Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 26

1 Wēnyì瘟疫zhīhòu之后Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西jìsī祭司Yàlún亚伦deérzi儿子shuō
2 Nǐmen你们yàojiāngYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngàntāmen他们dezōngzú宗族fánYǐsèliè以色列zhōngcóngèrshí二十suìyǐwài以外néngchūqù出去dǎzhàng打仗dejìsuàn计算zǒngshù总数
3 Móxī摩西jìsī祭司zàipíngyuán平原xiāngduì相对deYuēdànhé约旦河biānxiàngYǐsèliè以色列rénshuō
4 Jiāngnǐmen你们zhōngjiān中间cóngèrshí二十suìyǐwài以外dejìsuàn计算zǒngshù总数ShìzhàoYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐chūĀijí埃及dedeMóxī摩西Yǐsèliè以色列réndehuà的话
5 Yǐsèliè以色列deZhǎngzǐ长子shìliúbiàn便Liúbiàn便dezhòngshǔnuòdeyǒunuòShǔdeyǒu
6 ShǔlúndeyǒulúnShǔjiādeyǒujiā
7 Zhèjiùshì就是liúbiàn便deQízhōng其中bèishùdegòngyǒu共有wànsānqiānbǎisānshí三十míng
8 deérzi儿子shì
9 dezhòngshìtānlánZhètānlánjiùshì就是cónghuìzhōngxuǎnshàodedǎngtóngxiàngYēhéhuá耶和华zhēngnàodeshíhòu的时候xiàngMóxī摩西Yàlún亚伦zhēngnào
10 Debiàn便kāikǒu开口tūnletāmen他们dedǎnglèiyītóng一同sǐwáng死亡Nàshí那时huǒshāomièleèrbǎi二百wǔshí五十gèrén个人Tāmen他们jiùzuòlejǐngjiè警戒
11 Rán’ér然而dezhòngméiyǒu没有sǐwáng死亡
12 Ànzhejiāzú家族西miǎndezhòngshǔdeyǒuShǔmǐndeyǒumǐnShǔjīndeyǒujīn
13 ShǔXièlā谢拉deyǒuXièlā谢拉Shǔsǎoluódeyǒusǎoluó
14 Zhèjiùshì就是西miǎndegòngyǒu共有èrwànèrqiānèrbǎi二百míng
15 Ànzhejiāzú家族jiādedezhòngshǔfēndeyǒufēnShǔdeyǒuShǔshūdeyǒushū
16 ShǔadeyǒuaShǔdeyǒu
17 ShǔdeyǒuShǔlièdeyǒuliè
18 Zhèjiùshì就是jiādezǐsūn子孙dezhàotāmen他们zhōngjiān中间bèishùdegòngyǒu共有wànlíngwǔbǎi五百míng
19 Yóudà犹大deérzi儿子shìěrénánZhèěrénánzàijiānánde
20 Ànzhejiāzú家族Yóudà犹大qíyú其余dezhòngshǔshìdeyǒushìShǔFǎlèsī法勒斯deyǒuFǎlèsī法勒斯ShǔXièlā谢拉deyǒuXièlā谢拉
21 Fǎlèsī法勒斯deérzi儿子shǔlúndeyǒulúnShǔdeyǒu
22 Zhèjiùshì就是Yóudà犹大dezhàotāmen他们zhōngjiān中间bèishùdegòngyǒu共有wànliùqiānwǔbǎi五百míng
23 Ànzhejiāzú家族sàjiā萨迦dezhòngshǔtuódeyǒutuóShǔdeyǒu
24 ShǔshùdeyǒushùShǔshēnlúndeyǒushēnlún
25 Zhèjiùshì就是sàjiā萨迦dezhàotāmen他们zhōngjiān中间bèishùdegòngyǒu共有liùwànsìqiān四千sānbǎi三百míng
26 Ànzhejiāzú家族西lúndezhòngshǔ西lièdeyǒu西lièShǔlúndeyǒulúnShǔdeyǒu
27 Zhèjiùshì就是西lúndezhàotāmen他们zhōngjiān中间bèishùdegòngyǒu共有liùwànlíngwǔbǎi五百míng
28 Ànzhejiāzú家族yuēdeérzi儿子yǒuMǎnáxī玛拿西Yǐfǎlián以法莲
29 Mǎnáxī玛拿西dezhòngshǔdeyǒushēnglièShǔlièdeyǒuliè
30 lièdezhòngshǔxièdeyǒuxièShǔdeyǒu
31 ShǔlièdeyǒulièShǔshìjiàndeyǒushìjiàn
32 ShǔshìdeyǒushìShǔdeyǒu
33 deérzi儿子西luófēiméiérzi儿子zhǐyǒu只有nǚ’ér女儿西luófēinǚ’ér女儿demíngzi名字jiùshì就是nuóajiāde
34 Zhèjiùshì就是Mǎnáxī玛拿西deTāmen他们zhōngjiān中间bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万èrqiānbǎimíng
35 Ànzhejiāzú家族Yǐfǎlián以法莲dezhòngshǔshūdeyǒushūShǔjiédeyǒujiéShǔhǎndeyǒuhǎn
36 Shūdezhòngshǔlándeyǒulán
37 Zhèjiùshì就是Yǐfǎlián以法莲zǐsūn子孙dezhàotāmen他们zhōngjiān中间bèishùdegòngyǒu共有sānwàn三万èrqiānwǔbǎi五百míngÀnzhejiāzú家族zhèdōushìyuēdezǐsūn子孙
38 Ànzhejiāzú家族biàn便mǐndezhòngshǔdeyǒuShǔshíbiéde别的yǒushíbiéShǔlándeyǒulán
39 ShǔshūfǎndeyǒushūfǎnShǔfǎndeyǒufǎn
40 dezhòngshìnǎimànShǔdeyǒuShǔnǎimàndeyǒunǎimàn
41 Ànzhejiāzú家族zhèjiùshì就是biàn便mǐndezǐsūn子孙qízhōng其中bèishùdegòngyǒu共有wànqiānliùbǎimíng
42 Ànzhejiāzú家族dàndezhòngshǔshūhándeyǒushūhánÀnzhejiāzú家族zhèjiùshì就是dànde
43 Zhàoqízhōng其中bèishùdeshūhánsuǒyǒu所有degòngyǒu共有liùwànsìqiān四千bǎimíng
44 Ànzhejiāzú家族shèdezhòngshǔyīndeyǒuyīnShǔshīwéideyǒushīwéiShǔBǐlì比利deyǒuBǐlì比利
45 Bǐlì比利dezhòngshǔbiéde别的yǒubiéShǔjiédeyǒujié
46 shèdenǚ’ér女儿míngjiào名叫西
47 Zhèjiùshì就是shèzǐsūn子孙dezhàotāmen他们zhōngjiān中间bèishùdegòngyǒu共有wǔwàn五万sānqiānbǎimíng
48 Ànzhejiāzú家族dezhòngshǔxuēdeyǒuxuēShǔdeyǒu
49 ShǔdeyǒuShǔshìlěngdeyǒushìlěng
50 Ànzhejiāzú家族zhèjiùshì就是deTāmen他们zhōngjiān中间bèishùdegòngyǒu共有wànqiānbǎimíng
51 Yǐsèliè以色列rénzhōngbèishùdegòngyǒu共有liùshí六十wànlíngyīqiān一千bǎisānshí三十míng
52 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
53 yàoànzherénmíng人名deshùmù数目jiāngdefēngěi分给zhèxie这些rénwéi人为
54 Rénduōdeyàochǎnyè产业duōfēngěi分给tāmen他们Rénshàodeyàochǎnyè产业shàofēngěi分给tāmen他们Yàozhàobèishùderénshù人数chǎnyè产业fēngěi分给rén
55 Suīshìzhèyàng这样háiyàojiūfēndeTāmen他们yàoànzhezǔzōng祖宗zhīpàidemíngzi名字chéngshòu承受wéi
56 Yàoànzhesuǒdejiūkànrénshù人数duōrénshù人数shàochǎnyè产业fēngěi分给tāmen他们
57 wèirénànzhetāmen他们debèishùdeshǔshùndeyǒushùnShǔxiádeyǒuxiáShǔMǐlā米拉deyǒuMǐlā米拉
58 wèideyǒulúnshìxiáshēngànlán
59 Ànlándemíngjiào名叫yuēbiéshìwèinǚzǐ女子shēngzàiĀijí埃及gěiànlánshēngleYàlún亚伦Móxī摩西bìngtāmen他们dejiějie姐姐àn
60 Yàlún亚伦shēng
61 zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiànfánhuǒdeshíhòu的时候jiùle
62 wèirénzhōngfányīgè一个yuèyǐwài以外bèishùdenándīnggòngyǒu共有èrwànsānqiānTāmen他们běnlái本来méiyǒu没有shùzàiYǐsèliè以色列rénzhōngYīnwèi因为zàiYǐsèliè以色列rénzhōngméiyǒu没有fēngěi分给tāmen他们chǎnyè产业
63 Zhèxie这些jiùshì就是bèiMóxī摩西jìsī祭司suǒshùdeTāmen他们zàipíngyuán平原xiāngduì相对deYuēdànhé约旦河biānshùdiǎnYǐsèliè以色列rén
64 Dànbèishùderénzhōngméiyǒu没有yīgè一个shìMóxī摩西jìsī祭司Yàlún亚伦cóngqián从前zài西nǎidekuàngsuǒshùdeYǐsèliè以色列rén
65 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华lùndàotāmen他们shuōtāmen他们bìyào必要zàikuàngSuǒyǐ所以chúle除了deérzi儿子jiānèndeérzi儿子yuēshūyǐwài以外liányīgè一个rénméiyǒu没有cúnliú