Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 6

1 Zhèshìyǐhòu以后Yēsū耶稣dùguò渡过jiāhǎijiùshì就是hǎi
2 Yǒuxǔduō许多rényīnwèi因为kànjiàn看见zàibìngrén病人shēnshàngsuǒxíngdeshénjī神迹jiùgēnsuí跟随
3 Yēsū耶稣shàngleshānméntú门徒yītóng一同zuòzàinàli那里
4 Nàshí那时Yóutàirén犹太人deyuèjiéjìnle
5 Yēsū耶稣kànjiàn看见xǔduō许多rénláijiùduìFéilì腓力shuōwǒmen我们cóngnǎli哪里mǎibǐngjiàozhèxie这些rénchīne
6 shuōzhèhuàshìyàoshìyàn试验Féilì腓力Tāzìjǐ他自己yuánzhīdao知道yàozěnyàng怎样xíng
7 Féilì腓力huídá回答shuōjiùshì就是èrshí二十liǎngyíndebǐngjiàotāmen他们rénchīyīdiǎn一点shìbùgòu不够de
8 Yǒuyīgè一个méntú门徒jiùshì就是西ménBǐdé彼得dexiōngdì兄弟āndelièduìYēsū耶稣shuō
9 Zàizhèlǐ这里yǒuyīgè一个háitóngdàizhedàmài大麦bǐngliǎngtiáoZhǐshì只是fēngěi分给zhèxǔduō许多rénháisuànshénme什么ne
10 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们jiàozhòngrén众人zuòxia坐下Yuánlái原来dìfang地方decǎoduōzhòngrén众人jiùzuòxia坐下Shùmù数目yuēyǒuqiān
11 Yēsū耶稣bǐngláizhùxièlejiùfēngěi分给zuòzhederénFēnshìzhèyàng这样dōusuízhe随着tāmen他们suǒyàode
12 Tāmen他们chībǎoleYēsū耶稣duìmén对门shuōshèngxià剩下delíngsuì零碎shōushi收拾qǐlai起来miǎnde免得yǒuzāotà糟蹋de
13 Tāmen他们biàn便jiāngdàmài大麦bǐngdelíngsuì零碎jiùshì就是zhòngrén众人chīleshèngxià剩下deshōushi收拾qǐlai起来zhuāngmǎnleshí’èr十二lánzi篮子
14 Zhòngrén众人kànjiàn看见Yēsū耶稣suǒxíngdeshénjī神迹Jiùshuōzhèzhēnshì真是yàodàoshìjiānláidexiānzhī先知
15 Yēsū耶稣zhīdao知道zhòngrén众人yàoláiqiángzuòwángjiùdúzì独自yòutuì退dàoshānshàngqù上去le
16 Dàole到了wǎnshang晚上tāde他的méntú门徒xiàhǎibiān海边
17 ShànglechuányàoguòhǎiwǎngjiābǎinóngTiānyǐjīng已经hēileYēsū耶稣háiméiyǒu没有láidào来到tāmen他们nàli那里
18 Hūrán忽然kuángfēng狂风zuòhǎijiùfānténg翻腾qǐlai起来
19 Méntú门徒yáoyuēxíngleshíduōkànjiàn看见Yēsū耶稣zàihǎimiàn海面shàngzǒujiànjiàn渐渐jìnlechuántāmen他们jiùhàipà害怕
20 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōshìBùyào不要
21 Méntú门徒jiùxǐhuan喜欢jiēshàngchuánchuánshídàole到了tāmen他们suǒyàodedìfang地方
22 Dì’èr第二zhànzàihǎinàbian那边dezhòngrén众人zhīdao知道nàli那里méiyǒu没有biéde别的chuánzhǐyǒu只有zhīxiǎochuán小船yòuzhīdao知道Yēsū耶稣méiyǒu没有tóngtāde他的méntú门徒shàngchuánnǎishì乃是méntú门徒zìjǐ自己de
23 Rán’ér然而yǒuzhīxiǎochuán小船cóngláikàojìn靠近zhǔzhùxièhòufēnbǐnggěirénchīdedìfang地方
24 Zhòngrén众人jiànYēsū耶稣méntú门徒dōubùzài不在nàli那里jiùshànglechuánwǎngjiābǎinóngzhǎoYēsū耶稣
