Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 5

1 Zhèshìyǐhòu以后dàole到了Yóutàirén犹太人deyīgè一个jiéqī节期Yēsū耶稣jiùshànglěng
2 Zàilěngkàojìn靠近yángményǒuyīgè一个chízi池子láihuàjiàozuòshìpángbiān旁边yǒuláng
3 Lǐmiàn里面tǎngzhexiāyǎndequétuǐdexuègāndexǔduō许多bìngrén病人。(Yǒujuànzàicǐ在此yǒuděnghòu等候shuǐdòng
4 Yīnwèi因为yǒutiānshǐ天使ànshí按时xiàchízi池子jiǎodǒng搅动shuǐshuǐdòngzhīhòu之后shéixiānxiàqu下去wúlùn无论hàishénme什么bìngjiùquánle)。
5 Zàinàli那里yǒuyīgè一个rénbìnglesānshí三十bānián八年
6 Yēsū耶稣kànjiàn看见tǎngzhezhīdao知道bìnglejiǔjiùwènshuōyàoquánma
7 Bìngrén病人huídá回答shuōxiānsheng先生shuǐdòngdeshíhòu的时候méiyǒurén没有人fàngzài放在chízi池子zhèngdeshíhòu的时候jiùyǒubiérén别人xiānxiàqu下去
8 Yēsū耶稣duìshuōqǐlai起来derùzi褥子zǒu
9 rénlìkè立刻quánjiùrùzi褥子láizǒule
10 tiānshìānxírì安息日suǒyǐ所以Yóutàirén犹太人duìhǎode好的rénshuōjīntiān今天shìānxírì安息日rùzi褥子shìbùkě不可de
11 quèhuídá回答shuōshǐ使quándeduìshuōderùzi褥子zǒu
12 Tāmen他们wènshuōduìshuōrùzi褥子zǒudeshìshénme什么rén
13 hǎode好的rénbùzhīdào不知道shìshéiYīnwèi因为nàli那里derénduōYēsū耶稣yǐjīng已经duǒkāile
14 Hòulái后来Yēsū耶稣zàidiàn殿yùjiàn遇见duìshuōyǐjīng已经quánleBùyào不要zàifànzuì犯罪Kǒngpà恐怕zāoyù遭遇degèngjiā更加lìhài利害
15 rénjiùgàosu告诉Yóutàirén犹太人shǐ使quándeshìYēsū耶稣
16 Suǒyǐ所以Yóutàirén犹太人bīpò逼迫Yēsū耶稣yīnwèi因为zàiānxírì安息日zuòlezhèshì
17 Yēsū耶稣jiùduìtāmen他们shuōzuòshìzhídào直到rújīn如今zuòshì
18 Suǒyǐ所以Yóutàirén犹太人yuèxiǎngyàoshāYīnbùdàn不但fànleānxírì安息日bìngqiě并且chēngshénwéitāde他的jiāngzìjǐ自己shéndàngzuò当作píngděng平等
19 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们píngzhezìjǐ自己bùnéng不能zuòshénme什么wéiyǒukànjiàn看见suǒzuòdecáinéng才能zuòsuǒzuòdeshìzhàoyàng照样zuò
20 àijiāngzìjǐ自己suǒzuòdeyíqiè一切shìzhǐgěikànHáiyàojiāngzhègèngdà更大deshìzhǐgěikànjiàonǐmen你们
21 zěnyàng怎样jiàorénqǐlai起来shǐ使tāmen他们huózhe活着zhàoyàng照样suízìjǐ自己deyìsī意思shǐ使rénhuózhe活着
22 shěnpàn审判shénme什么rénnǎijiāngshěnpàn审判deshìquánjiāo
23 Jiàoréndōuzūnjìng尊敬rútóng如同zūnjìng尊敬yíyàng一样zūnjìng尊敬dejiùshì就是zūnjìng尊敬chāláide
24 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们tīnghuàyòuxìnchāi信差láizhědejiùyǒuyǒngshēngbùzhìyú不至于dìngzuì定罪shìyǐjīng已经chūshēngle
