0:00
0:00

поглавље 1

Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina.
2 Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu.
3 A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.
4 A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.
5 A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.
6 A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijinicom.
7 A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.
8 A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.
9 A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.
10 A Ezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.
11 A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu, u seobi vavilonskoj.
12 A po seobi vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.
13 A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Elijakima. A Elijakim rodi Azora.
14 A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.
15 A Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.
16 A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista.
17 Svega dakle kolena od Avrama do Davida, kolena četrnaest, a od Davida do seobe vavilonske, kolena četrnaest, a od seobe vavilonske do Hrista, kolena četrnaest.
18 A rodjenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nadje se da je ona trudna od Duha Svetog.
19 A Josif muž njen, budući pobožan i ne htevši je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.
20 No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu andjeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetog.
21 Pa će roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih.
22 A ovo je sve bilo da se izvrši šta je Gospod kazao preko proroka koji govori:
23 Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog.
24 Kad se Josif probudi od sna, učini kako mu je zapovedio andjeo Gospodnji, i uzme ženu svoju.
25 I ne znaše za nju dok ne rodi Sina svog prvenca, i nadede Mu ime Isus.