Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 9

1 Yēsū耶稣guòqu过去deshíhòu的时候kànjiàn看见yīgè一个rénshēng人生láishìxiāyǎnde
2 Méntú门徒wènYēsū耶稣shuōlābǐ拉比zhèrénshēng人生láishìxiāyǎndeshìshéifànlezuìshìzhèrénneshìfùmǔ父母ne
3 Yēsū耶稣huídá回答shuōyěbù也不shìzhèrénfànlezuìyěbù也不shìfùmǔ父母fànlezuìshìyàozàishēnshàngxiǎnchūshén出神dezuòwéi作为lái
4 Chènzhebáiwǒmen我们bìxū必须zuòchāláizhědegōngHēiyè黑夜jiāngdàojiùméiyǒurén没有人néngzuògōngle
5 zàishì在世shàngdeshíhòu的时候shìshìshàngdeguāng
6 Yēsū耶稣shuōlezhèhuàjiùtuòmo唾沫zàidìshang地上yòngtuòmo唾沫zàixiādeyǎnjīng眼睛shàng
7 Duìshuōwǎng西luóchízi池子,(西luófānchūlai出来jiùshì就是fèngchāqiǎnhuítóu回头jiùkànjiàn看见le
8 Tāde他的línshěchángjiàn常见shìtǎofàn讨饭dejiùshuōzhèbúshì不是cóngqián从前zuòzhetǎofàn讨饭derénma
9 Yǒurén有人shuōshìYòuyǒurén有人shuōbúshì不是quèshìxiàngTāzìjǐ他自己shuōshì
10 Tāmen他们duìshuōdeyǎnjīng眼睛shìzěnme怎么kāidene
11 huídá回答shuōyǒuyīgè一个rénmíng人名jiàoYēsū耶稣wǒde我的yǎnjīng眼睛duìshuōwǎng西luóchízi池子jiùkànjiàn看见le
12 Tāmen他们shuōnèigè那个rénzàinǎli哪里shuōbùzhīdào不知道
13 Tāmen他们cóngqián从前xiāyǎnderéndàidàosàirénnàli那里
14 Yēsū耶稣kāiyǎnjīng眼睛derìzi日子shìānxírì安息日
15 sàirénwènshìzěnme怎么dekànjiàn看见deXiāduìtāmen他们shuōzàiwǒde我的yǎnjīng眼睛shàngjiùkànjiàn看见le
16 sàirénzhōngyǒude有的shuōzhègè这个rénbúshì不是cóngshénláideyīnwèi因为shǒuānxírì安息日Yòuyǒurén有人shuōyīgè一个zuìrén罪人zěnnéngxíngzhèyàng这样deshénjī神迹netāmen他们jiùlefēnzhēng
17 Tāmen他们yòuduìxiāshuōjìrán既然kāiledeyǎnjīng眼睛shuōshìzěnyàng怎样derénneshuōshìxiānzhī先知
18 Yóutàirén犹太人xìncóngqián从前shìxiāyǎnhòulái后来néngkànjiàn看见deděngdào等到jiàoletāde他的fùmǔ父母lái
19 Wèntāmen他们shuōzhèshìnǐmen你们deérzi儿子manǐmen你们shuōshēngláishìxiāyǎnderújīn如今zěnme怎么néngkànjiàn看见lene
20 fùmǔ父母huídá回答shuōshìwǒmen我们deérzi儿子shēngláijiùxiāyǎnzhèshìwǒmen我们zhīdao知道de
21 Zhìyú至于rújīn如今zěnme怎么néngkànjiàn看见wǒmen我们quèbùzhīdào不知道Shìshéikāiletāde他的yǎnjīng眼睛wǒmen我们yěbù也不zhīdao知道yǐjīng已经chénglerénnǐmen你们wènTāzìjǐ他自己néngshuō
22 fùmǔ父母shuōzhèhuàshìYóutàirén犹太人yīnwèi因为Yóutàirén犹太人yǐjīng已经shāngyì商议dìngleruòyǒurènYēsū耶稣shìJīdū基督deyàogǎnchūhuìtáng
23 Yīncǐ因此fùmǔ父母shuōyǐjīng已经chénglerénnǐmen你们wèn
24 Suǒyǐ所以sàiréndì’èrcì第二次jiàolecóngqián从前xiāyǎnderénláiduìshuōgāijiāngróngyào荣耀guīgěishénWǒmen我们zhīdao知道zhèrénshìzuìrén罪人
25 shuōshìzuìrén罪人búshì不是bùzhīdào不知道Yǒujiànshìzhīdao知道cóngqián从前shìyǎnxiāderújīn如今néngkànjiàn看见le
26 Tāmen他们jiùwènshuōxiàngzuòshénme什么shìzěnme怎么kāiledeyǎnjīng眼睛ne
27 huídá回答shuōfāngcáigàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们tīngWèishénme为什么yòuyàotīngnemòfēi莫非nǐmen你们yàozuòtāde他的méntú门徒ma
28 Tāmen他们jiùshuōshìtāde他的méntú门徒Wǒmen我们shìMóxī摩西deméntú门徒
29 ShénduìMóxī摩西shuōhuàshìwǒmen我们zhīdao知道deZhǐshì只是zhègè这个rénwǒmen我们bùzhīdào不知道cóngnǎli哪里lái
30 rénhuídá回答shuōkāilewǒde我的yǎnjīng眼睛nǐmen你们jìngbùzhīdào不知道cóngnǎli哪里láizhèzhēnshì真是qíguài奇怪
31 Wǒmen我们zhīdao知道shéntīngzuìrén罪人Wéiyǒujìngfèngshénzūnxíngzhǐyì旨意deshéncáitīng
32 Cóngchuàngshìyǐlái以来wèicéngtīngjiàn听见yǒurén有人shēngláishìxiādeyǎnjīng眼睛kāile
33 Zhèrénruòbúshì不是cóngshénláideshénme什么yěbù也不néngzuò
34 Tāmen他们huídá回答shuōquánrán全然shēngzàizuìnièzhōngháiyàojiàoxun教训wǒmen我们mayúshì于是gǎnchūqù出去le
35 Yēsū耶稣tīngshuō听说tāmen他们gǎnchūqù出去Hòulái后来yùjiàn遇见jiùshuōxìnshéndeérzi儿子ma
36 huídá回答shuōzhǔashéishìshéndeérzi儿子jiàoxìnne
37 Yēsū耶稣shuōyǐjīng已经kànjiàn看见xiànzài现在shuōhuàdejiùshì就是
38 shuōzhǔaxìnJiùbàiYēsū耶稣
39 Yēsū耶稣shuōwéishěnpàn审判dàozhèshìshànglái上来jiàobùnéng不能kànjiàn看见dekěyǐ可以kànjiàn看见Néngkànjiàn看见defǎnxiāleyǎn
40 Tóngzàinàli那里desàiréntīngjiàn听见zhèhuàjiùshuōnándào难道wǒmen我们xiāleyǎnma
41 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōnǐmen你们ruòxiāleyǎnjiùméiyǒu没有zuìleDànrújīn如今nǐmen你们shuōwǒmen我们néngkànjiàn看见suǒyǐ所以nǐmen你们dezuìháizài