Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 8

1 Yēsū耶稣quèwǎnggǎnlǎn橄榄shān
2 Qīngzǎo清早yòuhuídào回到diàn殿Zhòngbǎixìng百姓dōudàonàli那里jiùzuòxia坐下jiàoxun教训tāmen他们
3 Wénshìsàiréndàizheyīgè一个xíngyínshíbèidefùrén妇人láijiàozhànzàidāngzhōng当中
4 JiùduìYēsū耶稣shuōfūzǐ夫子zhèfùrén妇人shìzhèngxíngyínzhīshíbèide
5 Móxī摩西zàishàngfēnfù吩咐wǒmen我们zhèyàng这样defùrén妇人yòngshítou石头dǎsǐ打死shuōgāizěnmeyàng怎么样ne
6 Tāmen他们shuōzhèhuànǎishìtàn试探Yēsū耶稣yàodé要得zhegàotāde他的bǎbǐng把柄Yēsū耶稣quèwānzheyāoyòngzhǐtou指头zàidìshang地上huà
7 Tāmen他们háishì还是búzhù不住dewènYēsū耶稣jiùzhíyāoláiduìtāmen他们shuōnǐmen你们zhōngjiān中间shéishìméiyǒu没有zuìdeshéijiùkěyǐ可以xiānshítou石头
8 Yúshì于是yòuwānzheyāoyòngzhǐtou指头zàidìshang地上huà
9 Tāmen他们tīngjiàn听见zhèhuàjiùcónglǎodàoshàoyīgè一个yīgè一个dedōuchūqù出去leZhīshèngxià剩下Yēsū耶稣rénHáiyǒu还有fùrén妇人réngrán仍然zhànzàidāngzhōng当中
10 Yēsū耶稣jiùzhíyāoláiduìshuōfùrén妇人nàxiē那些rénzàinǎli哪里neméiyǒurén没有人dìngdezuìma
11 shuōzhǔaméiyǒu没有Yēsū耶稣shuōyěbù也不dìngdezuìCóngcǐ从此bùyào不要zàifànzuì犯罪le
12 Yēsū耶稣yòuduìzhòngrén众人shuōshìshìjiè世界deguāngGēncóng跟从wǒde我的jiùbùzài不在hēi’àn黑暗zǒubìyào必要dezheshēngmìng生命deguāng
13 sàirénduìshuōshìwéizìjǐ自己zuòjiànzhèng见证dejiànzhèng见证zhēn
14 Yēsū耶稣shuōsuīrán虽然wéizìjǐ自己zuòjiànzhèng见证wǒde我的jiànzhèng见证háishì还是zhēndeYīnzhīdao知道cóngnǎli哪里láiwǎngnǎli哪里Nǐmen你们quèbùzhīdào不知道cóngnǎli哪里láiwǎngnǎli哪里
15 Nǐmen你们shìyǐwài以外màoyuánwénzuòpíngròushēnpànduàn判断rénquèpànduàn判断rén
16 Jiùshì就是pànduàn判断rénwǒde我的pànduàn判断shìzhēndeYīnwèi因为búshì不是dúzì独自zàizhèlǐ这里háiyǒu还有chāláidetóngzài
17 Nǐmen你们deshàngzheshuōliǎnggèrén个人dejiànzhèng见证shìzhēnde
18 shìwéizìjǐ自己zuòjiànzhèng见证háiyǒu还有chāláideshìwéizuòjiànzhèng见证
19 Tāmen他们jiùwènshuōdezàinǎli哪里Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们rènshi认识yěbù也不rènshi认识wǒde我的Ruòshì若是rènshi认识jiùrènshi认识wǒde我的
20 Zhèxie这些huàshìYēsū耶稣zàidiàn殿dekùfáng库房jiàoxun教训rénshísuǒshuōdeméiyǒurén没有人Yīnwèi因为tāde他的shíhou时候háiméiyǒu没有dào
