući sinove i kćeri.
12 A Arfaksad požive trideset i pet godina, i rodi Salu;
13 A rodiv Salu požive Arfaksad četiri stotine i tri godine, radjajući sinove i kćeri.
14 A Sala požive trideset godina, i rodi Evera;
15 A rodiv Evera požive Sala četiri stotine i tri godine, radjajući sinove i kćeri.
16 A Ever požive trideset i četiri godine, i rodi Faleka;
17 A rodiv Faleka požive Ever četiri stotine i trideset godina, radjajući sinove i kćeri.
18 A Falek požive trideset godina, i rodi Ragava;
19 A rodiv Ragava požive Falek dvesta i devet godina, radjajući sinove i kćeri.
20 A Ragav požive trideset i dve godine, i rodi Seruha;
21 A rodiv Seruha požive Ragav dvesta i sedam godina, radjajući sinove i kćeri.
22 A Seruh požive trideset godina, i rodi Nahora;
23 A rodiv Nahora požive Seruh dvesta godina, radjajući sinove i kćeri.
24 A Nahor požive dvadeset i devet godina, i rodi Taru;
25 A rodiv Taru požive Nahor sto i devetnaest godina, radjajući sinove i kćeri.
26 A Tara požive sedamdeset godina, i rodi Avrama, Nahora i Arana.
27 A ovo je pleme Tarino: Tara rodi Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodi Lota.
28 I umre Aran pre Tare oca svog na postojbini svojoj, u Uru haldejskom.
29 I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj beše ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.
30 A Sara beše nerotkinja, i ne imaše poroda.
31 I uze Tara sina svog Avrama i Lota sina Aronovog, unuka svog, i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svog; i podjoše zajedno iz Ura haldejskog da idu u zemlju hanansku, i dodjoše do Harana, i onde se nastaniše.
32 I požive Tara svega dvesta i pet godina; i umre Tara u Haranu.