Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及deyǐhòu以后dì’èr第二niánzhēngyuè正月Yēhéhuá耶和华zài西nǎidekuàngfēnfù吩咐Móxī摩西shuō
2 Yǐsèliè以色列rényīngdāng应当zàisuǒdìngderìqī日期shǒuyuèjié
3 Jiùshì就是běnyuè本月shísì十四huánghūn黄昏deshíhòu的时候nǐmen你们yàozàisuǒdìngderìqī日期shǒuzhèjiéyàoànzhèjiédediǎnzhāngérshǒu
4 Yúshì于是Móxī摩西fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列rénshǒuyuèjié
5 Tāmen他们jiùzài西nǎidekuàngzhēngyuè正月shísì十四huánghūn黄昏deshíhòu的时候shǒuyuèjiéFánYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西deYǐsèliè以色列réndōuzhàoyàng照样xíngle
6 Yǒujǐge几个rényīnsǐshī死尸érjiéjìng洁净bùnéng不能zàishǒuyuèjiéDāngtāmen他们dàoMóxī摩西Yàlún亚伦miànqián面前
7 Shuōwǒmen我们suīyīnsǐshī死尸érjiéjìng洁净wèihé为何bèizǔzhǐ阻止bùdé不得tóngYǐsèliè以色列rénzàisuǒdìngderìqī日期xiànYēhéhuá耶和华degòngne
8 Móxī摩西duìtāmen他们shuōnǐmen你们zànqiě暂且děnghòu等候kěyǐ可以tīngYēhéhuá耶和华zhǐzhenǐmen你们shìzěnyàng怎样fēnfù吩咐de
9 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
10 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōnǐmen你们nǐmen你们hòudài后代zhōngruòyǒurén有人yīnsǐshī死尸érjiéjìng洁净huòzàiyuǎnfāng远方xíngháiyàoxiàngYēhéhuá耶和华shǒuyuèjié
11 Tāmen他们yàozàièryuè二月shísì十四huánghūn黄昏deshíhòu的时候shǒuyuèjiéYàoyòngjiàobǐngcàiyuèjiédeyánggāotóngchī
12 Yīdiǎn一点bùkě不可liúdàozǎochén早晨Yánggāodegútou骨头gēnyěbù也不zhéduàn折断Tāmen他们yàozhàoyuèjiédeyíqiè一切érshǒu
13 jiéjìng洁净érbùxíng不行derénruòtuīcí推辞shǒuyuèjiérényàocóngmínzhōngjiǎnchúYīnwèi因为zàisuǒdìngderìqī日期xiànYēhéhuá耶和华degòngyīnggāi应该dàndāngtāde他的zuì
14 Ruòyǒuwàirénzàinǐmen你们zhōngjiān中间yuànyì愿意xiàngYēhéhuá耶和华shǒuyuèjiéyàozhàoyuèjiédediǎnzhāngxíngbùguǎn不管shìdeshìběndì本地réntóngguī
15 zhàngdeyǒuyúncai云彩zhēgài遮盖zhàngjiùshì就是guìdezhàngCóngwǎnshang晚上dàozǎochén早晨yúncai云彩zàishàngxíngzhuàng形状rúhuǒ如火
16 Chángshìzhèyàng这样yúncai云彩zhēgài遮盖zhàngyèjiān夜间xíngzhuàng形状rúhuǒ如火
17 Yúncai云彩shícóngzhàngshōushàngqù上去Yǐsèliè以色列rénjiùshíxíngYúncai云彩zàinǎli哪里tíngzhùYǐsèliè以色列rénjiùzàinàli那里ānyíng安营
18 Yǐsèliè以色列rénzūnYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐xíngzūnYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐ānyíng安营Yúncai云彩zàizhàngshàngtíngzhùshítāmen他们jiùzhùyíngshí
19 Yúncai云彩zàizhàngshàngtíngliú停留xǔduō许多rìzi日子Yǐsèliè以色列rénjiùshǒuYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dexíng
20 Yǒushí有时yúncai云彩zàizhàngshàngjǐtiān几天tāmen他们jiùzhàoYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐zhùyíngzhàoYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐xíng
21 Yǒushí有时cóngwǎnshang晚上dàozǎochén早晨yǒuzhèyúncai云彩zàizhàngshàngZǎochén早晨yúncai云彩shōushàngqù上去tāmen他们jiùxíngYǒushí有时zhòuyè昼夜yúncai云彩tíngzàizhàngshàngshōushàngqù上去deshíhòu的时候tāmen他们jiùxíng
22 Yúncai云彩tíngliú停留zàizhàngshàngwúlùn无论shìliǎngtiānshìyīyuè一月shìniánYǐsèliè以色列rénjiùzhùyíngxíngDànyúncai云彩shōushàngqù上去tāmen他们jiùxíng
23 Tāmen他们zūnYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐ānyíng安营zūnYēhéhuá耶和华defēnfù吩咐xíngTāmen他们shǒuYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐dedōushìpíngYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Móxī摩西de