Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Móxī摩西wánlezhàngjiùzhàngyònggāoleshǐ使chéngshèngyòuqízhōng其中deqìjù器具tánbìngtánshàngdeqìjù器具dōuleshǐ使chéngshèng
2 Dàngtiān当天Yǐsèliè以色列dezhòngshǒulǐng首领jiùshì就是dechángdōuláifèngxiàn奉献Tāmen他们shìzhīpàideshǒulǐng首领guǎnlǐ管理nàxiē那些bèishùderén
3 Tāmen他们zìjǐ自己degòngsòngdàoYēhéhuá耶和华miànqián面前jiùshì就是liùliàngpéngchēshí’èr十二zhīgōngniú公牛Měiliǎngshǒulǐng首领fèngxiàn奉献liàngchēměishǒulǐng首领fèngxiàn奉献zhīniúTāmen他们zhèxie这些dōufèngdàozhàngqián
4 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
5 yàoshōuxiàzhèxie这些hǎozuòhuìdeshǐyòng使用dōuyàozhàowèirénsuǒbàndeshìjiāogěi交给tāmen他们
6 Yúshì于是Móxī摩西shōulechēniújiāogěi交给wèirén
7 liǎngliàngchēzhīniúzhàoshùnzǐsūn子孙suǒbàndeshìjiāogěi交给tāmen他们
8 YòuliàngchēzhīniúzhàoMǐlā米拉zǐsūn子孙suǒbàndeshìjiāogěi交给tāmen他们Tāmendōu他们都zàijìsī祭司Yàlún亚伦deérzi儿子shǒuxià手下
9 Dànchēniúdōuméiyǒu没有jiāogěi交给xiázǐsūn子孙Yīnwèi因为tāmen他们bàndeshìshèngsuǒdeshìzàijiāntóushàngtáishèng
10 Yònggāotánderìzi日子shǒulǐng首领dōuláixíngfèngxiàn奉献tándezhòngshǒulǐng首领jiùzàitánqiánxiàngòng
11 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuōzhòngshǒulǐng首领wéixíngfèngxiàn奉献tándeyàoměitiān每天yīgè一个shǒulǐng首领láixiàngòng
12 TóuxiàngòngdeshìYóudà犹大zhīpàidedeérzi儿子Náshùn拿顺
13 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
14 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
15 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
16 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
17 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìérzi儿子Náshùn拿顺degòng
18 Dì’èr第二láixiàndeshìsàjiā萨迦zǐsūn子孙deshǒulǐng首领deérzi儿子tǎn
19 xiànwéigòngdeshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
20 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
21 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
22 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
23 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìérzi儿子tǎndegòng
24 Dìsān第三láixiàndeshì西lúnzǐsūn子孙deshǒulǐng首领lúndeérzi儿子
25 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
26 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
27 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
28 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
29 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìlúnérzi儿子degòng
30 Dìsì第四láixiàndeshìliúbiàn便zǐsūn子孙deshǒulǐng首领shìdiūěrdeérzi儿子xu
31 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
32 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
33 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
34 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
35 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìshìdiūěrdeérzi儿子xudegòng
36 Dìwǔ第五láixiàndeshì西miǎnzǐsūn子孙deshǒulǐng首领shādàideérzi儿子shìmiè
37 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
38 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
39 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
40 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
41 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìshādàiérzi儿子shìmièdegòng
42 Dìliù第六láixiàndeshìjiādezǐsūn子孙deshǒulǐng首领diūěrdeérzi儿子
43 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
44 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
45 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
46 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
47 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìdiūěrdeérzi儿子degòng
48 Dìqī第七láixiàndeshìYǐfǎlián以法莲zǐsūn子孙deshǒulǐng首领deérzi儿子shā
49 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
50 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
51 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
52 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
53 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìérzi儿子shādegòng
54 Dìbā第八láixiàndeshìMǎnáxī玛拿西zǐsūn子孙deshǒulǐng首领xudeérzi儿子jiāliè
55 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
56 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
57 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
58 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
59 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìxuérzi儿子jiālièdegòng
60 Dìjiǔ第九láixiàndeshìbiàn便mǐnzǐsūn子孙deshǒulǐng首领Jīduō基多deérzi儿子dàn
61 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
62 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
63 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
64 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
65 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安ZhèshìJīduō基多érzi儿子dàndegòng
66 Dìshí第十láixiàndeshìdànzǐsūn子孙deshǒulǐng首领shādàideérzi儿子xiè
67 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
68 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
69 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
70 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
71 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìshādàiérzi儿子xièdegòng
72 Dìshíyī第十一láixiàndeshìshèzǐsūn子孙deshǒulǐng首领élándeérzi儿子jié
73 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
74 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
75 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
76 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
77 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìélánérzi儿子jiédegòng
78 Dìshí’èr第十二láixiàndeshìzǐsūn子孙deshǒulǐng首领nánérzi儿子
79 Tāde他的gòngshìyīgè一个yínpánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěyīgè一个yínwǎnzhòngqīshí七十shědōushìànshèngsuǒdepíngdōuchéngmǎnlediàoyóudemiànzuò
80 Yīgè一个jīnzhòngshíshěchéngmǎnlexiāng
81 zhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòfán
82 zhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
83 Liǎngzhīgōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīgōngshānyáng山羊zhīsuìdegōngyáng公羊gāozuòpíng’ān平安Zhèshìnánérzi儿子degòng
84 Yònggāotánderìzi日子Yǐsèliè以色列dezhòngshǒulǐng首领wéixíngxiàntánzhīsuǒxiàndeshìyínpánzi盘子shí’èr十二yínwǎnshí’èr十二jīnshí’èr十二
85 Měipánzi盘子zhòngyībǎi一百sānshí三十shěměiwǎnzhòngqīshí七十shěYíqiè一切mǐndeyínànshèngsuǒdepínggòngyǒu共有èrqiānbǎishě
86 Shí’èr十二jīnchéngmǎnlexiāngànshèngsuǒdepíngměizhòngshíshěsuǒyǒu所有dejīngòngyībǎi一百èrshí二十shě
87 Zuòfándegòngyǒu共有gōngniú公牛shí’èr十二zhīgōngyáng公羊shí’èr十二zhīsuìdegōngyáng公羊gāoshí’èr十二zhībìngtóngxiàndezuòshúzuì赎罪degōngshānyáng山羊shí’èr十二zhī
88 Zuòpíng’ān平安degòngyǒu共有gōngniú公牛èrshísì二十四zhīgōngmiányángliùshí六十zhīgōngshānyáng山羊liùshí六十zhīsuìdegōngyáng公羊gāoliùshí六十zhīZhèjiùshì就是yònggāotánzhīhòu之后wéixíngfèngxiàn奉献tánzhīsuǒxiànde
89 Móxī摩西jìnhuìyàoYēhéhuá耶和华shuōhuàdeshíhòu的时候tīngjiàn听见guìdeshīēnzuòyǐshàng以上èrzhōngjiān中间yǒushuōhuàdeshēngyīn声音jiùshì就是Yēhéhuá耶和华shuōhuà