Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Tàichūyǒudàodàoshéntóngzàidàojiùshì就是shén
2 Zhèdàotàichūshéntóngzài
3 WànshìjièzhezàodeFánbèizàodeméiyǒu没有yíyàng一样búshì不是jièzhezàode
4 Shēngmìng生命zàilǐtou里头Zhèshēngmìng生命jiùshì就是réndeguāng
5 Guāngzhàozàihēi’àn黑暗hēi’àn黑暗quèjiēshòu接受guāng
6 Yǒuyīgè一个rénshìcóngshénnàli那里chāláidemíngjiào名叫Yuēhàn约翰
7 Zhèrénláiwéiyàozuòjiànzhèng见证jiùshì就是wéiguāngzuòjiànzhèng见证jiàozhòngrén众人yīnkěyǐ可以xìn
8 búshì不是guāngnǎishì乃是yàowéiguāngzuòjiànzhèng见证
9 guāngshì光是zhēnguāngzhàoliàng照亮yíqiè一切shēngzàishì在世shàngderén
10 zàishì在世jièshìjiè世界shìjièzhezàodeshìjiè世界quèrènshi认识
11 dàozìjǐ自己dedìfang地方láizìjǐ自己deréndǎojiēdài接待
12 Fánjiēdài接待tāde他的jiùshì就是xìnmíngderénjiùtāmen他们quánbǐng权柄zuòshéndeérnǚ儿女
13 Zhèděngrénbúshì不是cóngxuèshēngdebúshì不是cóngqíngyù情欲shēngdeyěbù也不shìcóngrénshēngdenǎishì乃是cóngshénshēngde
14 Dàochéngleròushēnzhùzàiwǒmen我们zhōngjiān中间chōngchōngmǎn充满mǎndeyǒuēndiǎn恩典yǒuzhēnlǐ真理Wǒmen我们jiànguòtāde他的róngguāngzhèngshìshēngderóngguāng
15 Yuēhàn约翰wéizuòjiànzhèng见证hǎnzheshuōzhèjiùshì就是céngshuōzàiyǐhòu以后láidefǎnchénglezàiyǐqián以前deYīnběnlái本来zàiyǐqián以前
16 Cóngfēngmǎn丰满deēndiǎn恩典wǒmen我们dōulǐngshòu领受leérqiě而且ēnshàngjiāēn
17 běnshìjièzheMóxī摩西chuándeēndiǎn恩典zhēnlǐ真理dōushìyóuYēsū耶稣Jīdū基督láide
18 Cónglái从来méiyǒurén没有人kànjiàn看见shénZhǐyǒu只有zàihuái怀deshēngjiāngbiǎomíng表明chūlai出来
19 Yuēhàn约翰suǒzuòdejiànzhèng见证zàixiàmiàn在下面Yóutàirén犹太人cónglěngchājìsī祭司wèiréndàoYuēhàn约翰nàli那里wènshuōshìshéi
20 jiùmíngshuōbìngbù并不yǐnmán隐瞒Míngshuōbúshì不是Jīdū基督
21 Tāmen他们yòuwènshuōzhèyàng这样shìshéineshìmashuōbúshì不是Shìxiānzhī先知mahuídá回答shuōbúshì不是
22 Yúshì于是tāmen他们shuōdàodǐ到底shìshéijiàowǒmen我们hǎohuíchāwǒmen我们láiderénNǐzìjǐ你自己shuōshìshéi
23 shuōjiùshì就是zàikuàngyǒurén有人shēnghǎnzheshuōxiūzhízhǔdedàolù道路zhèngrú正如xiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚suǒshuōde
24 Nàxiē那些rénshìsàirénchāláide。(Huòzuòchāláideshìsàirén
25 Tāmen他们jiùwènshuōbúshì不是Jīdū基督búshì不是yěbù也不shìxiānzhī先知wèishénme为什么shīxǐ施洗ne
26 Yuēhàn约翰huídá回答shuōshìyòngshuǐshīxǐ施洗dànyǒuwèizhànzàinǐmen你们zhōngjiān中间shìnǐmen你们rènshi认识de
27 Jiùshì就是zàiyǐhòu以后láidegěijiěxiédàiyěbù也不pèi
28 Zhèshìzàiyuēdànwài,(yǒujuànzuòYuēhàn约翰shīxǐ施洗dedìfang地方zuòdejiànzhèng见证
