1 Ýyl ýazgylarynyň kitaby

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Bap 25

Dawut hem-de goşun baştutanlary Asafyň, Heýmanyň hem-de Ýedutunyň ogullaryny hyzmat işi üçin bölüp aýyrdylar. Olar barbat, arfa hem kimwal çalyp pygamberlik etmelidiler. Hyzmat işini ýerine ýetirenler şulardyr:
2 Asafyň ogullaryndan: Zakur, Ýusup, Netanýa, Asarela. Bular patyşanyň emrine görä pygamberlik eden Asafyň ogullarydy we onuň garamagyndadylar.
3 Ýedutunyň ogullaryndan: Gedalýa, Seri, Işaýa, Haşabýa, Matytýa – jemi alty. Olar Rebbe barbat bilen öwgi aýdyp, Ony şohratlandyryp pygamberlik edýän kakalary Ýedutunyň garamagyndadylar.
4 Heýmanyň ogullary: Bukyýa, Matanýa, Uzyýel, Şebuwal, Ýerimot, Hananýa, Hanany, Eliýata, Gidalty, Romamty Gezer, Ýoşbekaşa, Malloty, Hotyr, Mahazyýot.
5 Şularyň hemmesi patyşanyň görgüri Heýmanyň ogullarydyr. Bu ogullar Hemana ony beýik etmek üçin, Hudaýyň beren wadasy bilen berlipdi. Hudaý oňa on dört ogul bilen üç gyz berdi.
6 Bularyň bary kakalarynyň garamagynda Rebbiň ybadathanasynda kimwal, arfa hem barbat çalyp, aýdym aýdýardylar. Asaf, Ýedutun we Heýman patyşanyň buýrugy astyndadylar.
7 Bular hem-de bularyň Rebbiň öňünde aýdym aýtmaklyga türgenleşdirilen garyndaşlarynyň bu işe ussatlary iki ýüz segsen sekiz adamdy.
8 Olaryň uludan-kiçä, halypadan-şägirde çenli bary, borçlary üçin bije atdylar.
9 Birinji bije Asafyň neslinden Ýusuba düşdi; ikinji Gedalýa; doganlary we ogullary bilen on iki adam;
10 üçünji Zakura; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
11 dördünji Ýezer; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
12 bäşinji Netanýa; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
13 altynjy Bukyýa; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
14 ýedinji Ýesarela; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
15 sekizinji Ýeşagýa; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
16 dokuzynjy Matanýa; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
17 onunjy Şimgä; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
18 on birinji Azarela; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
19 on ikinji Haşabýa; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
20 on üçünji Şubaýyla; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
21 on dördünji Matytýa; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
22 on bäşünji Ýeremota; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
23 on altynjy Hananýa; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
24 on ýedinji Ýoşbekaşa; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
25 on sekizinji Hanana; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
26 on dokuzynjy Mallota; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
27 ýigriminji Eliýata; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
28 ýigrimi birinji Hotyra; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
29 ýigrimi ikinji Gidalta; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
30 ýigrimi üçünji Mahazyýota; ogullary we doganlary bilen on iki adam;
31 ýigrimi dördünji Romamty Gezere düşdi; ogullary we doganlary bilen on iki adam.