Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 18

1 Yēsū耶稣shuōlezhèhuàjiùtóngméntú门徒chūqù出去guòlelúnzàinàli那里yǒuyīgè一个yuánméntú门徒jìnqù进去le
2 MàiYēsū耶稣deYóudà犹大zhīdao知道dìfang地方Yīnwèi因为Yēsū耶稣méntú门徒lǚcì屡次shàngnàli那里jùjí聚集
3 Yóudà犹大lǐngleduìbīngjìsī祭司chángbìngsàiréndechāzhedēnglóng灯笼huǒbīngqì兵器jiùláidào来到yuán
4 Yēsū耶稣zhīdao知道jiāngyào将要líndàozìjǐ自己deyíqiè一切shìjiùchūlai出来duìtāmen他们shuōnǐmen你们zhǎoshéi
5 Tāmen他们huídá回答shuōzhǎorénYēsū耶稣Yēsū耶稣shuōjiùshì就是Màitāde他的Yóudà犹大tóngtāmen他们zhànzàinàli那里
6 Yēsū耶稣shuōjiùshì就是tāmen他们jiùtuì退hòudǎozàidìshang地上
7 yòuwèntāmen他们shuōnǐmen你们zhǎoshéitāmen他们shuōzhǎorénYēsū耶稣
8 Yēsū耶稣shuōyǐjīng已经gàosu告诉nǐmen你们jiùshì就是Nǐmen你们ruòzhǎojiùràngzhèxie这些rén
9 ZhèyàoyīngyànYēsū耶稣cóngqián从前dehuà的话shuōsuǒcìgěi赐给wǒde我的rénméiyǒu没有shīyīgè一个
10 西ménBǐdé彼得dàizhedāojiùchūlai出来jiāngjìsī祭司depúrén仆人kǎnledāoxiāodiàotāde他的yòuěrpúrén仆人míngjiào名叫
11 Yēsū耶稣jiùduìBǐdé彼得shuōshōudāoqiàosuǒgěiwǒde我的bēine
12 duìbīngqiānchángbìngYóutàirén犹太人dechājiùzhùYēsū耶稣kǔnbǎng捆绑le
13 Xiāndàidàomiànqián面前Yīnwèi因为shìběnniánzuòjìsī祭司gāideyuèfù岳父
14 Zhègāijiùshì就是cóngqián从前xiàngYóutàirén犹太人yìlùn议论shuōyīgè一个rénbǎixìng百姓shìyǒuyì有益dewèi
15 西ménBǐdé彼得gēnzhe跟着Yēsū耶稣háiyǒu还有yīgè一个méntú门徒gēnzhe跟着méntú门徒shìjìsī祭司suǒrènshi认识dejiùtóngYēsū耶稣jìnlejìsī祭司deyuànzi院子
16 Bǐdé彼得quèzhànzàiménwàijìsī祭司suǒrènshi认识denèigè那个méntú门徒chūlai出来kànméndeshǐ使shuōleshēngjiùlǐngBǐdé彼得jìnqù进去
17 kànméndeshǐ使duìBǐdé彼得shuōshìzhèréndeméntú门徒mashuōbúshì不是
18 Púrén仆人chāyīnwèi因为tiānlěngjiùshēngletànhuǒzhànzàinàli那里kǎohuǒBǐdé彼得tóngtāmen他们zhànzhekǎohuǒ
19 jìsī祭司jiùYēsū耶稣deméntú门徒tāde他的jiàoxun教训pánwèn盘问
20 Yēsū耶稣huídá回答shuōcónglái从来shìmíngmíng明明deduìshìrén世人shuōhuàchángzàihuìtángdiàn殿jiùshì就是Yóutàirén犹太人jùjí聚集dedìfang地方jiàoxun教训rénzàiàndelǐ暗地里bìngméiyǒu没有shuōshénme什么
