Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 12

1 yuèjiéqiánliùYēsū耶稣láidào来到jiùshì就是jiàocóngfùhuó复活zhīchǔ
2 Yǒurén有人zàinàli那里gěiYēsū耶稣yùbèi预备yáncìhòu伺候zàitóngYēsū耶稣zuòderénzhōng
3 jiùzhejīnguìdezhēnxiānggāoYēsū耶稣dejiǎoyòuyòngzìjǐ自己tóufa头发jiùmǎnlegāodexiāngqì香气
4 Yǒuyīgè一个méntú门徒jiùshì就是jiāngyào将要màiYēsū耶稣dejiāluèrénYóudà犹大
5 Shuōzhèxiānggāowèishénme为什么màisānshí三十liǎngyínzhōuqióngrén穷人ne
6 shuōzhèhuàbìngbù并不shìguàniàn挂念qióngrén穷人nǎiyīnshìzéiyòudàizheqiánnángchángqízhōng其中suǒcúnde
7 Yēsū耶稣shuōyóushìwéiānzàng安葬zhīcúnliúde
8 Yīnwèi因为chángyǒuqióngrén穷人nǐmen你们tóngzàiZhǐshì只是nǐmen你们chángyǒu
9 Yǒuxǔduō许多Yóutàirén犹太人zhīdao知道Yēsū耶稣zàinàli那里jiùláilebùdàn不但shìwéiYēsū耶稣deyuángù缘故shìyàokàncóngsuǒfùhuó复活de
10 Dànjìsī祭司chángshāngyì商议liányàoshāle
11 Yīnyǒuhǎoxiē好些Yóutàirén犹太人wéideyuángù缘故huíqu回去xìnleYēsū耶稣
12 Dì’èr第二tiānyǒuxǔduō许多shànglái上来guòjiéderéntīngjiàn听见Yēsū耶稣jiāngdàolěng
13 Jiùzhezōngshùzhīchūqù出去yíngjiē迎接hǎnzheshuōsǎnfèngzhǔmíngláideYǐsèliè以色列wángshìyīngdāng应当chēngsòngde
14 Yēsū耶稣déle得了yīgè一个jiùshàngjīngshàngsuǒdeshuō
15 Xī’ān锡安demín,(mínyuánwénzuònǚzǐ女子bùyào不要dewángzheláile
16 Zhèxie这些shìméntú门徒xiānbùmíngbái不明白Děngdào等到Yēsū耶稣déle得了róngyào荣耀yǐhòu以后cáixiǎngzhèhuàshìzhǐzhexiědebìngqiě并且zhòngrén众人guǒrán果然xiàngzhèyàng这样xíngle
17 DāngYēsū耶稣hūhuàn呼唤jiàocóngfùhuó复活chūfénmù坟墓deshíhòu的时候tóngYēsū耶稣zàinàli那里dezhòngrén众人jiùzuòjiànzhèng见证
18 Zhòngrén众人yīntīngjiàn听见Yēsū耶稣xínglezhèshénjī神迹jiùyíngjiē迎接
19 sàirénbǐcǐ彼此shuōkànnǐmen你们shìtúláo徒劳wúyì无益shìrén世人dōusuícóngle
20 Nàshí那时shànglái上来guòjiélǐbài礼拜derénzhōngyǒujǐge几个rén
21 Tāmen他们láijiànjiāBósàidà伯赛大deFéilì腓力qiúshuōxiānsheng先生wǒmen我们yuànyì愿意jiànYēsū耶稣
22 Féilì腓力gàosu告诉āndelièāndeliètóngFéilì腓力gàosu告诉Yēsū耶稣
23 Yēsū耶稣shuōrénDéróng得荣yào耀deshíhòu的时候dàole到了
24 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们màizi麦子zàideleréngjiù仍旧shìRuòshì若是lejiùjiéchūxǔduō许多lái
25 Àixí爱惜zìjǐ自己shēngmìng生命dejiùshīsàngshēng丧生mìngZàizhèshìshànghènězìjǐ自己shēngmìng生命dejiùyàobǎoshǒu保守shēngmìng生命dàoyǒngshēng
26 Ruòyǒurén有人shìjiùdānggēncóng跟从zàinǎli哪里shìwǒde我的rényàozàinǎli哪里Ruòyǒurén有人shìzūnzhòng尊重
27 xiànzài现在xīnlǐ心里yōuchóushuōshénme什么cáihǎoneajiùtuōlí脱离zhèshíhou时候Dànyuánshìwéizhèshíhou时候láide
