tàifúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Nàshí那时Yēsū耶稣zàiānxírì安息日cóngmàidejīngguò经过Tāde他的méntú门徒è饿lejiùqiāmàisuìláichī
2 sàirénkànjiàn看见jiùduìYēsū耶稣shuōkàndeméntú门徒zuòānxírì安息日bùkě不可zuòdeshìle
3 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōjīngshàngzheDàwèi大卫gēncóng跟从tāde他的rénjī’è饥饿zhīshísuǒzuòdeshìnǐmen你们méiyǒu没有niànguòma
4 zěnme怎么jìnleshéndediàn殿chīlechénshè陈设bǐngzhèbǐngbúshì不是gēncóng跟从tāde他的rénkěyǐ可以chīdewéidú惟独jìsī祭司cáikěyǐ可以chī
5 Zàizhě再者shàngsuǒdedāngānxírì安息日jìsī祭司zàidiàn殿fànleānxírì安息日háishì还是méiyǒu没有zuìnǐmen你们méiyǒu没有niànguòma
6 Dàngàosu告诉nǐmen你们zàizhèlǐ这里yǒuréndiàn殿gèngdà更大
7 xǐ’ài喜爱liánxǐ’ài喜爱jìsì祭祀Nǐmen你们ruòmíngbai明白zhèhuàdeyìsī意思jiùjiāngzuìdedàngzuò当作yǒuzuì有罪dele
8 Yīnwèi因为rénshìānxírì安息日dezhǔ
9 Yēsū耶稣líkāi离开dìfang地方jìnleyīgè一个huìtáng
10 Nàli那里yǒuyīgè一个réngānlezhīshǒuYǒurén有人wènYēsū耶稣shuōānxírì安息日zhìbìng治病kěyǐ可以bùkěyǐ不可以Yìsī意思shìyàokònggào控告
11 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们zhōngjiān中间shéiyǒuzhīyángdāngānxírì安息日diàozàikēngzhuāzhù抓住shànglái上来ne
12 Rényánghéděng何等guìzhòng贵重neSuǒyǐ所以zàiānxírì安息日zuòshànshìshìkěyǐ可以de
13 Yúshì于是duìrénshuōshēnchū伸出shǒuláibǎshǒu把手shēnshǒujiùleyuánzhīshǒuyíyàng一样
14 sàirénchūqù出去shāngyì商议zěnyàng怎样kěyǐ可以chúmièYēsū耶稣
15 Yēsū耶稣zhīdao知道lejiùlíkāi离开nàli那里yǒuxǔduō许多réngēnzhe跟着qízhōng其中yǒubìngderéndōuzhìhǎole
16 Yòuzhǔfù嘱咐tāmen他们bùyào不要gěichuánmíng
17 Zhèshìyàoyīngyànxiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚dehuà的话shuō
18 Kànwǒde我的púrén仆人suǒjiǎnxuǎn拣选suǒqīn’ài亲爱xīnlǐ心里suǒxǐyuè喜悦deyàojiāngwǒde我的língcìgěi赐给bìjiāng必将gōnglǐ公理chuángěiwàibāng
19 zhēngjìngxuānrǎngJiēshàngméiyǒurén没有人tīngjiàn听见tāde他的shēngyīn声音
20 shāngdelúwěi芦苇zhéduàn折断Jiāngcándedēnghuǒ灯火chuīmièDěngshīxíng施行gōnglǐ公理jiàogōnglǐ公理déshèng得胜
21 Wàibāngrén外邦人dōuyàoyǎngwàngtāde他的míng
22 Dāngxiàyǒurén有人jiāngyīgè一个bèiguǐfùzhe附着yòuxiāyòuderéndàidàoYēsū耶稣nàli那里Yēsū耶稣jiùyīzhì医治shènzhì甚至yòunéngshuōhuàyòunéngkànjiàn看见
23 Zhòngrén众人dōujīngqí惊奇shuōzhèbúshì不是Dàwèi大卫dezǐsūn子孙ma
24 Dànsàiréntīngjiàn听见jiùshuōzhègè这个réngǎnguǐwúfēi无非shìkàozheguǐwángbié西boa
25 Yēsū耶稣zhīdao知道tāmen他们deyìniàn意念jiùduìtāmen他们shuōfánguóxiāngfēnzhēngjiùchéngwéi成为huāngchǎngchéngjiāxiāngfēnzhēngzhànbúzhù不住
26 Ruòsādàn撒但gǎnzhúsādàn撒但jiùshì就是xiāngfēnzhēngtāde他的guózěnnéngzhàndezhùne