21 Yēsū耶稣yòuduìtāmen他们shuōyàolenǐmen你们yàozhǎobìngqiě并且nǐmen你们yàozàizuìzhōngsuǒdedìfang地方nǐmen你们bùnéng不能dào
22 Yóutàirén犹太人shuōshuōsuǒdedìfang地方nǐmen你们bùnéng不能dàonándào难道yàojìnma
23 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōnǐmen你们shìcóngxiàtóuláideshìcóngshàngtou上头láideNǐmen你们shìshǔzhèshìjiè世界debúshì不是shǔzhèshìjiè世界de
24 Suǒyǐ所以duìnǐmen你们shuōnǐmen你们yàozàizuìzhōngnǐmen你们ruòxìnshìJīdū基督bìyào必要zàizuìzhōng
25 Tāmen他们jiùwènshuōshìshéiYēsū耶稣duìtāmen他们shuōjiùshì就是cóngqǐchū起初suǒgàosu告诉nǐmen你们de
26 yǒuxǔduō许多shìjiǎnglùnnǐmen你们pànduàn判断nǐmen你们dànchāláideshìzhēndezàinàli那里suǒtīngjiàn听见dejiùchuángěishìrén世人
27 Tāmen他们bùmíngbái不明白Yēsū耶稣shìzhǐzheshuōde
28 Suǒyǐ所以Yēsū耶稣shuōnǐmen你们jǔqǐ举起rényǐhòu以后zhīdao知道shìJīdū基督bìngqiě并且zhīdao知道méiyǒu没有jiànshìshìpíngzhezìjǐ自己zuòdeshuōzhèxie这些huànǎishì乃是zhàozhesuǒjiàoxun教训wǒde我的
29 chāláideshìtóngzàiméiyǒu没有piēxiàdúzì独自zàizhèlǐ这里yīnwèi因为chángzuòsuǒxǐyuè喜悦deshì
30 Yēsū耶稣shuōzhèhuàdeshíhòu的时候jiùyǒuxǔduō许多rénxìn
31 Yēsū耶稣duìxìntāde他的Yóutàirén犹太人shuōnǐmen你们ruòchángcháng常常zūnshǒu遵守wǒde我的dàojiùzhēnshì真是wǒde我的méntú门徒
32 Nǐmen你们xiǎode晓得zhēnlǐ真理zhēnlǐ真理jiàonǐmen你们déyǐ得以zìyóu自由
33 Tāmen他们huídá回答shuōwǒmen我们shìYàbó亚伯hǎndehòuyì后裔cónglái从来méiyǒu没有zuòguòshéidezěnme怎么shuōnǐmen你们bìděi必得zìyóu自由ne
34 Yēsū耶稣huídá回答shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们Suǒyǒu所有fànzuì犯罪dejiùshì就是zuìde
35 bùnéng不能yǒngyuǎn永远zhùzàijiāérzi儿子shìyǒngyuǎn永远zhùzàijiā
36 Suǒyǐ所以tiānfù天父deérzi儿子ruòjiàonǐmen你们zìyóu自由nǐmen你们jiùzhēnzìyóu自由le
37 zhīdao知道nǐmen你们shìYàbó亚伯hǎndezǐsūn子孙nǐmen你们quèxiǎngyàoshāYīnwèi因为nǐmen你们xīnlǐ心里róngxiàwǒde我的dào
38 suǒshuōdeshìzàinàli那里kànjiàn看见deNǐmen你们suǒxíngdeshìzàinǐmen你们denàli那里tīngjiàn听见de
39 Tāmen他们shuōwǒmen我们dejiùshì就是Yàbó亚伯hǎnYēsū耶稣shuōnǐmen你们ruòshì若是Yàbó亚伯hǎndeérzi儿子jiùxíngYàbó亚伯hǎnsuǒxíngdeshì
40 jiāngzàishénnàli那里suǒtīngjiàn听见dezhēnlǐ真理gàosu告诉lenǐmen你们xiànzài现在nǐmen你们quèxiǎngyàoshāZhèbúshì不是Yàbó亚伯hǎnsuǒxíngdeshì
