поглавље 25

Tada će biti carstvo nebesko kao deset devojaka koje uzeše žiške svoje i izidjoše na susret ženiku.
2 Pet od njih behu mudre, a pet lude.
3 I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.
4 A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojim.
5 A budući da ženik odocni, zadremaše sve, i pospaše.
6 A u ponoći stade vika: Eto ženika gde ide, izlazite mu na susret.
7 Tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje.
8 A lude rekoše mudrima: Dajte nam od ulja svog, jer naši žišci hoće da se ugase.
9 A mudre odgovoriše govoreći: Da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.
10 A kad one otidoše da kupe, dodje ženik, i gotove udjoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.
11 A posle dodjoše i one druge devojke govoreći: Gospodaru! Gospodaru! Otvori nam.
12 A On odgovarajući reče im: Zaista vam kažem: ne poznajem vas.
13 Stražite dakle, jer ne znate dan ni čas u koji će Sin čovečiji doći.
14 Jer kao što čovek polazeći dozva sluge svoje i predade im blago svoje;
15 I jednom, dakle, dade pet talanata, a drugom dva, a trećem jedan, svakom prema njegovoj moći; i otide odmah.
16 A onaj što primi pet talanata otide te radi s njima, i dobi još pet talanata.
17 Tako i onaj što primi dva dobi i on još dva.
18 A koji primi jedan otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svog.
19 A po dugom vremenu dodje gospodar tih sluga, i stade se računati s njima.
20 I pristupivši onaj što je primio pet talanata, donese još pet talanata govoreći: Gospodaru! Predao si mi pet talanata; evo još pet talanata ja sam dobio s njima.
21 A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni! U malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti; udji u radost gospodara svog.
22 A pristupivši i onaj što je primio dva talanta reče: Gospodaru! Predao si mi dva talanta; evo još dva talanta ja sam dobio s njima.
23 A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni! U malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti; udji u radost gospodara svog.
24 A pristupivši i onaj što je primio jedan talanat reče: Gospodaru! Znao sam da si ti tvrd čovek: žnješ gde nisi sejao, i kupiš gde nisi vejao;
25 Pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat tvoj u zemlju; i evo ti svoje.
26 A gospodar njegov odgovarajući reče mu: Zli i lenjivi slugo! Znao si da ja žnjem gde nisam sejao, i kupim gde nisam vejao:
27 Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima; i ja došavši uzeo bih svoje s dobitkom.
28 Uzmite dakle od njega talanat, i podajte onom što ima deset talanata.
29 Jer svakom koji ima, daće se, i preteći će mu; a od onog koji nema, i šta ima uzeće se od njega.
30 I nevaljalog slugu bacite u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba.
31 A kad dodje Sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti andjeli s Njime, onda će sesti na prestolu slave svoje.
32 I sabraće se pred Njim svi narodi, i razlučiće ih izmedju sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca.
33 I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s leve.
34 Tada će reći car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta.
35 Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me;
36 Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni.
37 Tada će Mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! Kad Te videsmo gladna, i nahranismo? Ili žedna, i napojismo?
38 Kad li Te videsmo gosta, i primismo? Ili gola, i odenusmo?
39 Kad li Te videsmo bolesna ili u tamnici, i dodjosmo k Tebi?
40 I odgovarajući car reći će im: Zaista vam kažem: kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste.
41 Tada će reći i onima što Mu stoje s leve strane: Idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen djavolu i andjelima njegovim.
42 Jer ogladneh, i ne dadoste mi da jedem; ožedneh, i ne napojiste me;
43 Gost bejah, i ne primiste me; go bejah, i ne odenuste me; bolestan i u tamnici bejah, i ne obidjoste me.
44 Tada će Mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! Kad Te videsmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo Te?
45 Tada će im odgovoriti govoreći: Zaista vam kažem: kad ne učiniste jednom od ove moje male braće, ni meni ne učiniste.
46 I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni.