tàifúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 26

1 Yēsū耶稣shuōwánlezhèyíqiè一切dehuà的话jiùduìmén对门shuō
2 Nǐmen你们zhīdao知道guòliǎngtiānshìyuèjiérénjiāngyào将要bèijiāogěi交给réndīngzàishízìjià十字架shàng
3 Nàshí那时jìsī祭司chángmínjiān民间dezhǎnglǎo长老jùjí聚集zàijìsī祭司chēngwéi称为gāideyuàn
4 Dàjiā大家shāngyì商议yàoyòngguǐjì诡计zhùYēsū耶稣shā
5 Zhǐshì只是shuōdāngjiéderìzi日子bùkě不可kǒngpà恐怕mínjiān民间shēngluàn
6 Yēsū耶稣zàizhǎngdà长大fēngde西ménjiā
7 Yǒuyīgè一个nǚrén女人zhepíngguìdexiānggāoláichènYēsū耶稣zuòdeshíhòu的时候jiāozàitāde他的tóushàng
8 Méntú门徒kànjiàn看见jiùhěnbù很不xǐyuè喜悦shuōyòngzhèyàng这样dewǎngfèine
9 Zhèxiānggāokěyǐ可以màixǔduō许多qiánzhōuqióngrén穷人
10 Yēsū耶稣kànchūtāmen他们deyìsī意思jiùshuōwèishénme为什么nánwéizhènǚrén女人nezàishēnshàngzuòdeshìjiànměishì
11 Yīnwèi因为chángyǒuqióngrén穷人nǐmen你们tóngzàiZhǐshì只是nǐmen你们chángyǒu
12 jiāngzhèxiānggāojiāozàishēnshàngshìwéiānzàng安葬zuòde
13 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们tiānzhīxià之下wúlùn无论zàishénme什么dìfang地方chuánzhèfúyīn福音yàoshùshuōzhènǚrén女人suǒxíngdezuòjìniàn纪念
14 Dāngxiàshí’èr十二méntú门徒yǒuyīgè一个chēngwéi称为jiāluèrénYóudà犹大dejiànjìsī祭司chángshuō
15 jiāogěi交给nǐmen你们nǐmen你们yuànyì愿意gěiduōshǎo多少qiánTāmen他们jiùgěilesānshí三十kuàiqián
16 Cóngnàshí那时hòujiùzhǎojīhuì机会yàoYēsū耶稣jiāogěi交给tāmen他们
17 Chújiàojiédedìyī第一tiānméntú门徒láiwènYēsū耶稣shuōchīyuèjiédeyányàowǒmen我们zàinǎli哪里gěiyùbèi预备
18 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们jìnchéngdàomǒurén某人nàli那里duìshuōfūzǐ夫子shuōwǒde我的shíhou时候kuàidàole到了méntú门徒yàozàijiāshǒuyuèjié
19 Méntú门徒zūnzheYēsū耶稣suǒfēnfù吩咐dejiùyùbèi预备leyuèjiédeyán
20 Dàole到了wǎnshang晚上Yēsū耶稣shí’èr十二méntú门徒zuò
21 Zhèngchīdeshíhòu的时候Yēsū耶稣shuōshízài实在gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们zhōngjiān中间yǒuyīgè一个rényàomàile
22 Tāmen他们jiùshényōuchóuyīgè一个yīgè一个dewènshuōzhǔshìma
23 Yēsū耶稣huídá回答shuōtóngzhànshǒuzàipánzi盘子dejiùshì就是yàomài
24 Rénbìyào必要qùshì去世zhèngrú正如jīngshàngzhǐzhesuǒxiědedànmàirénderényǒuhuòlerénshēngzàishì在世shàngdǎohǎo
25 MàiYēsū耶稣deYóudà犹大wènshuōlābǐ拉比shìmaYēsū耶稣shuōshuōdeshì
26 Tāmen他们chīdeshíhòu的时候Yēsū耶稣bǐngláizhùfú祝福jiùbāikāi掰开gěiméntú门徒shuōnǐmen你们zhechīzhèshìwǒde我的shēntǐ身体
27 Yòubēiláizhùxièlegěitāmen他们shuōnǐmen你们dōuzhègè这个
