tàifúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 21

1 Yēsū耶稣méntú门徒jiāngjìn将近lěngdàole到了zàigǎnlǎn橄榄shānnàli那里
2 Yēsū耶稣jiùdǎfa打发liǎngméntú门徒duìtāmen他们shuōnǐmen你们wǎngduìmiàn对面cūnzi村子kànjiàn看见shuānzàinàli那里háiyǒu还有tóngzàichǔNǐmen你们jiěkāi解开qiāndàozhèlǐ这里lái
3 Ruòyǒurén有人duìnǐmen你们shuōshénme什么nǐmen你们jiùshuōzhǔyào主要yòngrénshíràngnǐmen你们qiānlái
4 Zhèshìchéngjiù成就shìyàoyīngyànxiānzhī先知dehuà的话shuō
5 YàoduìXī’ān锡安dejūmín居民yuánwénzuònǚzǐ女子shuōkàndewángláidào来到zhèlǐ这里shìwēnróu温柔deyòuzhejiùshì就是zhe
6 Méntú门徒jiùzhàoYēsū耶稣suǒfēnfù吩咐dexíng
7 Qiānleláizìjǐ自己deyīfu衣服zàishàngmian上面Yēsū耶稣jiùshàng
8 Zhòngrén众人duōbàn多半yīfu衣服zàilùshang路上Háiyǒu还有rénkǎnxiàshùzhīláizàilùshang路上
9 Qiánxínghòusuídezhòngrén众人hǎnzheshuōsǎnguīDàwèi大卫dezǐsūn子孙,(sǎnyuányǒuqiújiùdeyìsī意思zàicǐ在此nǎichēngsòngdehuà的话fèngzhǔmíngláideshìyīngdāng应当chēngsòngdeGāogāozàishàngsǎn
10 Yēsū耶稣jìnlelěngchéngdōujīngdòng惊动leshuōzhèshìshéi
11 Zhòngrén众人shuōzhèshìjiādexiānzhī先知Yēsū耶稣
12 Yēsū耶稣jìnleshéndediàn殿gǎnchūdiàn殿yíqiè一切zuòmǎimài买卖deréntuīdǎo推倒duìhuàn兑换yínqiánzhīréndezhuōzi桌子màigēzǐ鸽子zhīréndedèngzǐ凳子
13 Duìtāmen他们shuōjīngshàngzheshuōwǒde我的diàn殿chēngwéi称为dǎogào祷告dediàn殿Nǐmen你们dǎoshǐ使chéngwéi成为zéile
14 Zàidiàn殿yǒuxiāquédàoYēsū耶稣gēnqián跟前jiùzhìhǎoletāmen他们
15 Jìsī祭司chángwénshìkànjiàn看见Yēsū耶稣suǒxíngdeqíshì奇事yòujiànxiǎohái小孩zàidiàn殿hǎnzheshuōsǎnguīDàwèi大卫dezǐsūn子孙Jiùshénnǎo
16 Duìshuōzhèxie这些rénsuǒshuōdetīngjiàn听见lemaYēsū耶稣shuōshìde是的jīngshàngshuōcóngyīngháichīnǎidekǒuzhōngwánquán完全lezànměi赞美dehuà的话Nǐmen你们méiyǒu没有niànguòma
17 Yúshì于是líkāi离开tāmen他们chūchéngdàozàinàli那里zhùsù住宿
18 Zǎochén早晨huíchéngdeshíhòu的时候è饿le
19 Kànjiàn看见pángyǒuwúhuāguǒ无花果shùjiùzǒudàogēnqián跟前zàishùshàngzhǎozheshénme什么bùguò不过yǒuyèzi叶子Jiùduìshùshuōcóngjīnyǐhòu以后yǒngbùjiéguǒ不结果wúhuāguǒ无花果shùjiùlìkè立刻gānle
20 Méntú门徒kànjiàn看见lebiàn便shuōwúhuāguǒ无花果shùzěnme怎么lìkè立刻gānlene
21 Yēsū耶稣huídá回答shuōshízài实在gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们ruòyǒuxìnxīn信心yíhuò疑惑bùdàn不但néngxíngwúhuāguǒ无花果shùshàngsuǒxíngdeshìjiùshì就是duìzhèzuòshānshuōnuókāidetóuzàihǎilǐ海里chéngjiù成就
22 Nǐmen你们dǎogào祷告wúlùn无论qiúshénme什么zhǐyào只要xìnjiùbìděi必得zhe
23 Yēsū耶稣jìnlediàn殿zhèngjiàoxun教训réndeshíhòu的时候jìsī祭司chángmínjiān民间dezhǎnglǎo长老láiwènshuōzhàngzheshénme什么quánbǐng权柄zuòzhèxie这些shìgěizhèquánbǐng权柄deshìshéine
