Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 35

1 Yēhéhuá耶和华zàipíngyuán平原Yuēdànhé约旦河biānduìmiàn对面xiǎoMóxī摩西shuō
2 fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列rényàocóngsuǒdé所得wéidedezhōngxiēchénggěiwèirénjūzhù居住yàozhèchéngwéidejiāogěiwèirén
3 Zhèchéngyàoguītāmen他们jūzhù居住chéngdejiāokěyǐ可以yǎngtāmen他们deniúyángyàngdeshēngchù牲畜yòukěyǐ可以ānzhì安置tāmen他们decáiwù财物
4 Nǐmen你们gěiwèiréndejiāoyàocóngchénggēnwéiwǎngwàiliángyīqiān一千zhǒu
5 Lìngwài另外dōngliángèrqiānzhǒunánliángèrqiānzhǒu西liángèrqiānzhǒuběiliángèrqiānzhǒuwéibiānjiè边界chéngzàidāngzhōng当中Zhèyàoguītāmen他们zuòchéngdejiāo
6 Nǐmen你们gěiwèiréndechéngqízhōng其中dāngyǒuliùzuòtáochéngshǐ使wùshā误杀réndekěyǐ可以táodàonàlǐ到那里Cǐwài此外háiyàogěitāmen他们sìshí四十èrzuòchéng
7 Nǐmen你们yàogěiwèiréndechénggòngyǒu共有sìshí四十zuòLiánchéng连城dàijiāodōuyàogěitāmen他们
8 Yǐsèliè以色列rénsuǒdé所得dedecóngzhōng从中yàoxiēchénggěiwèirénRénduōdejiùduōgěirénshàodejiùshàogěizhīpàiyàoànsuǒchéngshòu承受wéizhīdechénggěiwèirén
9 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
10 fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列rénshuōnǐmen你们guòYuēdànhé约旦河jìnlejiānánde
11 Jiùyàofēnchūzuòchéngwéinǐmen你们zuòtáochéngshǐ使wùshā误杀réndekěyǐ可以táodàonàlǐ到那里
12 Zhèxie这些chéngkěyǐ可以zuòtáobì逃避bàochóu报仇réndechéngshǐ使wùshā误杀réndebùzhìyú不至于děngzhànzàihuìzhòngmiànqián面前tīngshěnpàn审判
13 Nǐmen你们suǒfēnchūlai出来dechéngyàozuòliùzuòtáochéng
14 ZàiYuēdànhé约旦河dōngyàofēnchūsānzuòchéngzàijiānándeyàofēnchūsānzuòchéngdōuzuòtáochéng
15 Zhèliùzuòchéngyàogěiyǐ给以lièréntāmen他们zhōngjiān中间dewàirénbìngdezuòwéi作为táochéngshǐ使wùshā误杀réndedōukěyǐ可以táodàonàlǐ到那里
16 Tǎngruò倘若rényòngtiěqì铁器rényǐzhì以致dǎsǐ打死jiùshì就是shārén杀人deshārén杀人debèizhì
17 Ruòyòngkěyǐ可以dǎsǐ打死réndeshítou石头dǎsǐ打死lerénjiùshì就是shārén杀人deshārén杀人debèizhì
18 Ruòyòngkěyǐ可以dǎsǐ打死réndemùqì木器dǎsǐ打死lerénjiùshì就是shārén杀人deshārén杀人debèizhì
19 Bàoxuèchóudeqīnzì亲自shāshārén杀人deyùjiàn遇见jiùshā
20 Rénruòyīnyuànhèn怨恨réntuīdǎo推倒huòshì或是máifú埋伏wǎngrénshēn人身shàngrēngyǐzhì以致
21 Huòshì或是yīnchóuhèn仇恨yòngshǒurényǐzhì以致réndebèizhìshìshārén杀人deBàoxuèchóudeyùjiàn遇见jiùshā
22 Tǎngruò倘若rénméiyǒu没有chóuhèn仇恨hūrán忽然jiāngréntuīdǎo推倒huòshì或是méiyǒu没有máifú埋伏rēngzàirénshēn人身shàng
23 Huòshì或是méiyǒu没有kànjiàn看见deshíhòu的时候yòngkěyǐ可以dǎsǐ打死réndeshítou石头rēngzàirénshēn人身shàngyǐzhì以致běnlái本来chóuwúyì无意hài
24 Huìzhòngjiùyàozhàodiǎnzhāngzàidǎsǐ打死réndebàoxuèchóudezhōngjiān中间shěnpàn审判
25 Huìzhòngyàojiùzhèwùshā误杀réndetuōlí脱离bàoxuèchóurén仇人deshǒuyàoshǐ使guīrù归入táochéngyàozhùzàiqízhōng在其中zhíděngdào等到shòushènggāodejìsī祭司le
26 Dànwùshā误杀réndewúlùn无论shénme什么shíhou时候ruòchūletáochéngdejìngwài境外
27 Bàoxuèchóudezàitáochéngjìngwài境外yùjiàn遇见jiāngshālebàoxuèchóudejiùméiyǒu没有liúxuè流血zhīzuì
28 Yīnwèi因为wùshā误杀réndegāizhùzàitáochéngděngdào等到jìsī祭司lejìsī祭司leyǐhòu以后wùshā误杀réndecáikěyǐ可以huídào回到suǒdé所得wéizhīde
29 Zhèzàinǐmen你们yíqiè一切dezhùchù住处yàozuònǐmen你们shìshìdài世代dàidediǎnzhāng
30 Wúlùn无论shéishārén杀人yàopíngjǐge几个jiànzhèngrén见证人dekǒushārén杀人deshālezhǐshì只是bùkě不可píngyīgè一个jiànzhèng见证dekǒujiàorén
31 shārén杀人fànzuìdenǐmen你们bùkě不可shōushújiàdàitì代替tāde他的mìngbèizhì
32 táodàotáochéngderénnǐmen你们bùkě不可wéishōushújiàshǐ使zàijìsī祭司wèixiānzàiláizhùzàiběndì本地
33 Zhèyàng这样nǐmen你们jiùwūhuì污秽suǒzhùzhīdeyīnwèi因为xuèshìwūhuì污秽dedeRuòyǒuzàidìshang地上liúrénxuèdefēiliúshārén杀人zhědexuèdejiùbùdé不得jiéjìng洁净jiéjìng洁净yuánwénzuòshú)。
34 Nǐmen你们bùkě不可diànsuǒzhùzhīdejiùshì就是zhùzàiqízhōng在其中zhīdeyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华zhùzàiYǐsèliè以色列rénzhōngjiān中间