Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 7

1 Zhèshìyǐhòu以后Yēsū耶稣zàijiāyóuxíng游行bùyuàn不愿zàiYóutài犹太yóuxíng游行Yīnwèi因为Yóutàirén犹太人xiǎngyàoshā
2 Dāngshí当时Yóutàirén犹太人dezhùpéngjiéjìnle
3 Yēsū耶稣dedìxiōng弟兄jiùduìshuōlíkāi离开zhèlǐ这里Shàngyóu上犹tàijiàodeméntú门徒kànjiàn看见suǒxíngdeshì
4 Rényàoxiǎnyángmíngshēng名声méiyǒu没有zàiànchǔxíngshìderúguǒ如果xíngzhèxie这些shìjiùdāngjiāngzìjǐ自己xiǎnmíng显明gěishìrén世人kàn
5 Yīnwèi因为liántāde他的dìxiōng弟兄shuōzhèhuàshìyīnwèi因为xìn
6 Yēsū耶稣jiùduìtāmen他们shuōwǒde我的shíhou时候háiméiyǒu没有dàoNǐmen你们deshíhòu的时候chángshìfāngbiàn方便de
7 Shìrén世人bùnéng不能hènnǐmen你们quèshìhènYīnwèi因为zhǐzhèngtāmen他们suǒzuòdeshìshìěde
8 Nǐmen你们shàngqù上去guòjiéxiànzài现在shàngqù上去guòzhèjiéYīnwèi因为wǒde我的shíhou时候háiméiyǒu没有mǎn
9 Yēsū耶稣shuōlezhèhuàréngjiù仍旧zhùzàijiā
10 Dàndìxiōng弟兄shàngqù上去yǐhòu以后shàngqù上去guòjiébúshì不是míngsìhu似乎shìànde
11 Zhèngzài正在jiéqī节期Yóutàirén犹太人xúnzhǎo寻找Yēsū耶稣shuōzàinàli那里
12 Zhòngrén众人wéifēnfēn纷纷yìlùn议论Yǒude有的shuōshìhǎorénYǒude有的shuōbùrán不然shìmíhuo迷惑zhòngrén众人de
13 Zhǐshì只是méiyǒurén没有人míngmíng明明dejiǎnglùnyīnwèi因为Yóutàirén犹太人
14 Dàole到了jiéqī节期Yēsū耶稣shàngdiàn殿jiàoxun教训rén
15 Yóutàirén犹太人jiùshuōzhègè这个rénméiyǒu没有xuéguòzěnme怎么míngbai明白shūne
16 Yēsū耶稣shuōwǒde我的jiàoxun教训búshì不是wǒzìjǐ我自己denǎishì乃是chāláizhěde
17 Rénruòzhìzūnzhetāde他的zhǐyì旨意xíngjiùxiǎode晓得zhèjiàoxun教训huòshì或是chūyú出于shénhuòshì或是píngzhezìjǐ自己shuōde
18 Rénpíngzhezìjǐ自己shuōshìqiúzìjǐ自己deróngyào荣耀Wéiyǒuqiúchāláizhěderóngyào荣耀zhèrénshìzhēndezàixīnlǐ心里méiyǒu没有
19 Móxī摩西qǐbù岂不shìchuángěinǐmen你们manǐmen你们quèméiyǒu没有yīgè一个rénshǒuWèishénme为什么xiǎngyàoshāne
20 Zhòngrén众人huídá回答shuōshìbèiguǐfùzhe附着leShéixiǎngyàoshā
21 Yēsū耶稣shuōzuòlejiànshìnǐmen你们dōuyǐwéi以为
22 Móxī摩西chuángēlǐ割礼gěinǐmen你们,(qíshí其实búshì不是cóngMóxī摩西denǎishì乃是cóngzǔxiān祖先deyīncǐ因此nǐmen你们zàiānxírì安息日gěirénxínggēlǐ割礼
23 Rénruòzàiānxírì安息日shòugēlǐ割礼miǎnde免得wéibèi违背Móxī摩西dezàiānxírì安息日jiàoyīgè一个rénquánrán全然hǎolenǐmen你们jiùxiàngshēngqì生气ma
24 Bùkě不可ànwàimào外貌duàndìng断定shìfēi是非zǒngyàoàngōngpíng公平duàndìng断定shìfēi是非
25 lěngrénzhōngyǒude有的shuōzhèbúshì不是tāmen他们xiǎngyàoshāderénma
26 kànháimíngmíng明明dejiǎngdào讲道tāmen他们yěbù也不xiàngshuōshénme什么Nándào难道guānchángzhēnzhīdao知道zhèshìJīdū基督ma