29 Yuēhàn约翰kànjiàn看见Yēsū耶稣láidào来到nàli那里jiùshuōkànshéndegāoyángchúqù除去huòzuòbēifù背负shìrén世人zuìniède
30 Zhèjiùshì就是céngshuōyǒuwèizàiyǐhòu以后láifǎnchénglezàiyǐqián以前deYīnběnlái本来zàiyǐqián以前
31 xiānqián先前rènshi认识rújīn如今láiyòngshuǐshīxǐ施洗wéiyàojiàoxiǎnmíng显明gěiyǐ给以lièrén
32 Yuēhàn约翰yòuzuòjiànzhèng见证shuōcéngkànjiàn看见shènglíng圣灵fǎngfú仿佛gēzǐ鸽子cóngtiānjiàngxià降下zhùzàitāde他的shēnshàng
33 xiānqián先前rènshi认识Zhǐshì只是chāláiyòngshuǐshīxǐ施洗deduìshuōkànjiàn看见shènglíng圣灵jiàngxià降下láizhùzàishéideshēnshàngshéijiùshì就是yòngshènglíng圣灵shīxǐ施洗de
34 kànjiàn看见lejiùzhèngmíng证明zhèshìshéndeérzi儿子
35 Zàicì再次Yuēhàn约翰tóngliǎngméntú门徒zhànzàinàli那里
36 jiànYēsū耶稣xíngzǒu行走jiùshuōkànzhèshìshéndegāoyáng
37 Liǎngméntú门徒tīngjiàn听见tāde他的huàjiùgēncóng跟从leYēsū耶稣
38 Yēsū耶稣zhuǎnguòshēnláikànjiàn看见tāmen他们gēnzhe跟着jiùwèntāmen他们shuōnǐmen你们yàoshénme什么tāmen他们shuōlābǐ拉比zàinǎli哪里zhù?(lābǐ拉比fānchūlai出来jiùshì就是fūzǐ夫子
39 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们láikàn来看Tāmen他们jiùkànzàinǎli哪里zhùzhèyītiān一天biàn便tóngzhùnàshí那时yuēyǒushēnzhèngle
40 Tīngjiàn听见Yuēhàn约翰dehuà的话gēncóng跟从Yēsū耶稣deliǎnggèrén个人yīgè一个shì西ménBǐdé彼得dexiōngdì兄弟āndeliè
41 xiānzhǎozhezìjǐ自己degēge哥哥西ménduìshuōwǒmen我们yùjiàn遇见Mísàiyà弥赛亚le,(Mísàiyà弥赛亚fānchūlai出来jiùshì就是Jīdū基督
42 Yúshì于是lǐngjiànYēsū耶稣Yēsū耶稣kànzheshuōshìYuēhàn约翰deérzi儿子西mén,(Yuēhàn约翰tàishíliù十六zhāngshíqī十七jiéchēngyuēyàochēngwéi称为。(fānchūlai出来jiùshì就是Bǐdé彼得
43 YòuYēsū耶稣xiǎngyàowǎngjiāyùjiàn遇见Féilì腓力jiùduìshuōláigēncóng跟从
44 ZhèFéilì腓力shìBósàidà伯赛大rénāndelièBǐdé彼得tóngchéng
45 Féilì腓力zhǎozhedànduìshuōMóxī摩西zàishàngsuǒxiědezhòngxiānzhī先知suǒdewèiwǒmen我们yùjiàn遇见lejiùshì就是yuēdeérzi儿子rénYēsū耶稣
46 dànduìshuōháinéngchūshénme什么hǎode好的maFéilì腓力shuōláikàn来看
47 Yēsū耶稣kànjiàn看见dànláijiùzhǐzheshuōkànzhèshìzhēnYǐsèliè以色列rénxīnlǐ心里shìméiyǒu没有guǐzhàde
48 dànduìYēsū耶稣shuōcóngnǎli哪里zhīdao知道neYēsū耶稣huídá回答shuōFéilì腓力háiméiyǒu没有zhāohu招呼zàiwúhuāguǒ无花果shùdǐxia底下jiùkànjiàn看见le
49 dànshuōlābǐ拉比shìshéndeérzi儿子shìYǐsèliè以色列dewáng
50 Yēsū耶稣duìshuōyīnwèi因为shuōzàiwúhuāguǒ无花果shùdǐxia底下kànjiàn看见jiùxìnmajiāngyào将要kànjiàn看见zhègèngdà更大deshì
51 Yòushuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们jiāngyào将要kànjiàn看见tiānkāileshéndeshǐzhě使者shàngqù上去xialai下来zàirénshēnshàng