41 Nǐmen你们shìxíngnǐmen你们suǒxíngdeshìTāmen他们shuōwǒmen我们búshì不是cóngyínluànshēngdeWǒmen我们zhǐyǒu只有wèijiùshì就是shén
42 Yēsū耶稣shuōtǎngruò倘若shénshìnǐmen你们denǐmen你们jiùàiYīnwèi因为běnshìchūyú出于shénshìcóngshénérláibìngbù并不shìyóuzhezìjǐ自己láinǎishì乃是chālái
43 Nǐmen你们wèishénme为什么bùmíngbái不明白wǒde我的huànewúfēi无非shìyīnnǐmen你们bùnéng不能tīngwǒde我的dào
44 Nǐmen你们shìchūyú出于nǐmen你们demóguǐ魔鬼nǐmen你们denǐmen你们piānyàoxíngcóngqǐchū起初shìshārén杀人deshǒuzhēnlǐ真理Yīnxīnlǐ心里méiyǒu没有zhēnlǐ真理shuōhuǎng说谎shìchūyú出于zìjǐ自己yīnběnlái本来shìshuōhuǎng说谎deshìshuōhuǎng说谎zhīrénde
45 jiāngzhēnlǐ真理gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们jiùyīncǐ因此xìn
46 Nǐmen你们zhōngjiān中间shéinéngzhǐzhèngyǒuzuì有罪nejìrán既然jiāngzhēnlǐ真理gàosu告诉nǐmen你们wèishénme为什么xìnne
47 Chūyú出于shéndetīngshéndehuà的话Nǐmen你们tīngyīnwèi因为nǐmen你们búshì不是chūyú出于shén
48 Yóutàirén犹太人huídá回答shuōwǒmen我们shuōshìrénbìngqiě并且shìguǐfùzhe附着dezhèhuàqǐbù岂不zhèngduìma
49 Yēsū耶稣shuōbúshì不是guǐfùzhe附着dezūnjìng尊敬wǒde我的nǐmen你们dǎoqīngmàn
50 qiúzìjǐ自己deróngyào荣耀Yǒuwèiwéiqiúróngyào荣耀dìngshìfēi是非de
51 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们rénruòzūnshǒu遵守wǒde我的dàojiùyǒngyuǎn永远bùjiàn不见
52 Yóutàirén犹太人duìshuōxiànzài现在wǒmen我们zhīdao知道shìguǐfùzhe附着deYàbó亚伯hǎnlezhòngxiānzhī先知leháishuō还说rénruòzūnshǒu遵守wǒde我的dàojiùyǒngyuǎn永远chángwèi
53 Nándào难道wǒmen我们dezǔzōng祖宗Yàbó亚伯hǎnháimalezhòngxiānzhī先知lejiāngzìjǐ自己dàngzuò当作shénme什么rénne
54 Yēsū耶稣huídá回答shuōruòróngyào荣耀zìjǐ自己wǒde我的róngyào荣耀jiùsuàn就算bùdé不得shénme什么Róngyào荣耀wǒde我的nǎishì乃是wǒde我的jiùshì就是nǐmen你们suǒshuōshìnǐmen你们deshén
55 Nǐmen你们wèicéngrènshi认识quèrènshi认识ruòshuōrènshi认识jiùshìshuō就是说huǎngdexiàngnǐmen你们yíyàng一样dànrènshi认识zūnshǒu遵守tāde他的dào
56 Nǐmen你们dezǔzōng祖宗Yàbó亚伯hǎnhuānhuānxǐ欢喜deyǎngwàngwǒde我的rìzi日子kànjiàn看见lejiùkuàilè快乐
57 Yóutàirén犹太人shuōháiméiyǒu没有wǔshí五十suìjiànguòYàbó亚伯hǎnne
58 Yēsū耶稣shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们háiméiyǒu没有Yàbó亚伯hǎnjiùyǒule
59 Yúshì于是tāmen他们shítou石头yàoYēsū耶稣quèduǒcáng躲藏cóngdiàn殿chūqù出去le