поглавље 24

I izišavši Isus idjaše od crkve, i pristupiše k Njemu učenici Njegovi da Mu pokaži gradjevinu crkvenu.
2 A Isus reče im: Ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem: neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.
3 A kad sedjaše na gori maslinskoj pristupiše k Njemu učenici nasamo govoreći: Kaži nam kad će to biti? I kakav je znak Tvog dolaska i kraja veka?
4 I odgovarajući Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari.
5 Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.
6 Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude, ali nije još tada kraj.
7 Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu.
8 A to je sve početak stradanja.
9 Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena mog radi.
10 I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.
11 I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge.
12 I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih.
13 Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
14 I propovediće se ovo jevandjelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak.
15 Kad dakle ugledate mrzost opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetom (koji čita da razume):
16 Tada koji budu u Judeji neka beže u gore;
17 I koji bude na krovu da ne silazi uzeti šta mu je u kući;
18 I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje.
19 A teško trudnima i dojilicama u te dane.
20 Nego se molite Bogu da ne bude bežan vaša u zimu ni u subotu;
21 Jer će biti nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta dosad niti će biti;
22 I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izbranih radi skratiće se dani oni.
23 Tada ako vam ko kaže: Evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte.
24 Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.
25 Eto vam kazah unapred.
26 Ako vam dakle kažu: Evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne verujte.
27 Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovečijeg.
28 Jer gde je strvina onamo će se i orlovi kupiti.
29 I odmah će po nevolji dana tih sunce pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.
30 I tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.
31 I poslaće andjele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izbrane Njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa.
32 Od smokve naučite se priči: kad se već njene grane pomlade i ulistaju, znate da je blizu leto.
33 Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.
34 Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
35 Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.
36 A o danu tom i času niko ne zna, ni andjeli nebeski, do Otac moj sam.
37 Jer kao što je bilo u vreme Nojevo tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.
38 Jer kao što pred potopom jedjahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kad Noje udje u kovčeg,
39 I ne osetiše dok ne dodje potop i odnese sve; tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.
40 Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.
41 Dve će mleti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti.
42 Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.
43 Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuću svoju.
44 Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovečiji.
45 Ko je dakle taj verni i mudri sluga kog je postavio gospodar njegov nad svojim domašnjima da im daje hranu na obrok?
46 Blago tom sluzi kog došavši gospodar njegov nadje da izvršuje tako.
47 Zaista vam kažem: postaviće ga nad svim imanjem svojim.
48 Ako li taj rdjavi sluga reče u srcu svom: Neće moj gospodar još zadugo doći;
49 I počne biti svoje drugare, i jesti i piti s pijanicama;
50 Doći će gospodar tog sluge u dan u koji se ne nada, i u čas kad ne misli.
51 I raseći će ga napola, i daće mu platu kao i licemerima; onde će biti plač i škrgut zuba.