24 Yēsū耶稣huídá回答shuōyàowènnǐmen你们yījù一句huànǐmen你们ruògàosu告诉jiùgàosu告诉nǐmen你们zhàngzheshénme什么quánbǐng权柄zuòzhèxie这些shì
25 Yuēhàn约翰dexǐlǐ洗礼shìcóngnǎli哪里láideshìcóngtiānshàng天上láideshìcóngrénjiān人间láidenetāmen他们bǐcǐ彼此shāngyì商议shuōwǒmen我们ruòshuōcóngtiānshàng天上láiduìwǒmen我们shuōzhèyàng这样nǐmen你们wèishénme为什么xìnne
26 Ruòshuōcóngrénjiān人间láiwǒmen我们yòubǎixìng百姓Yīnwèi因为tāmendōu他们都Yuēhàn约翰wéixiānzhī先知
27 Yúshì于是huídá回答Yēsū耶稣shuōwǒmen我们bùzhīdào不知道Yēsū耶稣shuōyěbù也不gàosu告诉nǐmen你们zhàngzheshénme什么quánbǐng权柄zuòzhèxie这些shì
28 Yòushuōyīgè一个rényǒuliǎngérzi儿子láiduìérzi儿子shuōérjīntiān今天dàopútáoyuán葡萄园zuògōng
29 huídá回答shuōYǐhòu以后zìjǐ自己àohuǐ懊悔jiùle
30 Yòuláiduìxiǎoérzi儿子shìzhèyàng这样shuōhuídá回答shuōaquè
31 Nǐmen你们xiǎngzhèliǎngérzi儿子shìyīgè一个zūnxíngmìngnetāmen他们shuōérzi儿子Yēsū耶稣shuōshízài实在gàosu告诉nǐmen你们shuìchāngdǎonǐmen你们xiānjìn先进shéndeguó
32 Yīnwèi因为Yuēhàn约翰zūnzhedàonǐmen你们zhèlǐ这里láinǐmen你们quèxìnShuìchāngdǎoxìnNǐmen你们kànjiàn看见lehòulái后来háishì还是àohuǐ懊悔xìn
33 Nǐmen你们zàitīngyīgè一个bǐyù比喻Yǒujiāzhǔzāileyīgè一个pútáoyuán葡萄园zhōuwéi周围quānshànglíbā篱笆lǐmiàn里面leyīgè一个jiǔchígàilezuòlóugěiyuánjiùwǎngwàiguó外国le
34 Shōuguǒdeshíhòu的时候jìnlejiùdǎfa打发púrén仆人dàoyuánnàli那里shōuguǒ
35 Yuánzhùpúrén仆人leyīgè一个shāleyīgè一个yòngshítou石头dǎsǐ打死yīgè一个
36 Zhǔrén主人yòudǎfa打发biéde别的púrén仆人xiānqián先前gèngduō更多Yuánháishì还是zhàoyàng照样dàitāmen他们
37 Hòulái后来dǎfa打发tāde他的érzi儿子dàotāmen他们nàli那里yìsī意思shuōtāmen他们zūnjìng尊敬wǒde我的érzi儿子
38 Bùliào不料yuánkànjiàn看见érzi儿子jiùbǐcǐ彼此shuōzhèshìchéngshòu承受chǎnyè产业deLáiwǒmen我们shāzhàntāde他的chǎnyè产业
39 Tāmen他们jiùzhùtuīchū推出pútáoyuán葡萄园wàishāle
40 Yuánzhǔláideshíhòu的时候yàozěnyàng怎样chǔzhìzhèxie这些yuánne
41 Tāmen他们shuōyàoxiàshǒuchúmiènàxiē那些ěrénjiāngpútáoyuán葡萄园lìnggěiànzheshíhou时候jiāoguǒdeyuán
42 Yēsū耶稣shuōjīngshàngxiězhejiàngrénsuǒdeshítou石头zuòlefángjiǎodetóukuàishítou石头Zhèshìzhǔsuǒzuòdezàiwǒmen我们yǎnzhōngkànwéiZhèjīngnǐmen你们méiyǒu没有niànguòma
43 Suǒyǐ所以gàosu告诉nǐmen你们shéndeguócóngnǐmen你们duóCìgěi赐给néngjiéguǒ结果debǎixìng百姓
44 Shéidiàozàizhèshítou石头shàngbìyào必要diēsuìZhèshítou石头diàozàishéideshēnshàngjiùyàoshéidelàn
45 Jìsī祭司chángsàiréntīngjiàn听见tāde他的bǐyù比喻jiùkànchūshìzhǐzhetāmen他们shuōde
46 Tāmen他们xiǎngyàozhuōná捉拿zhǐshì只是zhòngrén众人yīnwèi因为zhòngrén众人wéixiānzhī先知