tàifúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 24

1 Yēsū耶稣chūleshèngdiàn圣殿zhèngzǒudeshíhòu的时候méntú门徒jìnqiánláidiàn殿zhǐgěikàn
2 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōnǐmen你们búshì不是kànjiàn看见zhèdiàn殿mashízài实在gàosu告诉nǐmen你们jiānglái将来zàizhèlǐ这里méiyǒu没有yīkuài一块shítou石头liúzàishítou石头shàngbèichāihuǐle
3 Yēsū耶稣zàigǎnlǎn橄榄shānshàngzuòzheméntú门徒àn’àn暗暗deláishuō来说qǐnggàosu告诉wǒmen我们shénme什么shíhou时候yǒuzhèxie这些shìjiànglìn降临shìjiè世界deleyǒushénme什么yùzhào预兆ne
4 Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们yàojǐnshèn谨慎miǎnde免得yǒurén有人míhuo迷惑nǐmen你们
5 Yīnwèi因为jiānglái将来yǒuhǎoxiē好些rénmàowǒde我的míngláishuōshìJīdū基督bìngqiě并且yàomíhuo迷惑xǔduō许多rén
6 Nǐmen你们yàotīngjiàn听见dǎzhàng打仗dǎzhàng打仗defēngshēngzǒngbùyào不要jīnghuāng惊慌Yīnwèi因为zhèxie这些shìshìbìxū必须yǒude有的Zhǐshì只是háiméiyǒu没有dào
7 Mínyàogōngdǎ攻打mínguóyàogōngdǎ攻打guóDuōchǔyǒujīhuang饥荒dìzhèn地震
8 Zhèdōushìzāinàn灾难detóu。(Zāinàn灾难yuánwénzuòshēngchǎn生产zhīnán)。
9 Nàshí那时rényàonǐmen你们xiànzàihuànnàn患难yàoshāhài杀害nǐmen你们Nǐmen你们yòuyàowéiwǒde我的míngbèiwànmínhèně
10 Nàshí那时yǒuxǔduō许多réndiēdǎoyàobǐcǐ彼此xiànhài陷害bǐcǐ彼此hèně
11 Qiěyǒuhǎoxiē好些jiǎxiānzhī先知qǐlai起来míhuo迷惑duōrén
12 Zhīyīnbùfǎ不法deshìzēngduō增多xǔduō许多réndeàixīn爱心cáijiànjiàn渐渐lěngdàn冷淡le
13 Wéiyǒurěnnài忍耐dàodǐ到底debìrán必然dejiù
14 Zhètiān这天guódefúyīn福音yàochuánbiàn传遍tiānxià天下duìwànmínzuòjiànzhèng见证ránhòu然后cáiláidào来到
15 Nǐmen你们kànjiàn看见xiānzhī先知dànsuǒshuōdexínghuǐhuài毁坏zēngdezhànzàishèngdì圣地。(zhèjīngderénxūyào须要huì)。
16 Nàshí那时zàiYóutài犹太deyīngdāng应当táodàoshānshàng
17 Zàifángshàngdebùyào不要xialai下来jiādedōngxī东西
18 Zàitiándeyěbù也不yàohuíqu回去yīshang衣裳
19 Dāngnàxiē那些rìzi日子huáiyùn怀孕denǎiháizi孩子deyǒuhuòle
20 Nǐmen你们yīngdāng应当qíqiú祈求jiàonǐmen你们táozǒu逃走deshíhòu的时候yùjiàn遇见dōngtiān冬天huòshì或是ānxírì安息日
21 Yīnwèi因为nàshí那时yǒudàzāi大灾náncóngshìjiè世界detóuzhídào直到rújīn如今méiyǒu没有zhèyàng这样dezāinàn灾难hòulái后来méiyǒu没有
22 Ruòjiǎnshǎo减少rìzi日子fányǒuxuèdezǒngméiyǒu没有yīgè一个dejiùdeZhǐshì只是wéixuǎnmín选民rìzi日子jiǎnshǎo减少le
23 Nàshí那时ruòyǒurén有人duìnǐmen你们shuōJīdū基督zàizhèlǐ这里HuòshuōJīdū基督zàinàli那里nǐmen你们bùyào不要xìn
24 Yīnwèi因为jiǎJīdū基督jiǎxiānzhī先知jiāngyào将要qǐlai起来xiǎnshénjī神迹qíshì奇事Tǎngruò倘若néngxíngliánxuǎnmín选民jiùmíhuo迷惑le
25 Kànyùxiān预先gàosu告诉nǐmen你们le