25 zàihǎinàbian那边zhǎozhelejiùduìshuōlābǐ拉比shìshídàozhèlǐ这里láide
26 Yēsū耶稣huídá回答shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们zhǎobìngbù并不shìyīnjiànleshénjī神迹nǎishì乃是yīnchībǐngdebǎo
27 Bùyào不要wéihuàideshíwù食物láoyàowéicúndàoyǒngshēngdeshíwù食物láojiùshì就是rényàocìgěi赐给nǐmen你们deYīnwèi因为rénshìshénsuǒyìnzhèng印证de
28 Zhòngrén众人wènshuōwǒmen我们dāngxíngshénme什么cáisuànzuòshéndegōngne
29 Yēsū耶稣huídá回答shuōxìnshénsuǒchāláidezhèjiùshì就是zuòshéndegōng
30 Tāmen他们yòushuōxíngshénme什么shénjī神迹jiàowǒmen我们kànjiàn看见jiùxìndàodǐ到底zuòshénme什么shìne
31 Wǒmen我们dezǔzōng祖宗zàikuàngchīguòmajīngshàngxiězheshuōcóngtiānshàng天上xiàliángláigěitāmen他们chī
32 Yēsū耶稣shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们cóngtiānshàng天上láideliángbúshì不是Móxī摩西cìgěi赐给nǐmen你们denǎishì乃是jiāngtiānshàng天上láidezhēnliángcìgěi赐给nǐmen你们
33 Yīnwèi因为shéndeliángjiùshì就是cóngtiānshàng天上jiàngxià降下láishēngmìng生命gěishìjiè世界de
34 Tāmen他们shuōzhǔachángjiāngzhèliángcìgěi赐给wǒmen我们
35 Yēsū耶稣shuōjiùshì就是shēngmìng生命deliángDàozhèlǐ这里láidebìdìng必定è饿Xìnwǒde我的yǒngyuǎn永远
36 Zhǐshì只是duìnǐmen你们shuōguònǐmen你们yǐjīng已经kànjiàn看见háishì还是xìn
37 Fánsuǒcìgěi赐给wǒde我的réndàozhèlǐ这里láiDàozhèlǐ这里láidezǒngdiūqì丢弃
38 Yīnwèi因为cóngtiānshàng天上jiàngxià降下láibúshì不是yàoànzìjǐ自己deyìsī意思xíngnǎishì乃是yàoànchāláizhědeyìsī意思xíng
39 Chāláizhědeyìsī意思jiùshì就是suǒcìgěi赐给wǒde我的jiàoyīgè一个yěbù也不shīzàiquèjiàofùhuó复活
40 Yīnwèi因为deyìsī意思shìjiàoyíqiè一切jiànérxìnderéndeyǒngshēngBìngqiě并且zàiyàojiàofùhuó复活
41 Yóutàirén犹太人yīnwèi因为Yēsū耶稣shuōshìcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láideliángjiùsīxià私下yìlùn议论
42 Shuōzhèbúshì不是yuēdeérzi儿子Yēsū耶稣matāde他的fùmǔ父母wǒmen我们qǐbù岂不rènde认得marújīn如今zěnme怎么shuōshìcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láidene
43 Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们bùyào不要dàjiā大家yìlùn议论
44 Ruòbúshì不是chāláidexīyǐn吸引rénjiùméiyǒu没有néngdàozhèlǐ这里láideDàozhèlǐ这里láidezàiyàojiàofùhuó复活
45 Zàixiānzhī先知shūshàngxiězheshuōtāmendōu他们都yàoméngshéndejiàoxun教训Fántīngjiàn听见zhījiàoxun教训yòuxuéxí学习dejiùdàozhèlǐ这里lái