21 wèishénme为什么wènnekěyǐ可以wèntīngjiàn听见derénduìtāmen他们shuōdeshìshénme什么suǒshuōdetāmendōu他们都zhīdao知道
22 Yēsū耶稣shuōlezhèhuàpángbiān旁边zhànzhedeyīgè一个chāyòngshǒuzhǎng手掌shuōzhèyàng这样huídá回答jìsī祭司ma
23 Yēsū耶稣shuōruòshuōdebúshì不是kěyǐ可以zhǐzhèngbúshì不是ruòshuōdeshìwèishénme为什么ne
24 jiùYēsū耶稣jiědàojìsī祭司gāinàli那里réngshìkǔnzhejiěde
25 西ménBǐdé彼得zhèngzhànzhekǎohuǒyǒurén有人duìshuōshìtāde他的méntú门徒maBǐdé彼得chéngrèn承认shuōbúshì不是
26 Yǒujìsī祭司deyīgè一个púrén仆人shìBǐdé彼得xiāodiàoěrduo耳朵réndeqīnshǔ亲属shuōbúshì不是kànjiàn看见tóngzàiyuánma
27 Bǐdé彼得yòuchéngrèn承认shíjiùjiàole
28 Zhòngrén众人jiāngYēsū耶稣cónggāinàli那里wǎngyámen衙门nèijiěNàshí那时tiānháizǎoTāmen他们zìjǐ自己quèjìnyámen衙门kǒngpà恐怕rǎnlewūhuì污秽bùnéng不能chīyuèjiédeyán
29 duōjiùchūlai出来dàotāmen他们nàli那里shuōnǐmen你们gàozhèrénshìwèishénme为什么shìne
30 Tāmen他们huídá回答shuōzhèrénruòbúshì不是zuòědewǒmen我们jiùjiāogěi交给
31 duōshuōnǐmen你们zìjǐ自己dàiànzhenǐmen你们deshěnwèn审问Yóutàirén犹太人shuōwǒmen我们méiyǒu没有shārén杀人dequánbǐng权柄
32 ZhèyàoyīngyànYēsū耶稣suǒshuōzìjǐ自己jiāngyào将要zěnyàng怎样dehuà的话le
33 duōyòujìnleyámen衙门jiàoYēsū耶稣láiduìshuōshìYóutàirén犹太人dewángma
34 Yēsū耶稣huídá回答shuōzhèhuàshìnǐzìjǐ你自己shuōdeháishì还是biérén别人lùnduìshuōdene
35 duōshuōshìYóutàirén犹太人neběnguó本国derénjìsī祭司chángjiāogěi交给zuòleshénme什么shìne
36 Yēsū耶稣huídá回答shuōwǒde我的guóshǔzhèshìjiè世界Wǒde我的guóruòshǔzhèshìjiè世界wǒde我的chénbìyào必要zhēngzhànshǐ使bùzhìyú不至于bèijiāogěi交给Yóutàirén犹太人Zhǐshì只是wǒde我的guóshǔzhèshìjiè世界
37 duōjiùduìshuōzhèyàng这样shìwángmaYēsū耶稣huídá回答shuōshuōshìwángwèicǐ为此érshēngwèicǐ为此láidào来到shìjiānwéigěizhēnlǐ真理zuòjiànzhèng见证Fánshǔzhēnlǐ真理derénjiùtīngwǒde我的huà
38 duōshuōzhēnlǐ真理shìshénme什么neshuōlezhèhuàyòuchūlai出来dàoYóutàirén犹太人nàli那里duìtāmen他们shuōcháchūyǒushénme什么zuìlái
39 Dànnǐmen你们yǒuguīju规矩zàiyuèjiéyàogěinǐmen你们shìfàng释放yīgè一个rénnǐmen你们yàogěinǐmen你们shìfàng释放Yóutàirén犹太人dewángma
40 Tāmen他们yòuhǎnzheshuōbùyào不要zhèrényàoZhèshìqiángdào强盗