27 Rán’ér然而wǒmen我们zhīdao知道zhègè这个réncóngnǎli哪里láiZhǐshì只是Jīdū基督láideshíhòu的时候méiyǒurén没有人zhīdao知道cóngnǎli哪里lái
28 Nàshí那时Yēsū耶稣zàidiàn殿jiàoxun教训réndàshēng大声shuōnǐmen你们zhīdao知道zhīdao知道cóngnǎli哪里láiláibìngbù并不shìyóuyú由于zìjǐ自己dànchāláideshìzhēndeNǐmen你们rènshi认识
29 quèrènshi认识Yīnwèi因为shìcóngláideshìchālelái
30 Tāmen他们jiùxiǎngyàozhuōná捉拿Yēsū耶稣Zhǐshì只是méiyǒurén没有人xiàshǒu下手yīnwèi因为tāde他的shíhou时候háiméiyǒu没有dào
31 Dànzhòngrén众人zhōngjiān中间yǒuhǎoxiē好些xìntāde他的shuōJīdū基督láideshíhòu的时候suǒxíngdeshénjī神迹néngzhèrénsuǒxíngdegèngduō更多ma
32 sàiréntīngjiàn听见zhòngrén众人wéiYēsū耶稣zhèyàng这样fēnfēn纷纷yìlùn议论jìsī祭司chángsàirénjiùdǎfa打发chāzhuōná捉拿
33 Yúshì于是Yēsū耶稣shuōháiyǒu还有duōdeshíhòu的时候nǐmen你们tóngzàiyǐhòu以后jiùhuídào回到chāláidenàli那里
34 Nǐmen你们yàozhǎoquèzhǎozhesuǒzài所在dedìfang地方nǐmen你们bùnéng不能dào
35 Yóutàirén犹太人jiùbǐcǐ彼此duìwènshuōzhèrényàowǎngnǎli哪里jiàowǒmen我们zhǎozhenenándào难道yàowǎngsǎnzhùzhòngdì中的Yóutàirén犹太人nàli那里jiàoxun教训rénma
36 shuōnǐmen你们yàozhǎoquèzhǎozhesuǒzài所在dedìfang地方nǐmen你们bùnéng不能dàoZhèhuàshìshénme什么yìsī意思ne
37 Jiéqī节期dejiùshì就是zuìdà最大zhīYēsū耶稣zhànzhegāoshēng高声shuōrénruòlekěyǐ可以dàozhèlǐ这里lái
38 Xìnwǒde我的rénjiùjīngshàngsuǒshuōcóngzhōngyàoliúchū流出huóshuǐdejiānglái
39 Yēsū耶稣zhèhuàshìzhǐzhexìnzhīrényàoshòushènglíng圣灵shuōdenàshí那时háiméiyǒu没有xiàshènglíng圣灵láiyīnwèi因为Yēsū耶稣shàngwèi尚未dezheróngyào荣耀
40 Zhòngrén众人tīngjiàn听见zhèhuàyǒude有的shuōzhèzhēnshì真是xiānzhī先知
41 Yǒude有的shuōzhèshìJīdū基督Dànyǒude有的shuōJīdū基督shìcóngjiāchūlai出来dema
42 Jīngshàngqǐbù岂不shìshuōJīdū基督shìDàwèi大卫dehòuyì后裔cóngDàwèi大卫běnxiāngBólìhéng伯利恒chūlai出来dema
43 Yúshì于是zhòngrén众人yīnzheYēsū耶稣lefēnzhēng
44 Qízhōng其中yǒurén有人yàozhuōná捉拿Zhǐshì只是wúrén无人xiàshǒu下手
45 Chāhuídào回到jìsī祭司chángsàirénnàli那里Tāmen他们duìchāshuōnǐmen你们wèishénme为什么méiyǒu没有dàiláine
46 Chāhuídá回答shuōcónglái从来méiyǒu没有xiàngzhèyàng这样shuōhuàde
47 sàirénshuōnǐmen你们shòulemíhuo迷惑ma
48 Guānchánghuòshì或是sàirényǒuxìntāde他的ne
49 Dànzhèxie这些bùmíngbái不明白debǎixìng百姓shìbèizhòude
50 Nèizhōngyǒudejiùshì就是cóngqián从前jiànYēsū耶稣deduìtāmen他们shuō
51 xiāntīngběnrén本人dekǒugòngbùzhīdào不知道suǒzuòdeshìnándào难道wǒmen我们deháidìngtāde他的zuìma
52 Tāmen他们huídá回答shuōshìchūyú出于jiāmaqiěchákǎojiùzhīdao知道jiāméiyǒu没有chūguòxiānzhī先知
53 (8:1) Yúshì于是réndōuhuíjiā回家le