tàifúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yēsū耶稣kànjiàn看见zhèxǔduō许多derénjiùshàngleshānzuòxia坐下méntú门徒dàogēnqián跟前lái
2 jiùkāikǒu开口jiàoxun教训tāmen他们shuō
3 Xūxīn虚心derényǒuleyīnwèi因为tiānguó天国shìtāmen他们de
4 Āitòngderényǒuleyīnwèi因为tāmen他们bìděi必得ānwèi安慰
5 Wēnróu温柔derényǒuleyīnwèi因为tāmen他们chéngshòu承受de
6 Jīkě饥渴derényǒuleyīnwèi因为tāmen他们bìděi必得bǎo
7 Liánrénderényǒuleyīnwèi因为tāmen他们ménglián
8 Qīngxīnderényǒuleyīnwèi因为tāmen他们bìděi必得jiànshén
9 Shǐ使rénhémù和睦derényǒuleyīnwèi因为tāmen他们chēngwéi称为shéndeérzi儿子
10 Wéishòubīpò逼迫derényǒuleyīnwèi因为tiānguó天国shìtāmen他们de
11 Rénruòyīnrǔmà辱骂nǐmen你们bīpò逼迫nǐmen你们niēzào捏造yànghuàihuàhuǐbàng毁谤nǐmen你们nǐmen你们jiùyǒule
12 Yīngdāng应当huānxǐ欢喜kuàilè快乐yīnwèi因为nǐmen你们zàitiānshàng天上deshǎngshìdeZàinǐmen你们yǐqián以前dexiānzhī先知rénshìzhèyàng这样bīpò逼迫tāmen他们
13 Nǐmen你们shìshìshàngdeyánYánruòshīlewèizěnnéngjiàozàixiánneyǐhòu以后wúyòng无用bùguò不过diūzàiwài在外miànbèirénjiàntà践踏le
14 Nǐmen你们shìshìshàngdeguāngChéngzàozàishānshàngshìbùnéng不能yǐncáng隐藏de
15 Réndiǎndēngfàngzài放在dǒudǐxia底下shìfàngzài放在dēngtáishàngjiùzhàoliàng照亮jiāderén
16 Nǐmen你们deguāngdāngzhèyàng这样zhàozàirénqiánjiàotāmen他们kànjiàn看见nǐmen你们dehǎoxíngwéi行为biàn便jiāngróngyào荣耀guīgěinǐmen你们zàitiānshàng天上de
17 xiǎngláiyàofèidiàoxiānzhī先知láibúshì不是yàofèidiàonǎishì乃是yàochéngquán
18 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们jiùshì就是dàotiāndì天地dōufèiledeyīdiǎn一点huàyěbù也不néngfèidōuyàochéngquán
19 Suǒyǐ所以wúlùn无论hérén何人fèidiàozhèjièmìng诫命zhōngzuìxiǎodetiáoyòujiàoxun教训rénzhèyàng这样zuòzàitiānguó天国yàochēngwéi称为zuìxiǎodeDànwúlùn无论hérén何人zūnxíngzhèjièmìng诫命yòujiàoxun教训rénzūnxíngzàitiānguó天国yàochēngwéi称为de
20 gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们deruòbùshèng不胜wénshìsàiréndeduànbùnéng不能jìntiānguó天国
21 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒufēnfù吩咐gǔrén古人dehuà的话shuōbùkě不可shārén杀人yòushuōfánshārén杀人denánmiǎn难免shòushěnpàn审判
22 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们fánxiàngdìxiōng弟兄dòngdenánmiǎn难免shòushěnpàn审判。(Yǒujuànzàifánxiàtiānyuándefándìxiōng弟兄shìjiādenánmiǎn难免gōnghuì公会deshěnduànFándìxiōng弟兄shìdenánmiǎn难免dìyù地狱dehuǒ
23 Suǒyǐ所以zàijìtán祭坛shàngxiànlǐwù礼物deshíhòu的时候ruòxiǎngdìxiōng弟兄xiànghuái怀yuàn
24 Jiùlǐwù礼物liúzàitánqiánxiāntóngdìxiōng弟兄héhǎo和好ránhòu然后láixiànlǐwù礼物
25 tónggàodeduìtóu对头háizàilùshang路上jiùgǎnjǐn赶紧Kǒngpà恐怕sònggěishěnpàn审判guānshěnpàn审判guānjiāofù交付jiùxiàzàijiànle
26 shízài实在gàosu告诉ruòyǒuwénqiánméiyǒu没有háiqīngduànbùnéng不能cóngnàli那里chūlai出来
27 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒuhuàshuōbùkě不可jiānyín奸淫
28 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们fánkànjiàn看见fùnǚ妇女jiùdòngyínniàndezhèrénxīn人心yǐjīng已经fànjiānyín奸淫le
29 Ruòshì若是deyòuyǎnjiàodiēdǎojiùwānchūlai出来diūdiào丢掉Nìngkě宁可shīqù失去bǎizhòngdì中的jiàoquánshēn全身diūzàidìyù地狱
30 Ruòshì若是yòushǒu右手jiàodiēdǎojiùkǎnxialai下来diūdiào丢掉Nìngkě宁可shīqù失去bǎizhòngdì中的jiàoquánshēn全身xiàdìyù地狱
31 Yòuyǒuhuàshuōrénruòxiūjiùdānggěixiūshū
32 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们fánxiūderuòbúshì不是wéiyínluàndeyuángù缘故jiùshì就是jiàozuòyínleRénruòzhèbèixiūdefùrén妇人shìfànjiānyín奸淫le
33 Nǐmen你们yòutīngjiàn听见yǒufēnfù吩咐gǔrén古人dehuà的话shuōbùkě不可bèishìsuǒdeshìzǒngyàoxiàngzhǔjǐnshǒu
34 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们shénme什么shìdōubùkě不可bùkě不可zhǐzhetiānshìyīnwèi因为tiānshìshéndezuòwèi座位
35 Bùkě不可zhǐzhedeshìyīnwèi因为deshìtāde他的jiǎodèng脚凳Yěbù也不zhǐzhelěngshìyīnwèi因为lěngshìjūndejīngchéng
36 Yòubùkě不可zhǐzhedetóushìyīnwèi因为bùnéng不能shǐ使gēntóufa头发biànhēi变黑biànbáile
37 Nǐmen你们dehuà的话shìjiùshuōshìbúshì不是jiùshuōbúshì不是Ruòzàiduōshuōjiùshì就是chūyú出于ězhě。(Huòzuòshìcóngěchūlai出来de
38 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒuhuàshuōyǎnháiyǎnhái
39 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们bùyào不要ěrénzuòduì作对Yǒurén有人deyòuliǎnliánzuǒliǎnzhuǎnguòlái过来yóu
40 Yǒurén有人xiǎngyàogàoyàodeliánwàiyī外衣yóu
41 Yǒurén有人qiángzǒujiùtóngzǒuèr
42 YǒuqiúdejiùgěiYǒuxiàngjièdài借贷debùkě不可tuīcí推辞
43 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒuhuàshuōdāngàidelínshěhèndechóu
44 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们yàoàinǐmen你们dechóuWéibīpò逼迫nǐmen你们dedǎogào祷告
45 Zhèyàng这样jiùkěyǐ可以zuònǐmen你们tiānfù天父deérzi儿子Yīnwèi因为jiàotóuzhàohǎorénzhàodǎirénjiàngyǔ降雨gěiréngěiderén
46 Nǐmen你们ruòdānàiàinǐmen你们derénYǒushénme什么shǎngnejiùshì就是shuìshìzhèyàng这样xíngma
47 Nǐmen你们ruòdānqǐngdìxiōng弟兄deānrényǒushénme什么chángchù长处nejiùshì就是wàibāngrén外邦人shìzhèyàng这样xíngma
48 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàowánquán完全xiàngnǐmen你们detiānfù天父wánquán完全yíyàng一样