Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及dehòudì’èr第二niánèryuè二月chūyī初一Yēhéhuá耶和华zài西nǎidekuànghuìzhōngxiǎoMóxī摩西shuō
2 yàoànYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngdejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目jìsuàn计算suǒyǒu所有denándīng
3 FánYǐsèliè以色列zhōngcóngèrshí二十suìyǐwài以外néngchūqù出去dǎzhàng打仗deYàlún亚伦yàozhàotāmen他们dejūnduì军队shùdiǎn
4 Měizhīpàizhōngyǒurénzuòběnzhīpàidechángbāngzhù帮助nǐmen你们
5 Tāmen他们demíngzi名字shǔliúbiàn便deyǒushìdiūěrdeérzi儿子xu
6 Shǔ西miǎndeyǒushādàideérzi儿子shìmiè
7 ShǔYóudà犹大deyǒudeérzi儿子Náshùn拿顺
8 Shǔsàjiā萨迦deyǒudeérzi儿子tǎn
9 Shǔ西lúndeyǒulúndeérzi儿子
10 Yuēzǐsūn子孙shǔYǐfǎlián以法莲deyǒudeérzi儿子shāShǔMǎnáxī玛拿西deyǒuxudeérzi儿子jiāliè
11 Shǔbiàn便mǐndeyǒuJīduō基多deérzi儿子dàn
12 Shǔdàndeyǒushādàideérzi儿子xiè
13 Shǔshèdeyǒuélándeérzi儿子jié
14 Shǔjiādedeyǒudiūěrdeérzi儿子
15 Shǔdeyǒunándeérzi儿子
16 Zhèdōushìcónghuìzhōngxuǎnshàodezuòběnzhīpàideshǒulǐng首领dōushìYǐsèliè以色列jūnzhòngdì中的tǒnglǐng
17 Yúshì于是Móxī摩西Yàlún亚伦dàizhezhèxie这些ànmíngzhǐdìng指定derén
18 Dāngèryuè二月chūyī初一zhāoquánhuì全会zhòngHuìzhòngjiùzhàotāmen他们dejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外dedōushùshuōzìjǐ自己dejiāpǔ家谱
19 Yēhéhuá耶和华zěnyàng怎样fēnfù吩咐Móxī摩西jiùzěnyàng怎样zài西nǎidekuàngshùdiǎntāmen他们
20 Yǐsèliè以色列deZhǎngzǐ长子liúbiàn便zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdenándīnggòngyǒu共有wànliùqiānwǔbǎi五百míng
21
22 西miǎnzǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdenándīnggòngyǒu共有wǔwàn五万jiǔqiānsānbǎi三百míng
23
24 Jiādezǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wànqiānliùbǎiwǔshí五十míng
25
26 Yóudà犹大zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wànsìqiān四千liùbǎimíng
27
28 sàjiā萨迦zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万sìqiān四千bǎimíng
29
30 西lúnzǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万qiānbǎimíng
31
32 Yuēzǐsūn子孙shǔYǐfǎlián以法莲zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wànlíngwǔbǎi五百míng
33
34 Mǎnáxī玛拿西zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有sānwàn三万èrqiānèrbǎi二百míng
35
36 Biàn便mǐnzǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有sānwàn三万qiānbǎimíng
37
38 Dànzǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有liùwànèrqiānbǎimíng
39
40 shèzǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wànyī万一qiānwǔbǎi五百míng
41
42 zǐsūn子孙dehòudài后代zhàozhejiāshìzōngzú宗族rénmíng人名deshùmù数目cóngèrshí二十suìyǐwài以外fánnéngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万sānqiānbǎimíng
43
44 Zhèxie这些jiùshì就是bèishùdiǎndeshìMóxī摩西Yàlún亚伦Yǐsèliè以色列zhōngshí’èr十二shǒulǐng首领suǒshùdiǎndeZhèshí’èr十二gèrén个人zuòzōngzú宗族dedàibiǎo代表
45 Zhèyàng这样fánYǐsèliè以色列rénzhōngbèishùdezhàozhezōngzú宗族cóngèrshí二十suìyǐwài以外néngchūqù出去dǎzhàng打仗bèishùdegòngyǒu共有liùshí六十wànlíngsānqiānwǔbǎi五百wǔshí五十míng
46
47 wèirénquèméiyǒu没有ànzhezhīpàishùzàiqízhōng在其中
48 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
49 Wéidú惟独wèizhīpàibùkě不可shùdiǎnyěbù也不zàiYǐsèliè以色列rénzhōngjì中计suàntāmen他们dezǒngshù总数
50 Zhǐyào只要pàiwèirénguǎnguìdezhàngqízhōng其中deqìjù器具bìngshǔzhàngdeTāmen他们yàotáitáihuòzuòbānyùn搬运zhàngqízhōng其中deqìjù器具bìngyàobànlǐ办理zhàngdeshìzàizhàngdewéiānyíng安营
51 Zhàngjiāngwǎngqiánxíngdeshíhòu的时候wèirényàochāixiè拆卸Jiāngzhīdeshíhòu的时候wèirényàoshùqi竖起Jìnqiánláidewàirénbèizhì
52 Yǐsèliè以色列rénzhīzhàngpéngyàozhàotāmen他们dejūnduì军队guīběnyíngguīběndào
53 Dànwèirényàozàiguìzhàngdewéiānyíng安营miǎnde免得fèn忿líndàoYǐsèliè以色列huìzhòngwèirénbìngyàojǐnshǒufǎ守法guìdezhàng
54 Yǐsèliè以色列rénjiùzhèyàng这样xíngFánYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西detāmen他们jiùzhàoyàng照样xíngle