28 ayuànróngyào荣耀demíngDāngshí当时jiùyǒushēngyīn声音cóngtiānshàng天上láishuō来说yǐjīng已经róngyào荣耀lewǒde我的míngháiyàozàiróngyào荣耀
29 Zhànzàipángbiān在旁边dezhòngrén众人tīngjiàn听见jiùshuōléileHáiyǒu还有rénshuōyǒutiānshǐ天使duìshuōhuà
30 Yēsū耶稣shuōzhèshēngyīn声音búshì不是wéishìwéinǐmen你们láide
31 Xiànzài现在zhèshìjiè世界shòushěnpàn审判Zhèshìjiè世界dewángyàobèigǎnchūqù出去
32 ruòcóngdìshang地上bèijǔqǐ举起láijiùyàoxīyǐn吸引wànrénláiguī
33 Yēsū耶稣zhèhuàyuánshìzhǐzhezìjǐ自己jiāngyào将要zěnyàng怎样shuōde
34 Zhòngrén众人huídá回答shuōwǒmen我们tīngjiàn听见shàngyǒuhuàshuōJīdū基督shìyǒngcún永存dezěnme怎么shuōrénbìxū必须bèijǔqǐ举起láinezhèrénshìshéine
35 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōguāngzàinǐmen你们zhōngjiān中间háiyǒu还有duōdeshíhòu的时候yīngdāng应当chènzheyǒuguāngxíngzǒu行走miǎnde免得hēi’àn黑暗líndàonǐmen你们zàihēi’àn黑暗xíngzǒu行走debùzhīdào不知道wǎnghéchǔ何处
36 Nǐmen你们yīngdāng应当chènzheyǒuguāngxìncóngzhèguāngshǐ使nǐmen你们chéngwéi成为guāngmíng光明zhīYēsū耶稣shuōlezhèhuàjiùlíkāi离开tāmen他们yǐncáng隐藏le
37 suīrán虽然zàitāmen他们miànqián面前xínglexǔduō许多shénjī神迹tāmen他们háishì还是xìn
38 Zhèshìyàoyīngyànxiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚dehuà的话shuōzhǔawǒmen我们suǒchuándeyǒushéixìnnezhǔdebǎngbì膀臂xiàngshéixiǎnne
39 Tāmen他们suǒyǐ所以bùnéng不能xìnyīnwèi因为Yǐsàiyà以赛亚yòushuō
40 Zhǔjiàotāmen他们xiāleyǎnyìnglexīnmiǎnde免得tāmen他们yǎnjīng眼睛kànjiàn看见xīnlǐ心里míngbai明白huízhuǎnguòlái过来jiùyīzhì医治tāmen他们
41 Yǐsàiyà以赛亚yīnwèi因为kànjiàn看见tāde他的róngyào荣耀jiùzhǐzheshuōzhèhuà
42 Suīrán虽然rúcǐ如此guānchángzhōngquèyǒuhǎoxiē好些xìntāde他的Zhīyīnsàiréndeyuángù缘故jiùchéngrèn承认kǒngpà恐怕bèigǎnchūhuìtáng
43 Zhèshìyīntāmen他们àiren爱人deróngyào荣耀guòyú过于àishénderóngyào荣耀
44 Yēsū耶稣dàshēng大声shuōxìnwǒde我的búshì不是xìnnǎishì乃是xìnchāláide
45 Rénkànjiàn看见jiùshì就是kànjiàn看见chāláide
46 dàoshìshànglái上来nǎishì乃是guāngjiàofánxìnwǒde我的búzhù不住zàihēi’àn黑暗
47 Ruòyǒurén有人tīngjiàn听见wǒde我的huàzūnshǒu遵守shěnpàn审判láiběnbúshì不是yàoshěnpàn审判shìjiè世界nǎishì乃是yàozhěngjiù拯救shìjiè世界
48 juélǐngshòu领受huàderényǒushěnpàn审判tāde他的Jiùshì就是suǒjiǎngdedàozàiyàoshěnpàn审判
49 Yīnwèi因为méiyǒu没有píngzhezìjǐ自己jiǎngWéiyǒuchāláideyǐjīng已经gěimìnglìng命令jiàoshuōshénme什么jiǎngshénme什么
50 zhīdao知道tāde他的mìnglìng命令jiùshì就是yǒngshēngGùcǐ故此suǒjiǎngdehuà的话zhèngshìzhàozheduìsuǒshuōde