28 Yīnwèi因为zhèshìyuēdexuèwéiduōrénliúchū流出láishǐ使zuìdeshè
29 Dàngàosu告诉nǐmen你们cóngjīnyǐhòu以后bùzài不再zhèpútáozhī葡萄汁zhídào直到zàideguótóngnǐmen你们xīnderìzi日子
30 Tāmen他们chàngleshījiùchūlai出来wǎnggǎnlǎn橄榄shān
31 Nàshí那时Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōjīnnǐmen你们wéiwǒde我的yuángù缘故dōuyàodiēdǎoYīnwèi因为jīngshàngzheshuōyàomùrén牧人yángjiùfēnsàn分散le
32 Dànfùhuó复活yǐhòu以后yàozàinǐmen你们xiānwǎngjiā
33 Bǐdé彼得shuōzhòngrén众人suīrán虽然wéideyuángù缘故diēdǎoquèyǒngdiēdǎo
34 Yēsū耶稣shuōshízài实在gàosu告诉jīnjiàoxiānyàosāncì三次rèn
35 Bǐdé彼得shuōjiùshì就是bìxū必须tóngzǒngbùnéngbù不能不rènZhòngméntú门徒dōushìzhèyàng这样shuō
36 Yēsū耶稣tóngméntú门徒láidào来到yīgè一个dìfang地方míngjiào名叫西jiùduìtāmen他们shuōnǐmen你们zuòzàizhèlǐ这里děngdàonàbian那边dǎogào祷告
37 Yúshì于是dàizheBǐdé彼得西tàideliǎngérzi儿子tóngjiùyōuchóuqǐlai起来jíqí极其nánguò难过
38 Biàn便duìtāmen他们shuōxīnlǐ心里shénshìyōushāngjīhū几乎yàoNǐmen你们zàizhèlǐ这里děnghòu等候yītóng一同jǐngxǐng
39 jiùshāowǎngqiánzǒuzàidedǎogào祷告shuōatǎngruò倘若kěxíng可行qiújiàozhèbēilíkāi离开Rán’ér然而bùyào不要zhàowǒde我的yìsī意思zhǐyào只要zhàodeyìsī意思
40 Láidào来到méntú门徒nàli那里jiàntāmen他们shuìzhāo睡着lejiùduìBǐdé彼得shuōzěnmeyàng怎么样nǐmen你们bùnéng不能tóngjǐngxǐngpiànshíma
41 Zǒngyàojǐngxǐngdǎogào祷告miǎnde免得lemíhuo迷惑Nǐmen你们xīnlíng心灵gùrán固然yuànyì愿意ròutǐ肉体quèruǎnruò软弱le
42 Dì’èrcì第二次yòudǎogào祷告shuōazhèbēiruòbùnéng不能líkāi离开bìyào必要jiùyuàndezhǐchéngquán
43 Yòuláijiàntāmen他们shuìzhāo睡着leyīnwèi因为tāmen他们deyǎnjīng眼睛kǔnjuàn
44 Yēsū耶稣yòulíkāi离开tāmen他们leDìsāncì第三次dǎogào祷告shuōdehuà的话háishì还是xiānqián先前yíyàng一样
45 Yúshì于是láidào来到méntú门徒nàli那里duìtāmen他们shuōxiànzài现在nǐmen你们réngrán仍然shuìjiào睡觉ānxiē安歇。(huòzuòmashíhou时候dàole到了rénbèimàizàizuìrén罪人shǒulǐ手里le
46 Qǐlai起来wǒmen我们zǒuKànmàiwǒde我的rénjìnle
47 Shuōhuàzhījiān之间shí’èr十二méntú门徒deYóudà犹大láilebìngyǒuxǔduō许多réndàizhedāobàngcóngjìsī祭司chángmínjiān民间dezhǎnglǎo长老nàli那里tónglái
48 màiYēsū耶稣degěiletāmen他们yīgè一个ànhào暗号shuōshéiqīnzuǐshéijiùshì就是Nǐmen你们kěyǐ可以zhù
49 Yóudà犹大suíjí随即dàoYēsū耶稣gēnqián跟前shuōqǐnglābǐ拉比ānJiùqīnzuǐ
50 Yēsū耶稣duìshuōpéngyou朋友láiyàozuòdeshìjiùzuòYúshì于是nàxiē那些rénshàngqián上前xiàshǒu下手zhùYēsū耶稣
51 Yǒugēnsuí跟随Yēsū耶稣deyīgè一个rénshēnshǒu伸手chūdāoláijiāngjìsī祭司depúrén仆人kǎnledāoxiāodiàoleyīgè一个ěrduo耳朵
