tàifúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 18

1 Dāngshí当时méntú门徒jìnqiánláiwènYēsū耶稣shuōtiānguó天国shéishìzuìdà最大de
2 Yēsū耶稣biàn便jiàoyīgè一个xiǎohái小孩láishǐ使zhànzàitāmen他们dāngzhōng当中
3 Shuōshízài实在gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们ruòhuízhuǎnbiànchéng变成xiǎohái小孩deyàngshì样式duànbùdé不得jìntiānguó天国
4 Suǒyǐ所以fánzìjǐ自己qiānbēixiàngzhèxiǎohái小孩dezàitiānguó天国jiùshì就是zuìdà最大de
5 Fánwéiwǒde我的míngjiēdài接待yīgè一个xiàngzhèxiǎohái小孩dejiùshì就是jiēdài接待
6 Fánshǐ使zhèxìnwǒde我的yīgè一个xiǎozi小子diēdǎodedǎobùrú不如mòshí磨石shuānzàizhèréndejǐngxiàng颈项shàngchénzàishēnhǎilǐ海里
7 Zhèshìjiè世界yǒuhuòleyīnwèi因为jiāngrénbàndào绊倒Bàndào绊倒réndeshìshìmiǎnbùliǎo不了dedànbàndào绊倒réndeyǒuhuòle
8 Tǎngruò倘若zhīshǒuhuòshì或是zhījiǎojiàodiēdǎojiùkǎnxialai下来diūdiào丢掉quēzhīshǒuhuòshì或是zhījiǎojìnrù进入yǒngshēngqiángyǒuliǎngshǒu两手liǎngjiǎobèidiūzàiyǒnghuǒ
9 Tǎngruò倘若zhīyǎnjiàodiēdǎojiùwānchūlai出来diūdiào丢掉zhǐyǒu只有zhīyǎnjìnrù进入yǒngshēngqiángyǒuliǎngzhīyǎnbèidiūzàidìyù地狱dehuǒ
10 Nǐmen你们yàoxiǎoxīn小心bùkě不可qīngkànzhèxiǎozi小子deyīgè一个gàosu告诉nǐmen你们tāmen他们deshǐzhě使者zàitiānshàng天上chángjiàn常见tiānfù天父demiàn。(Yǒujuànzàicǐ在此yǒu
11 Rénláiwéiyàozhěngjiù拯救shīsāngderén
12 Yīgè一个rénruòyǒuyībǎi一百zhīyángzhīzǒulenǐmen你们deyìsī意思rúhé如何qǐbù岂不piēxiàzhèjiǔshí九十jiǔzhīwǎngshānzhǎozhīdeyángma
13 Ruòshì若是zhǎozheleshízài实在gàosu告诉nǐmen你们wéizhèzhīyánghuānxǐ欢喜wéiméiyǒu没有dejiǔshí九十jiǔzhīhuānxǐ欢喜háine
14 Nǐmen你们zàitiānshàng天上deshìzhèyàng这样bùyuàn不愿zhèxiǎozi小子shīsāngyīgè一个
15 Tǎngruò倘若dedìxiōng弟兄dézuì得罪jiùchènzhezhǐyǒu只有zàichǔdeshíhòu的时候zhǐchū指出tāde他的cuòláiruòtīngbiàn便déle得了dedìxiōng弟兄
16 ruòtīngjiùlìngwài另外dàiliǎnggèrén个人tóngyàopíngliǎngsāngèrén个人dekǒuzuòjiànzhèng见证dōudìngzhǔn
17 Ruòshì若是tīngtāmen他们jiùgàosu告诉jiàohuì教会Ruòshì若是tīngjiàohuì教会jiùkànxiàngwàibāngrén外邦人shuìyíyàng一样
18 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们fánnǐmen你们zàidìshang地上suǒkǔnbǎng捆绑dezàitiānshàng天上yàokǔnbǎng捆绑Fánnǐmen你们zàidìshang地上suǒshìfàng释放dezàitiānshàng天上yàoshìfàng释放
19 yòugàosu告诉nǐmen你们ruòshì若是nǐmen你们zhōngjiān中间yǒuliǎnggèrén个人zàidìshang地上Tóngxīn同心héyì合意deqiúshénme什么shìzàitiānshàng天上dewéitāmen他们chéngquán
20 Yīnwèi因为wúlùn无论zàinǎli哪里yǒuliǎngsāngèrén个人fèngwǒde我的míngjùhuì聚会nàli那里jiùyǒuzàitāmen他们zhōngjiān中间
21 Nàshí那时Bǐdé彼得jìnqiánláiduìYēsū耶稣shuōzhǔadìxiōng弟兄dézuì得罪dāngráoshù饶恕jǐcì几次nedàokěyǐ可以ma
22 Yēsū耶稣shuōduìshuōbúshì不是dàonǎishì乃是dàoqīshí七十
23 Tiānguó天国hǎoxiàng好像yīgè一个wángyàopúrén仆人suànzhàng
24 Cáisuàndeshíhòu的时候yǒurén有人dàileyīgè一个qiànyīqiān一千wànyíndelái
25 Yīnwèi因为méiyǒu没有shénme什么chánghuán偿还zhīzhǔrén主人fēnfù吩咐qīzi妻子érnǚ儿女bìngyíqiè一切suǒyǒu所有dedōumàilechánghuán偿还
26 púrén仆人jiùbàishuōzhǔakuānróng宽容jiānglái将来dōuyàoháiqīng
27 púrén仆人dezhǔrén主人jiùdònglexīnshìfàng释放lebìngqiě并且miǎnletāde他的zhài
28 púrén仆人chūlai出来yùjiàn遇见tāde他的yīgè一个tóngbàn同伴qiànshíliǎngyínbiàn便jiūzheqiāzhùtāde他的hóulóng喉咙shuōsuǒqiàndehái
29 Tāde他的tóngbàn同伴jiùyāngqiúshuōkuānróng宽容jiānglái将来háiqīng
30 kěnjìngxiàzàijiànděngháilesuǒqiàndezhài
31 Zhòngtóngbàn同伴kànjiàn看见suǒzuòdeshìjiùshényōuchóuzhèshìdōugàosu告诉lezhǔrén主人
32 Yúshì于是zhǔrén主人jiàoleláiduìshuōzhèěcáiyāngqiújiùsuǒqiàndedōumiǎnle
33 yīngdāng应当liándetóngbàn同伴xiàngliánma
34 Zhǔrén主人jiùjiāogěi交给zhǎngxíngdeděngháiqīnglesuǒqiàndezhài
35 Nǐmen你们rénruòcóngxīnlǐ心里ráoshù饶恕dedìxiōng弟兄tiānfù天父yàozhèyàng这样dàinǐmen你们le