поглавље 10

I dozvavši svojih dvanaest učenika dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone, i da isceljuju od svake bolesti i svake nemoći.
2 A dvanaest apostola imena su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrija brat njegov; Jakov Zevedejev, i Jovan brat njegov;
3 Filip i Vartolomije; Toma, i Matej carinik; Jakov Alfejev, i Levije prozvani Tadija;
4 Simon Kananit, i Juda Iskariotski, koji Ga i predade.
5 Ovih dvanaest posla Isus i zapovedi im govoreći: Na put neznabožaca ne idite, i u grad samarjanski ne ulazite.
6 Nego idite k izgubljenim ovcama doma Izrailjevog.
7 A hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko.
8 Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, djavole izgonite; za badava ste dobili, za badava i dajite.
9 Ne nosite zlata ni srebra ni bronze u pojasima svojim,
10 Ni torbe na put, ni dve haljine ni obuće ni štapa; jer je poslenik dostojan svog jela.
11 A kad u koji grad ili selo udjete, ispitajte ko je u njemu dostojan, i onde ostanite dok ne izidjete.
12 A ulazeći u kuću nazovite joj: Mir kući ovoj.
13 I ako bude kuća dostojna, doći će mir vaš na nju; a ako li ne bude dostojna, mir će se vaš k vama vratiti.
14 A ako vas ko ne primi niti posluša reči vaše, izlazeći iz kuće ili iz grada onog, otresite prah s nogu svojih.
15 Zaista vam kažem: lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj u dan strašnog suda nego li gradu onom.
16 Eto, ja vas šaljem kao ovce medju vukove: budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
17 A čuvajte se od ljudi; jer će vas oni predati sudovima, i po zbornicama svojim biće vas.
18 I pred vlastelje i careve vodiće vas mene radi za svedočanstvo njima i neznabošcima.
19 A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati.
20 Jer vi nećete govoriti, nego Duh Oca vašeg govoriće iz vas.
21 A predaće brat brata na smrt i otac sina; i ustaće deca na roditelje i pobiće ih.
22 I svi će mrzeti na vas imena mog radi; ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
23 A kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Jer vam kažem zaista: nećete obići gradova Izrailjevih dok dodje Sin čovečiji.
24 Nema učenika nad učiteljem svojim ni sluge nad gospodarom svojim.
25 Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Kad su domaćina nazvali Veelzevulom, a kamo li domaće njegove?
26 Ne bojte ih se dakle; jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati.
27 Šta vam govorim u tami, kazujte na vidiku; i šta vam se šapće na uši, propovedajte s krovova.
28 I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti; nego se bojte Onog koji može i dušu i telo pogubiti u paklu.
29 Ne prodaju li se dva vrapca za jedan dinar? Pa ni jedan od njih ne može pasti na zemlju bez oca vašeg.
30 A vama je i kosa na glavi sva izbrojana.
31 Ne bojte se, dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.
32 A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima.
33 A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima.
34 Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju; nisam došao da donesem mir nego mač.
35 Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegovog i kćer od matere njene i snahu od svekrve njene:
36 I neprijatelji čoveku postaće domašnji njegovi.
37 Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan.
38 I koji ne uzme krst svoj i ne podje za mnom, nije mene dostojan.
39 Koji čuva dušu svoju, izgubiće je; a koji izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.
40 Koji vas prima, mene prima; a koji mene prima, prima Onog koji me je poslao.
41 Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće; a koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primiće.
42 I ako ko napoji jednog od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti.