Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 13

1 yuèjiéyǐqián以前Yēsū耶稣zhīdao知道zìjǐ自己shìguīdeshíhòu的时候dàole到了jìrán既然àishìjiānshǔzìjǐ自己derénjiùàitāmen他们dàodǐ到底
2 Chīwǎnfàn晚饭deshíhòu的时候,(móguǐ魔鬼jiāngmàiYēsū耶稣deyìsī意思fàngzài放在西méndeérzi儿子jiāluèrénYóudà犹大xīnlǐ心里)。
3 Yēsū耶稣zhīdao知道jiāngwànyǒujiāozàishǒulǐ手里qiězhīdao知道zìjǐ自己shìcóngshénchūlai出来deyòuyàoguīdàoshénnàli那里
4 Jiùzhànqǐlai起来tuōleyīfu衣服tiáoshǒujīn手巾shùyāo束腰
5 Suíhòu随后shuǐdǎozàipénjiùméntú门徒dejiǎobìngyòngzìjǐ自己suǒshùdeshǒujīn手巾gān
6 Āidào西ménBǐdé彼得Bǐdé彼得duìshuōzhǔawǒde我的jiǎoma
7 Yēsū耶稣huídá回答shuōsuǒzuòderújīn如今bùzhīdào不知道hòulái后来míngbai明白
8 Bǐdé彼得shuōyǒngbùkě不可wǒde我的jiǎoYēsū耶稣shuōruòjiùfēnle
9 西ménBǐdé彼得shuōzhǔabùdàn不但wǒde我的jiǎoliánshǒutóuyào
10 Yēsū耶稣shuōfánguòzǎoderénzhǐyào只要jiǎoquánshēn全身jiùgānjìng干净leNǐmen你们shìgānjìng干净derán’ér然而dōushìgānjìng干净de
11 Yēsū耶稣yuánzhīdao知道yàomàitāde他的shìshéisuǒyǐ所以shuōnǐmen你们dōushìgānjìng干净de
12 Yēsū耶稣wánletāmen他们dejiǎojiùchuān穿shàngyī上衣yòuzuòxia坐下duìtāmen他们shuōxiàngnǐmen你们suǒzuòdenǐmen你们míngbai明白ma
13 Nǐmen你们chēnghu称呼fūzǐ夫子chēnghu称呼zhǔnǐmen你们shuōdebùcuò不错běnlái本来shì
14 shìnǐmen你们dezhǔnǐmen你们defūzǐ夫子shàngqiěnǐmen你们dejiǎonǐmen你们dāngbǐcǐ彼此jiǎo
15 gěinǐmen你们zuòlebǎngyàng榜样jiàonǐmen你们zhàozhexiàngnǐmen你们suǒzuòdezuò
16 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们púrén仆人bùnéng不能dàyú大于zhǔrén主人Chārényěbù也不néngdàyú大于chātāde他的rén
17 Nǐmen你们zhīdao知道zhèshìruòshì若是xíngjiùyǒule
18 zhèhuàbúshì不是zhǐzhenǐmen你们zhòngrén众人shuōdezhīdao知道suǒjiǎnxuǎn拣选deshìshéiXiànzài现在yàoyīngyànjīngshàngdehuà的话shuōtóngchīfàn吃饭derényòngjiǎo
19 Rújīn如今shìqing事情háiméiyǒu没有chéngjiù成就yàoxiāngàosu告诉nǐmen你们jiàonǐmen你们dàoshìqing事情chéngjiù成就deshíhòu的时候kěyǐ可以xìnshìJīdū基督
20 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们yǒurén有人jiēdài接待suǒchāqiǎndejiùshì就是jiēdài接待Jiēdài接待jiùshì就是jiēdài接待chāqiǎnwǒde我的
21 Yēsū耶稣shuōlezhèhuàxīnlǐ心里yōuchóujiùmíngshuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们zhōngjiān中间yǒuyīgè一个rényàomàile
22 Méntú门徒bǐcǐ彼此duìkàncāitòusuǒshuōdeshìshéi
23 Yǒuyīgè一个méntú门徒shìYēsū耶稣suǒàideshēnāijìn挨近Yēsū耶稣dehuái怀
24 西ménBǐdé彼得diǎntóu点头duìshuōgàosu告诉wǒmen我们zhǔshìzhǐzheshéishuōde
25 méntú门徒biàn便jiùshìkàozheYēsū耶稣dexiōngtáng胸膛wènshuōzhǔashìshéine
26 Yēsū耶稣huídá回答shuōzhànyīdiǎn一点bǐnggěishéijiùshì就是shéiYēsū耶稣jiùzhànleyīdiǎn一点bǐnggěijiāluèrén西méndeérzi儿子Yóudà犹大
27 chīleyǐhòu以后sādàn撒但jiùletāde他的xīnYēsū耶稣biàn便duìshuōsuǒzuòdekuàizuò
28 Tóngderénméiyǒu没有yīgè一个zhīdao知道shìwèishénme为什么duìshuōzhèhuà
29 Yǒurén有人yīnYóudà犹大dàizheqiánnángyǐwéi以为Yēsū耶稣shìduìshuōmǎiwǒmen我们guòjiésuǒyìngyòng应用dedōngxī东西Huòshì或是jiàoshénme什么zhōuqióngrén穷人
30 Yóudà犹大shòulediǎnbǐnglìkè立刻jiùchūqù出去Nàshí那时hòushìyèjiān夜间le
31 chūqù出去Yēsū耶稣jiùshuōrújīn如今réndéle得了róngyào荣耀shénzàirénshēnshàngdéle得了róngyào荣耀
32 Shényàoyīnzìjǐ自己róngyào荣耀rénbìngqiě并且yàokuàikuàideróngyào荣耀
33 Xiǎozi小子menháiyǒu还有duōdeshíhòu的时候nǐmen你们tóngzàiHòulái后来nǐmen你们yàozhǎodànsuǒdedìfang地方nǐmen你们bùnéng不能dàoZhèhuàcéngduìYóutàirén犹太人shuōguòrújīn如今zhàoyàng照样duìnǐmen你们shuō
34 cìgěi赐给nǐmen你们tiáoxīnmìnglìng命令nǎishì乃是jiàonǐmen你们bǐcǐ彼此xiāngàizěnyàng怎样àinǐmen你们nǐmen你们yàozěnyàng怎样xiāngài
35 Nǐmen你们ruòyǒubǐcǐ彼此xiāngàidexīnzhòngrén众人yīncǐ因此jiùrènchū认出nǐmen你们shìwǒde我的méntú门徒le
36 西ménBǐdé彼得wènYēsū耶稣shuōzhǔwǎngnǎli哪里Yēsū耶稣huídá回答shuōsuǒdedìfang地方xiànzài现在bùnéng不能gēnHòulái后来quèyàogēn
37 Bǐdé彼得shuōzhǔawèishénme为什么xiànzài现在bùnéng不能gēnyuànyì愿意wéishěmìng舍命
38 Yēsū耶稣shuōyuànyì愿意wéishěmìng舍命mashíshízài实在zàidegàosu告诉jiàoxiānyàosāncì三次rèn