46 Zhèbúshì不是shuōyǒurén有人kànjiàn看见guòwéidú惟独cóngshénláidekànjiàn看见guò
47 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们xìnderényǒuyǒngshēng
48 jiùshì就是shēngmìng生命deliáng
49 Nǐmen你们dezǔzōng祖宗zàikuàngchīguòmaháishì还是le
50 Zhèshìcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láideliángjiàorénchīlejiù
51 shìcóngtiānshàng天上jiàngxià降下láishēngmìng生命deliángRénruòchīzhèliángjiùyǒngyuǎn永远huózhe活着suǒyàodeliángjiùshì就是wǒde我的ròuwéishìrén世人zhīshēngmìng生命suǒde
52 Yīncǐ因此Yóutàirén犹太人bǐcǐ彼此zhēnglùn争论shuōzhègè这个rénzěnnéngtāde他的ròugěiwǒmen我们chīne
53 Yēsū耶稣shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们ruòchīrénderòuréndexuèjiùméiyǒu没有shēngmìng生命zàinǐmen你们lǐmiàn里面
54 ChīròuxuèderénjiùyǒuyǒngshēngZàiyàojiàofùhuó复活
55 Wǒde我的ròuzhēnshì真是chīdewǒde我的xuèzhēnshì真是de
56 Chīròuxuèderénchángzàilǐmiàn里面chángzàilǐmiàn里面
57 Yǒnghuódezěnyàng怎样chāláiyòuyīnhuózhe活着zhàoyàng照样chīròuderényàoyīnhuózhe活着
58 Zhèjiùshì就是cóngtiānshàng天上jiàngxià降下láideliángChīzhèliángderénjiùyǒngyuǎn永远huózhe活着xiàngnǐmen你们dezǔzōng祖宗chīguòmaháishì还是le
59 Zhèxie这些huàshìYēsū耶稣zàijiābǎinónghuìtángjiàoxun教训rénshuōde
60 Tāde他的méntú门徒zhōngyǒuhǎoxiē好些réntīngjiàn听见lejiùshuōzhèhuàshénnánshéinéngtīngne
61 Yēsū耶稣xīnlǐ心里zhīdao知道méntú门徒wéizhèhuàyìlùn议论jiùduìtāmen他们shuōzhèhuàshìjiàonǐmen你们yànma?(yànyuánwénzuòdiēdǎo
62 Tǎnghuònǐmen你们kànjiàn看见rénshēngdàoyuánlái原来suǒzài所在zhīchǔzěnmeyàng怎么样ne
63 Jiàorénhuózhe活着denǎishì乃是língròutǐ肉体shìwúyì无益deduìnǐmen你们suǒshuōdehuà的话jiùshì就是língjiùshì就是shēngmìng生命
64 Zhǐshì只是nǐmen你们zhōngjiān中间yǒuxìnderénYēsū耶稣cóngtóujiùzhīdao知道shéixìnshéiyàomài
65 Yēsū耶稣yòushuōsuǒyǐ所以duìnǐmen你们shuōguòruòbúshì不是méngdeēnméiyǒurén没有人néngdàozhèlǐ这里lái
66 Cóngcǐ从此méntú门徒zhōngduōyǒutuì退debùzài不再tóngháng同行
67 Yēsū耶稣jiùduìshí’èr十二méntú门徒shuōnǐmen你们yàoma
68 西ménBǐdé彼得huídá回答shuōzhǔayǒuyǒngshēngzhīdàowǒmen我们háiguīcóngshéine
69 Wǒmen我们yǐjīng已经xìnleyòuzhīdao知道shìshéndeshèngzhě
70 Yēsū耶稣shuōbúshì不是jiǎnxuǎn拣选lenǐmen你们shí’èr十二méntú门徒madànnǐmen你们zhōngjiān中间yǒuyīgè一个shìmóguǐ魔鬼
71 Yēsū耶稣zhèhuàshìzhǐzhejiāluèrén西méndeérzi儿子Yóudà犹大shuōdeběnshìshí’èr十二méntú门徒deyīgè一个hòulái后来yàomàiYēsū耶稣de