25 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们shíhou时候jiāngdàoxiànzài现在jiùshì就是lerényàotīngjiàn听见shénérzi儿子deshēngyīn声音Tīngjiàn听见derénjiùyàohuóle
26 Yīnwèi因为zěnyàng怎样zàizìjǐ自己yǒushēngmìng生命jiùcìgěi赐给érzi儿子zhàoyàng照样zàizìjǐ自己yǒushēngmìng生命
27 Bìngqiě并且yīnwèi因为shìrénjiùcìgěi赐给xíngshěnpàn审判dequánbǐng权柄
28 Nǐmen你们bùyào不要zhèshìkànzuò看作Shíhou时候yàodàofánzàifénmù坟墓dedōuyàotīngjiàn听见tāde他的shēngyīn声音jiùchūlai出来
29 Xíngshàndefùhuó复活deshēngzuòědefùhuó复活dìngzuì定罪
30 píngzhezìjǐ自己bùnéng不能zuòshénme什么zěnme怎么tīngjiàn听见jiùzěnme怎么shěnpàn审判Wǒde我的shěnpàn审判shìgōngpíng公平deYīnwèi因为qiúzìjǐ自己deyìsī意思zhīqiúchāláizhědeyìsī意思
31 ruòwéizìjǐ自己zuòjiànzhèng见证wǒde我的jiànzhèng见证jiùzhēn
32 Lìngyǒuwèigěizuòjiànzhèng见证zhīdao知道gěizuòdejiànzhèng见证shìzhēnde
33 Nǐmen你们céngchāréndàoYuēhàn约翰nàli那里wéizhēnlǐ真理zuòguòjiànzhèng见证
34 Qíshí其实suǒshòudejiànzhèng见证búshì不是cóngrénláideRán’ér然而shuōzhèxie这些huàwéiyàojiàonǐmen你们dejiù
35 Yuēhàn约翰shìdiǎnzhedemíngdēngNǐmen你们qíngyuàn情愿zànshí暂时xǐhuan喜欢tāde他的guāng
36 DànyǒuYuēhàn约翰gèngdà更大dejiànzhèng见证Yīnwèi因为jiāogěi交给yàochéngjiù成就deshìjiùshì就是suǒzuòdeshìzhèbiàn便jiànzhèng见证shìsuǒchāláide
37 Chāláidewéizuòguòjiànzhèng见证Nǐmen你们cónglái从来méiyǒu没有tīngjiàn听见tāde他的shēngyīn声音méiyǒu没有kànjiàn看见tāde他的xíngxiàng形像
38 Nǐmen你们bìngméiyǒu没有tāde他的dàocúnzài存在xīnlǐ心里Yīnwèi因为suǒchāláidenǐmen你们xìn
39 Nǐmen你们chákǎoShèngjīng圣经。(Huòzuòyīngdāng应当chákǎoShèngjīng圣经yīnnǐmen你们yǐwéi以为nèizhōngyǒuyǒngshēngGěizuòjiànzhèng见证dejiùshì就是zhèjīng
40 Rán’ér然而nǐmen你们kěndàozhèlǐ这里láideshēngmìng生命
41 shòucóngrénláideróngyào荣耀
42 Dànzhīdao知道nǐmen你们xīnlǐ心里méiyǒu没有shéndeài
43 fèngdemíngláinǐmen你们bìngbù并不jiēdài接待Ruòyǒubiérén别人fèngzìjǐ自己demíngláinǐmen你们dǎoyàojiēdài接待
44 Nǐmen你们hùxiāng互相shòuróngyào荣耀quèqiúcóngzhīshénláideróngyào荣耀zěnnéngxìnne
45 Bùyào不要xiǎngzàimiànqián面前yàogàonǐmen你们Yǒuwèigàonǐmen你们dejiùshì就是nǐmen你们suǒyǎnglàideMóxī摩西
46 Nǐmen你们rúguǒ如果xìnMóxī摩西xìnYīnwèi因为shūshàngyǒuzhǐzhexiědehuà的话
47 Nǐmen你们ruòxìntāde他的shūzěnnéngxìnwǒde我的huàne