27 ruòkàozhebié西bogǎnguǐnǐmen你们dezǐdì子弟gǎnguǐyòukàozheshéinezhèyàng这样tāmen他们jiùyàoduàndìng断定nǐmen你们deshìfēi是非
28 ruòkàozheshéndelínggǎnguǐzhèjiùshì就是shéndeguólíndàonǐmen你们le
29 Rénzěnnéngjìnzhuàngshìjiāqiǎngduó抢夺tāde他的jiājù家具nechúfēi除非xiānkǔnzhùzhuàngshìcáikěyǐ可以qiǎngduó抢夺tāde他的jiācái
30 xiāngdejiùshì就是wǒde我的bùtóng不同shōudejiùshì就是fēnsàn分散de
31 Suǒyǐ所以gàosu告诉nǐmen你们rényíqiè一切dezuìxièdú亵渎dehuà的话dōudeshèmiǎn赦免Wéidú惟独xièdú亵渎shènglíng圣灵zǒngbùdé不得shèmiǎn赦免
32 Fánshuōhuàgānfànrén犯人deháideshèmiǎn赦免Wéidú惟独shuōhuàgānfànshènglíng圣灵dejīnshì今世láishìzǒngbùdé不得shèmiǎn赦免
33 Nǐmen你们huòyǐwéi以为shùhǎoguǒhǎoShùhuàiguǒhuàiYīnwèi因为kànguǒjiùkěyǐ可以zhīdao知道shù
34 Dúshé毒蛇dezhǒnglèi种类nǐmen你们shìěrénzěnnéngshuōchū说出hǎohuàláineyīnwèi因为xīnlǐ心里suǒchōngmǎn充满dekǒujiùshuōchū说出lái
35 Shànréncóngxīnlǐ心里suǒcúndeshànjiùfāchū发出shànláiĚréncóngxīnlǐ心里suǒcúndeějiùfāchū发出ělái
36 yòugàosu告诉nǐmen你们fánrén凡人suǒshuōdexiánhuà闲话dāngshěnpàn审判derìzi日子bìyào必要gòngchūlai出来
37 Yīnwèi因为yàopíngdehuà的话dìngwéiyàopíngdehuà的话dìngyǒuzuì有罪
38 Dāngshí当时yǒujǐge几个wénshìsàirénduìYēsū耶稣shuōfūzǐ夫子wǒmen我们yuànyì愿意xiǎnshénjī神迹gěiwǒmen我们kàn
39 Yēsū耶稣huídá回答shuōyīgè一个xié’è邪恶yínluàndeshìdài世代qiúkànshénjī神迹Chúle除了xiānzhī先知yuēdeshénjī神迹yǐwài以外zàiméiyǒu没有shénjī神迹gěitāmen他们kàn
40 Yuēsānsānzàidǔfù肚腹zhōngrényàozhèyàng这样sānsānzàidelǐtou里头
41 Dāngshěnpàn审判deshíhòu的时候wēirényàoqǐlai起来dìngzhèshìdài世代dezuìyīnwèi因为wēiréntīngleyuēsuǒchuándejiùhuǐgǎi悔改leKànzàizhèlǐ这里yǒurényuēgèngdà更大
42 Dāngshěnpàn审判deshíhòu的时候nánfāng南方denǚwáng女王yàoqǐlai起来dìngzhèshìdài世代dezuìyīnwèi因为cóngdeérláiyàotīngSuǒluómén所罗门dezhìhuì智慧huàKànzàizhèlǐ这里yǒurénSuǒluómén所罗门gèngdà更大
43 guǐlerénshēn人身jiùzàishuǐzhīdeguòlái过来guòqu过去xúnqiú寻求ānxiē安歇zhīchǔquèxúnzhe
44 Yúshì于是shuōyàohuídào回到suǒchūlai出来deDàole到了jiùkànjiàn看见lǐmiàn里面kōngxiándǎsǎo打扫gānjìng干净xiūshì修饰hǎole
45 Biàn便lìngdàilezìjǐ自己gèngědeguǐláidōujìnqù进去zhùzàinàli那里rénhòudejǐngkuàngxiānqián先前gèngbùhǎo不好leZhèxié’è邪恶deshìdài世代yàorúcǐ如此
46 Yēsū耶稣háiduìzhòngrén众人shuōhuàdeshíhòu的时候bùliào不料mǔqīn母亲dìxiōng弟兄zhànzàiwài在外biānyàoshuōhuà
47 Yǒurén有人gàosu告诉shuōkànmǔqīn母亲dìxiōng弟兄zhànzàiwài在外biānyàoshuōhuà
48 quèhuídá回答rénshuōshéishìwǒde我的mǔqīn母亲Shéishìwǒde我的dìxiōng弟兄
49 Jiùshēnshǒu伸手zhǐzheméntú门徒shuōkànwǒde我的mǔqīn母亲wǒde我的dìxiōng弟兄
50 Fánzūnxíngtiānfù天父zhǐyì旨意derénjiùshì就是wǒde我的dìxiōng弟兄jiěmèi姐妹mǔqīn母亲le