Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 21

1 Zhùnándedejiānánréndewángtīngshuō听说Yǐsèliè以色列réncónglínláijiùYǐsèliè以色列rénzhēngzhànletāmen他们jǐge几个rén
2 Yǐsèliè以色列rénxiàngYēhéhuá耶和华yuànshuōruòjiāngzhèmínjiāofù交付shǒujiùtāmen他们dechéngjìnxínghuǐmiè毁灭
3 Yēhéhuá耶和华yīngyǔnleYǐsèliè以色列rénjiānánrénjiāofù交付tāmen他们tāmen他们jiùjiānánrénjiānánréndechéngjìnxínghuǐmiè毁灭dìfang地方demíngbiàn便jiàoěrěrjiùshì就是huǐmiè毁灭deyìsī意思)。
4 Tāmen他们cóngěrshānxíngwǎnghónghǎi红海tiáozǒuyàoràoguòdōngdeBǎixìng百姓yīnzhènánxíngxīnzhōng心中shénshìfánzào烦躁
5 Jiùyuàn??shénMóxī摩西shuōnǐmen你们wèishénme为什么wǒmen我们cóngĀijí埃及lǐngchūlai出来shǐ使wǒmen我们zàikuàngnezhèlǐ这里méiyǒu没有liángméiyǒu没有shuǐwǒmen我们dexīnyànwù厌恶zhèdànbó淡薄deshíwù食物
6 Yúshì于是Yēhéhuá耶和华shǐ使huǒshéjìnrù进入bǎixìng百姓zhōngjiān中间shéjiùyǎotāmen他们Yǐsèliè以色列rénzhōnglexǔduō许多
7 Bǎixìng百姓dàoMóxī摩西nàli那里shuōwǒmen我们yuàn??Yēhéhuá耶和华yǒuzuì有罪leQiúdǎogào祷告Yēhéhuá耶和华jiàozhèxie这些shélíkāi离开wǒmen我们Yúshì于是Móxī摩西wéibǎixìng百姓dǎogào祷告
8 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōzhìzào制造tiáohuǒshéguàzàigānshàngFánbèiyǎodewàngzhèshéjiùbìděi必得huó
9 Móxī摩西biàn便zhìzào制造tiáotóngshéguàzàigānshàngFánbèishéyǎodewàngzhètóngshéjiùhuóle
10 Yǐsèliè以色列rénxíngānyíng安营zàia
11 Yòucóngaxíngānyíng安营zàilínxiāngduì相对dekuàngxiàngrìchū日出zhīde
12 Cóngnàli那里xíngānyíng安营zàiliè
13 Cóngnàli那里xíngānyíng安营zàinènnàbian那边Zhènènshìzàikuàngcóngdejìngjiè境界liúchū流出láideYuánlái原来nènshìdebiānjiè边界zàirénjièdedìfang地方
14 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华dezhànshàngshuōdehābó哈伯nènde
15 Bìngxiàngěrchéngzhòngdexiàshìkàojìn靠近dejìngjiè境界
16 Yǐsèliè以色列réncóngnàli那里xíngdàole到了ěrěrjiùshì就是jǐngdeyìsī意思)。Cóngqián从前Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Móxī摩西shuōzhāobǎixìng百姓hǎogěitāmen他们shuǐshuōdejiùshì就是zhèjǐng
17 Dāngshí当时Yǐsèliè以色列rénchànggē唱歌shuōjǐngayǒngShàngshuǐ上水láiNǐmen你们yàoxiàngzhèjǐnggēchàng歌唱
18 Zhèjǐngshìshǒulǐng首领mínzhòngdì中的zūnguìrényòngguīyòngzhàngsuǒsuǒjuédeYǐsèliè以色列réncóngkuàngwǎng
19 Cóngdàoliècónglièdào
20 Cóngdàodedeyòudàoxiàwàngkuàngzhījiādeshāndǐng山顶
21 Yǐsèliè以色列rénchāqiǎnshǐzhě使者jiànréndewáng西hóngshuō
22 Qiúróngwǒmen我们cóngdedejīngguò经过Wǒmen我们piāntiánjiān田间pútáoyuán葡萄园yěbù也不jǐngdeshuǐzhīzǒudàdào大道yuánwénzuòwángdào王道),zhídào直到guòledejìngjiè境界
23 西hóngbùróng不容Yǐsèliè以色列réncóngtāde他的jìngjiè境界jīngguò经过jiùzhāotāde他的zhòngmínchūdàokuàngyàogōngjī攻击Yǐsèliè以色列réndàole到了Yǐsèliè以色列rénzhēngzhàn
24 Yǐsèliè以色列rényòngdāoshāledéle得了tāde他的decóngnèndàozhídào直到ménréndejìngjiè境界yīnwèi因为ménréndejìngjiè境界duōyǒujiānlěi
25 Yǐsèliè以色列rénduóqǔ夺取zhèyíqiè一切dechéngzhùréndechéngjiùshì就是shíběnshíběndeyíqiè一切xiāngcūn乡村
26 Zhèshíběnshìwáng西hóngdejīngchéng西hóngcéngdexiānwángzhēngzhàncóngshǒuzhōngduóqǔ夺取lequándezhídào直到nèn
27 Suǒyǐ所以nàxiē那些zuòshīgē诗歌deshuōnǐmen你们láidào来到shíběnYuàn西hóngdechéngbèixiūzàobèijiànlì建立
28 Yīnwèi因为yǒuhuǒcóngshíběnfāchū发出yǒuhuǒyán火焰chūyú出于西hóngdechéngshāojìndeěrnènqiūtándejìsī祭司jìsī祭司yuánwénzuòzhǔ作主)。
29 ayǒuhuòledemínnǐmen你们mièwáng灭亡ledenánzǐ男子táobēnnǚzǐ女子bèijiāofù交付dewáng西hóng
30 Wǒmen我们shèletāmen他们shíběnzhídào直到deběnjìnjiēhuǐmiè毁灭Wǒmen我们shǐ使debiànchéng变成huāngchǎngzhídào直到nuóZhènuózhíyándàode
31 Zhèyàng这样Yǐsèliè以色列rénjiùzhùzàirénzhīde
32 Móxī摩西dǎfa打发rénkuītànxièYǐsèliè以色列rénjiùzhànlexièdezhènshìgǎnchūnàli那里derén
33 Yǐsèliè以色列rénzhuǎnhuíxiàngshānshānwángètāde他的zhòngmíndōuchūlai出来zàideláitāmen他们jiāozhàn交战
34 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōbùyào不要Yīnjiāngtāde他的zhòngmínbìngtāde他的dedōujiāozàishǒuzhōngyàodàixiàngcóngqián从前dàizhùshíběndewáng西hóngyìbān一般
35 Yúshì于是tāmen他们shāletāde他的zhòngbìngtāde他的zhòngmínméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个jiùdéle得了tāde他的de