26 Ruòyǒurén有人duìnǐmen你们shuōkànJīdū基督zàikuàngNǐmen你们bùyào不要chūqù出去HuòshuōkànJīdū基督zàinèi在内zhōngNǐmen你们bùyào不要xìn
27 Shǎndiàn闪电cóngdōngbiān东边fāchū发出zhízhàodàoxībiān西边Rénjiànglìn降临yàozhèyàng这样
28 Shīshou尸首zàinǎli哪里yīngzàinǎli哪里
29 Nàxiē那些rìzi日子dezāinàn灾难guòqu过去tóujiùbiànhēi变黑leyuèliàng月亮yěbù也不fàngguāngzhòngxīngyàocóngtiānshàng天上zhuìluò坠落tiānshìdōuyàozhèndòng震动
30 Nàshí那时réndezhàotóuyàoxiǎnzàitiānshàng天上dìshang地上dewàndōuyàoāiTāmen他们yàokànjiàn看见rényǒunénglì有能力yǒuróngyào荣耀jiàzhetiānshàng天上deyúnjiànglìn降临
31 yàochāqiǎnshǐzhě使者yònghàotǒngdedàshēng大声jiāngtāde他的xuǎnmín选民cóngsìfāng四方cóngtiānzhèbiān这边dàotiānnàbian那边dōuzhāoleláifāngyuánwénzuòfēng作风)。
32 Nǐmen你们kěyǐ可以cóngwúhuāguǒ无花果shùxuébǐfang比方Dāngshùzhīnènchángdeshíhòu的时候nǐmen你们jiùzhīdao知道xiàtiān夏天jìnle
33 Zhèyàng这样nǐmen你们kànjiàn看见zhèyíqiè一切deshìgāizhīdao知道rénjìnlezhèngzài正在ménkǒu门口le
34 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们zhèshìdài世代háiméiyǒu没有guòqu过去zhèxie这些shìdōuyàochéngjiù成就
35 Tiāndì天地yàofèiwǒde我的huàquèbùnéng不能fèi
36 Dànrìzi日子nàshí那时chénméiyǒurén没有人zhīdao知道liántiānshàng天上deshǐzhě使者yěbù也不zhīdao知道yěbù也不zhīdao知道wéidú惟独zhīdao知道
37 Nuóderìzi日子zěnyàng怎样rénjiànglìn降临yàozěnyàng怎样
38 Dānghóngshuǐ洪水yǐqián以前derìzi日子rénzhàocháng照常chījiàzhídào直到nuójìnfāngzhōu方舟de
39 Bùzhī不知bùjué不觉hóngshuǐ洪水láiletāmen他们quándōu全都chōngRénjiànglìn降临yàozhèyàng这样
40 Nàshí那时liǎnggèrén个人zàitiányīgè一个piēxiàyīgè一个
41 Liǎngnǚrén女人tuīyīgè一个piēxiàyīgè一个
42 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàojǐngxǐngyīnwèi因为bùzhīdào不知道nǐmen你们dezhǔshìyītiān一天láidào来到
43 Jiāzhǔruòzhīdao知道gèngtiānyǒuzéiláijiùjǐngxǐngbùróng不容réntòufángwū房屋Zhèshìnǐmen你们suǒzhīdao知道de
44 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàoyùbèi预备Yīnwèi因为nǐmen你们xiǎngdàodeshíhòu的时候rénjiùláile
45 Shéishìzhōngxīn忠心yǒujiànshi见识depúrén仆人wéizhǔrén主人suǒpàiguǎnlǐ管理jiāderénànshí按时fēnliánggěitāmen他们ne
46 Zhǔrén主人láidào来到kànjiàn看见zhèyàng这样xíngpúrén仆人jiùyǒule
47 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们zhǔrén主人yàopàiguǎnlǐ管理yíqiè一切suǒyǒu所有de
48 Tǎngruò倘若ěxīnlǐ心里shuōwǒde我的zhǔrén主人láidechí
49 Jiùdòngshǒu动手tāde他的tóngbàn同伴yòujiǔzuìderényītóng一同chī
50 Zàixiǎngdàoderìzi日子bùzhīdào不知道deshíchen时辰púrén仆人dezhǔrén主人yàolái
51 Chóngchóng重重dechǔzhì,(huòzuòyāozhǎnledìngjiǎmào假冒wéishànderéntóngzuìZàinàli那里bìyào必要āiqiēchǐ齿le