поглавље 5

A kad On vide narod, pope se na goru, i sede, i pristupiše Mu učenici Njegovi.
2 I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći:
3 Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko;
4 Blago onima koji plaču, jer će se utešiti;
5 Blago krotkima, jer će naslediti zemlju;
6 Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi;
7 Blago milostivima, jer će biti pomilovani;
8 Blago onima koji su čistog srca, jer će Boga videti;
9 Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati;
10 Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko.
11 Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i kažu na vas svakojake rdjave reči lažući, mene radi.
12 Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas.
13 Vi ste so zemlji; ako so obljutavi, čim će se osoliti? Ona već neće biti nizašta, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze.
14 Vi ste videlo svetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji.
15 Niti se užiže sveća i meće pod sud nego na svećnjak, te svetli svima koji su u kući.
16 Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaša dobra dela, i slave Oca vašeg koji je na nebesima.
17 Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nisam došao da pokvarim, nego da ispunim.
18 Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanje slovce ili jedna titla iz zakona dok se sve ne izvrši.
19 Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskom; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskom.
20 Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko.
21 Čuli ste kako je kazano starima: Ne ubij; jer ko ubije, biće kriv sudu.
22 A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svog nizašta, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svom: Raka! Biće kriv skupštini; a ko reče: Budalo! Biće kriv paklu ognjenom.
23 Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i onde se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te,
24 Ostavi onde dar svoj pred oltarom, i idi pre te se pomiri s bratom svojim, pa onda dodji i prinesi dar svoj.
25 Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne stave.
26 Zaista ti kažem: nećeš izaći odande dok ne daš do poslednjeg dinara.
27 Čuli ste kako je kazano starima: Ne čini preljube.
28 A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svom.
29 A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao.
30 I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao.
31 Tako je kazano: Ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu.
32 A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini.
33 Još ste čuli kako je kazano starima: Ne kuni se krivo, a ispuni šta si se Gospodu zakleo.
34 A ja vam kažem: ne kunite se nikako: ni nebom, jer je presto Božji;
35 Ni zemljom, jer je podnožje nogama Njegovim; ni Jerusalimom, jer je grad velikog Cara.
36 Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš dlake jedne bele ili crne učiniti.
37 Dakle neka bude vaša reč: da - da; ne - ne; a šta je više od ovog, oda zla je.
38 Čuli ste da je kazano: Oko za oko, i zub za zub.
39 A ja vam kažem da se ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugi;
40 I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu.
41 I ako te potera ko jedan sat, idi s njime dva.
42 Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu.
43 Čuli ste da je kazano: Ljubi bližnjeg svog, i mrzi na neprijatelja svog.
44 A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone;
45 Da budete sinovi Oca svog koji je na nebesima; jer On zapoveda svom suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima.
46 Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li to i carinici?
47 I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci?
48 Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski.