Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 24

1 lánjiànYēhéhuá耶和华xǐhuan喜欢Yǐsèliè以色列jiùxiàngqiánliǎngcì两次qiúshùquèmiànxiàng面向kuàng
2 lánkànjiàn看见Yǐsèliè以色列rénzhàozhezhīpàijūzhù居住Shéndelíngjiùlíndàoshēnshàng
3 biàn便shīgē诗歌shuōěrdeérzi儿子lánshuōyǎnzhùzhùhuòzuòzhēngkāiderénshuō
4 Detīngshéndeyányǔ言语dejiànquánnéngzhědeyìxiàng异象yǎnzhēngkāiérdǎoderénshuō
5 Yǎgè雅各adezhàngpénghéděng何等huáměiYǐsèliè以色列adezhànghuálì华丽
6 jiēlián接连deshāngǔ山谷pángdeyuánYēhéhuá耶和华suǒzāidechénxiāngshùshuǐbiāndexiāngbǎi
7 Shuǐyàocóngtāde他的tǒngliúchū流出Zhǒngzi种子yàozàiduōshuǐzhīchǔTāde他的wángchāoguò超过Tāde他的guóbìyào必要zhènxīng振兴
8 ShénlǐngchūĀijí埃及sìhu似乎yǒuyěniú野牛zhīyàotūnchīguózhéduàn折断tāmen他们degútou骨头yòngjiànshètòutāmen他们
9 dūngōngshīshīshéigǎnfángěizhùfú祝福deyuànméngFánzhòudeyuànshòuzhòu
10 xiànglánshēngqì生气jiùpāishǒuláiduìlánshuōshàoláiwéizhòuchóubùliào不料zhèsāncì三次jìngwéitāmen他们zhùfú祝福
11 Rújīn如今kuàihuíběndì本地xiǎngshǐ使dezūnróngYēhéhuá耶和华quèzǔzhǐ阻止bùdé不得zūnróng
12 lánduìshuōqǐbù岂不shìduìsuǒchāqiǎndàonàli那里deshǐzhě使者shuō
13 jiùshì就是jiāngmǎndejīnyíngěiyěbù也不deyuèguò越过Yēhéhuá耶和华demìngpíngzìjǐ自己dexīnyì心意xínghǎoxíngdǎiYēhéhuá耶和华shuōshénme什么jiùyàoshuōshénme什么
14 Xiànzài现在yàohuíběnláigàosu告诉zhèmínrìhòu日后yàozěnyàng怎样dàidemín
15 jiùshīgē诗歌shuōěrdeérzi儿子lánshuōyǎnzhùzhùhuòzuòzhēngkāiderénshuō
16 Detīngshéndeyányǔ言语míngbai明白zhìgāo至高zhědezhǐkànjiàn看见quánnéngzhědeyìxiàng异象yǎnzhēngkāiérdǎoderénshuō
17 kànquèbùzài不在xiànshí现时wàngquèbùzài不在jìnrì近日Yǒuxīngyàochūyú出于Yǎgè雅各yǒuzhàngyàoxīngYǐsèliè以色列dǎpò打破dejiǎohuǐhuài毁坏rǎoluàn扰乱zhī
18 bìděi必得dōngwéiyòudechóuzhīde西ěrwéichǎnyè产业Yǐsèliè以色列xíngshìyǒnggǎn勇敢
19 Yǒuwèichūyú出于Yǎgè雅各dezhǎngdàquán大权yàochúmièchéngzhòngdì中的mín
20 lánguānkàn观看jiùshīgē诗歌shuōyuánwéizhūguózhīshǒudànzhōngchénlún
21 lánguānkàn观看rénjiùshīgē诗歌shuōdezhùchù住处běnshìjiāngù坚固dewōcháo窝巢zuòzàiyánxuézhōng
22 Rán’ér然而zhìshuāiwēi衰微zhídào直到shù
23 lányòushīgē诗歌shuōāizāiShénxíngzhèshìshéinéngdehuó
24 yǒurén有人chéngchuán乘船cóngjièérláihàishùhàizhìchénlún
25 Yúshì于是lánqǐlai起来huíběndì本地huíqu回去le