52 Yēsū耶稣duìshuōshōudāoqiàoFándòngdāodezàidāoxià
53 xiǎngbùnéng不能qiúxiànzài现在wéichāqiǎnshí’èr十二yíngduōtiānshǐ天使láima
54 Ruòshì若是zhèyàng这样jīngshàngsuǒshuōshìqing事情bìxū必须rúcǐ如此dehuà的话zěnme怎么yīngyànne
55 Dāngshí当时Yēsū耶稣duìzhòngrén众人shuōnǐmen你们dàizhedāobàngchūlai出来rútóng如同qiángdào强盗matiāntiān天天zuòzàidiàn殿jiàoxun教训rénnǐmen你们bìngméiyǒu没有
56 Dànzhèyíqiè一切deshìchéngjiù成就lewéiyàoyīngyànxiānzhī先知shūshàngdehuà的话Dāngxiàméntú门徒dōulíkāi离开táozǒu逃走le
57 Yēsū耶稣deréndàidàojìsī祭司gāinàli那里Wénshìzhǎnglǎo长老yǐjīng已经zàinàli那里jùhuì聚会
58 Bǐdé彼得yuǎnyuǎndegēnzhe跟着Yēsū耶稣zhídào直到jìsī祭司deyuànzi院子jìndàolǐmiàn里面jiùchātóngzuòyàokànzhèshìdàodǐ到底zěnyàng怎样
59 Jìsī祭司chángquángōnghuì公会xúnzhǎo寻找jiǎjiànzhèng见证kònggào控告Yēsū耶稣yàozhì
60 Suīyǒuhǎoxiē好些rénláizuòjiǎjiànzhèng见证zǒngděi总得zháoshí着实hòuyǒuliǎnggèrén个人qiánláishuō来说
61 Zhègè这个réncéngshuōnéngchāihuǐshéndediàn殿sānnèiyòujiànzào建造qǐlai起来
62 jìsī祭司jiùzhànqǐlai起来duìYēsū耶稣shuōshénme什么dōuhuídá回答mazhèxie这些rénzuòjiànzhèng见证gàodeshìshénme什么ne
63 Yēsū耶稣quèyányǔ言语jìsī祭司duìshuōzhǐzheyǒngshēngshénjiàoshìgàosu告诉wǒmen我们shìshéndeérzi儿子Jīdū基督búshì不是
64 Yēsū耶稣duìshuōshuōdeshìRán’ér然而gàosu告诉nǐmen你们hòulái后来nǐmen你们yàokànjiàn看见rénzuòzàiquánnéng权能zhědeyòubiān右边jiàzhetiānshàng天上deyúnjiànglìn降临
65 jìsī祭司jiùkāiyīfu衣服shuōshuōlejiànwàngdehuà的话wǒmen我们hébì何必zàiyòngjiànzhèngrén见证人nezhèjiànwàngdehuà的话xiànzài现在nǐmen你们dōutīngjiàn听见le
66 Nǐmen你们deyìjiàn意见rúhé如何tāmen他们huídá回答shuōshìgāide
67 Tāmen他们jiùtuòmo唾沫zàiliǎnshàngyòngquántou拳头yǒuyòng有用shǒuzhǎng手掌tāde他的shuō
68 Jīdū基督ashìxiānzhī先知gàosu告诉wǒmen我们deshìshéi
69 Bǐdé彼得zàiwài在外miànyuànzi院子zuòzheyǒuyīgè一个shǐ使qiánláishuō来说sùlái素来shìtóngjiārénYēsū耶稣huǒde
70 Bǐdé彼得zàizhòngrén众人miànqián面前quèchéngrèn承认shuōbùzhīdào不知道shuōdeshìshénme什么
71 chūqù出去dàole到了ménkǒu门口yòuyǒuyīgè一个shǐ使kànjiàn看见jiùduìnàli那里derénshuōzhègè这个rénshìtóngrénYēsū耶稣huǒde
72 Bǐdé彼得yòuchéngrèn承认bìngqiě并且shìshuōrènde认得nèigè那个rén
73 Guòleduōdeshíhòu的时候pángbiān旁边zhànzhederénqiánláiduìBǐdé彼得shuōzhēnshì真是tāmen他们dǎngdedekǒuyīn口音lùchū露出láile
74 Bǐdé彼得jiùzhòushìdeshuōrènde认得nèigè那个rénshíjiùjiàole
75 Bǐdé彼得xiǎngYēsū耶稣suǒshuōdehuà的话jiàoxiānyàosāncì三次rènjiùchūqù出去tòngkū痛哭