Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
2 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōnǐmen你们dàole到了suǒcìgěi赐给nǐmen你们jūzhù居住dede
3 Ruòyuànyì愿意cóngniúqúnyángqúnzhōngniúyángzuòhuǒxiàngěiYēhéhuá耶和华wúlùn无论shìfánshìpíng’ān平安wéiyàoháideyuànhuòshì或是zuògānxīn甘心huòshì或是féngnǐmen你们jiéqī节期xiàndedōuyàofènggěiYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngzhī
4 xiàngòngdejiùyàojiāngmiànshífēn十分zhīyī之一bìngyóuxīnfēnzhī分之tiáohé调和zuòxiàngěiYēhéhuá耶和华
5 Wúlùn无论shìfánshìpíng’ān平安yàowéiměizhīmiányánggāoyītóng一同yùbèi预备diàndejiǔxīnfēnzhī分之
6 Wéigōngmiányángyùbèi预备miànshífēn十分zhīèrbìngyóuxīnsānfēnzhī分之tiáohé调和zuò
7 Yòuyòngjiǔxīnsānfēnzhī分之zuòdiànxiàngěiYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngzhī
8 yùbèi预备gōngniú公牛zuòfánhuòshì或是zuòpíng’ān平安wéiyàoháideyuànhuòshì或是zuòpíng’ān平安xiàngěiYēhéhuá耶和华
9 Jiùyàomiànshífēn十分zhīsānbìngyóubànxīntiáohé调和zuògōngniú公牛yītóng一同xiànshàng
10 YòuyòngjiǔbànxīnzuòdiànxiàngěiYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngdehuǒ
11 Xiàngōngniú公牛gōngmiányángmiányánggāoshānyáng山羊gāoměizhīdōuyàozhèyàng这样bànlǐ办理
12 Zhàonǐmen你们suǒyùbèi预备deshùmù数目ànzhezhīshùdōuyàozhèyàng这样bànlǐ办理
13 Fánběndì本地rénjiāngxīnxiāngdehuǒxiàngěiYēhéhuá耶和华dōuyàozhèyàng这样bànlǐ办理
14 Ruòyǒuwàirénnǐmen你们tóngjū同居huòyǒurén有人shìshìdài世代dàizhùzàinǐmen你们zhōngjiān中间yuànyì愿意jiāngxīnxiāngdehuǒxiàngěiYēhéhuá耶和华nǐmen你们zěnyàng怎样bànlǐ办理yàozhàoyàng照样bànlǐ办理
15 Zhìyú至于huìzhòngnǐmen你们tóngjū同居dewàiréndōuguīzuòwéi作为nǐmen你们shìshìdài世代dàiyǒngyuǎn永远dedìngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前nǐmen你们zěnyàng怎样deyàozěnyàng怎样
16 Nǐmen你们bìngnǐmen你们tóngjū同居dewàiréndāngyǒuyíyàng一样detiáolì条例yíyàng一样dediǎnzhāng
17 Yēhéhuá耶和华duìMóxī摩西shuō
18 xiǎoYǐsèliè以色列rénshuōnǐmen你们dàole到了suǒlǐngnǐmen你们jìnqù进去dede
19 Chīdedeliángshi粮食jiùyàoxiàngěiYēhéhuá耶和华
20 Nǐmen你们yàoyòngchūshúdemàizi麦子miànzuòbǐngdāngfèngxiàn奉献Nǐmen你们shànghǎoxiàng好像chǎngdeyíyàng一样
21 Nǐmen你们shìshìdài世代dàiyàoyòngchūshúdemàizi麦子miàndāngxiàngěiYēhéhuá耶和华
22 Nǐmen你们yǒucuòwù错误deshíhòu的时候shǒuYēhéhuá耶和华suǒxiǎoMóxī摩西dezhèyíqiè一切mìnglìng命令
23 Jiùshì就是Yēhéhuá耶和华jièMóxī摩西yíqiè一切suǒfēnfù吩咐nǐmen你们deyǐzhì以至nǐmen你们deshìshìdài世代dài
24 Ruòyǒuxíngshìhuìzhòngsuǒbùzhīdào不知道dehòulái后来quánhuì全会zhòngjiùyàojiāngzhīgōngniú公牛zuòfánbìngzhàodiǎnzhāngdiànyītóng一同xiàngěiYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngzhīyòuxiànzhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
25 Jìsī祭司yàowéiYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngshúzuì赎罪tāmen他们jiùméngshèmiǎn赦免yīnwèi因为zhèshìcuòwù错误Tāmen他们yòuyīnzìjǐ自己decuòwù错误gòngjiùshì就是xiàngYēhéhuá耶和华xiàndehuǒshúzuì赎罪bìngfèngdàoYēhéhuá耶和华miànqián面前
26 Yǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngzàitāmen他们zhōngjiān中间dewàirénjiùméngshèmiǎn赦免yīnwèi因为zhèzuìshìbǎixìng百姓fànde
27 Ruòyǒuyīgè一个rénfànlezuìjiùyàoxiànsuìdeshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪
28 xíngderénfànzuì犯罪deshíhòu的时候jìsī祭司yàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前wéishúzuì赎罪jiùméngshèmiǎn赦免
29 Yǐsèliè以色列zhòngdì中的běndì本地rénzàitāmen他们zhōngjiān中间dewàirénruòxíngleshénme什么shìguīyíyàng一样detiáolì条例
30 Dànshàngǎnxíngshìdewúlùn无论shìběndì本地rénshìdexièdú亵渎leYēhéhuá耶和华cóngmínzhōngjiǎnchú
31 YīnmiǎoshìYēhéhuá耶和华deyányǔ言语wéibèi违背Yēhéhuá耶和华demìnglìng命令rénzǒngyàojiǎnchúTāde他的zuìnièyàoguīdàoshēnshàng
32 Yǐsèliè以色列rénzàikuàngdeshíhòu的时候yùjiàn遇见yīgè一个rénzàiānxírì安息日jiǎnchái
33 Yùjiàn遇见jiǎncháiderénjiùdàidàoMóxī摩西Yàlún亚伦bìngquánhuì全会zhòngnàli那里
34 JiāngshōuzàijiànnèiYīnwèi因为dāngzěnyàng怎样bànháiméiyǒu没有zhǐmíng指明
35 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Móxī摩西shuōzǒngyàorénzhìQuánhuì全会zhòngyàozàiyíngwàiyòng外用shítou石头dǎsǐ打死
36 Yúshì于是quánhuì全会zhòngjiāngdàidàoyíngwàiyòngshítou石头dǎsǐ打死shìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
37 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
38 fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列rénjiàotāmen他们shìshìdài世代dàizàiyīfu衣服biānshàngzuò??yòuzàidebiānde??shàngdīnggēnlándàizi带子
39 Nǐmen你们pèidài佩带zhè??hǎojiàonǐmen你们kànjiàn看见jiùniànzūnxíngYēhéhuá耶和华yíqiè一切demìnglìng命令suícóngzìjǐ自己dexīnyì心意yǎnxíngxiéyínxiàngnǐmen你们chángyíyàng一样
40 Shǐ使nǐmen你们niànzūnxíngyíqiè一切demìnglìng命令chéngwéi成为shèngjiéguīnǐmen你们deshén
41 shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshéncéngnǐmen你们cóngĀijí埃及delǐngchūlai出来yàozuònǐmen你们deshénshìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshén