Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 32

1 Liúbiàn便zǐsūn子孙jiādezǐsūn子孙deshēngchù牲畜jíqí极其zhòngduō众多Tāmen他们kànjiàn看见xièdelièdeshìfàngshēngchù牲畜zhīde
2 JiùláijiànMóxī摩西jìsī祭司bìnghuìzhòngdeshǒulǐng首领shuō
3 deběnxièníngshíběnshìbānwěn
4 Jiùshì就是Yēhéhuá耶和华zàiYǐsèliè以色列huìzhòngqiánmian前面suǒgōngzhīdeshìfàngshēngchù牲畜zhīdepúrén仆人yǒushēngchù牲畜
5 Yòushuōwǒmen我们ruòzàiyǎnqián眼前méngēnqiúzhèdegěiwǒmen我们wéibùyào不要lǐngwǒmen我们guòYuēdànhé约旦河
6 Móxī摩西duìjiādezǐsūn子孙liúbiàn便zǐsūn子孙shuōnándào难道nǐmen你们dedìxiōng弟兄dǎzhàng打仗nǐmen你们jìngzuòzàizhèlǐ这里ma
7 Nǐmen你们wèihé为何shǐ使Yǐsèliè以色列rénhuīxīn灰心sāngdǎnbùguò不过jìnrù进入Yēhéhuá耶和华suǒcìgěi赐给tāmen他们dedene
8 xiānqián先前cóngjiādǎfa打发nǐmen你们xiānkuītàndetāmen他们shìzhèyàng这样xíng
9 Tāmen他们shàngshíkuītàndehuílai回来deshíhòu的时候shǐ使Yǐsèliè以色列rénhuīxīn灰心sāngdǎnjìnrù进入Yēhéhuá耶和华suǒcìgěi赐给tāmen他们dede
10 DāngYēhéhuá耶和华defāzuò发作jiùshìshuō
11 FáncóngĀijí埃及shànglái上来èrshí二十suìyǐwài以外derénduànbùdé不得kànjiàn看见duìYàbó亚伯hǎnYǐsǎ以撒Yǎgè雅各shìyìngxǔ应许zhīdeyīnwèi因为tāmen他们méiyǒu没有zhuānxīn专心gēncóng跟从
12 Wéiyǒudeérzi儿子jiānèndeérzi儿子yuēshūkěyǐ可以kànjiàn看见yīnwèi因为tāmen他们zhuānxīn专心gēncóng跟从
13 Yēhéhuá耶和华dexiàngYǐsèliè以色列rénfāzuò发作shǐ使tāmen他们zàikuàngpiāoliúsìshí四十niánděngdào等到zàiYēhéhuá耶和华yǎnqián眼前xíngědeyīdài一代réndōuxiāomiè消灭le
14 Shéizhīnǐmen你们qǐlai起来jiēxù接续xiānzēngtiān增添zuìrén罪人deshùmù数目shǐ使Yēhéhuá耶和华xiàngYǐsèliè以色列liè
15 Nǐmen你们ruòtuì退hòugēncóng跟从háiyàoYǐsèliè以色列rénpiēzàikuàngbiàn便shìnǐmen你们shǐ使zhèzhòngmínmièwáng灭亡
16 Liǎngzhīpàiderénāijìn挨近Móxī摩西shuōwǒmen我们yàozàizhèlǐ这里wéishēngchù牲畜lěiquānwéifùrén妇人háizi孩子zàochéng
17 Wǒmen我们zìjǐ自己yàodàibīngqì兵器xíngzàiYǐsèliè以色列réndeqiántou前头hǎotāmen他们lǐngdàotāmen他们dedìfang地方Dànwǒmen我们defùrén妇人háizi孩子yīnzhèdejūmín居民deyuángù缘故yàozhùzàijiāngù坚固dechéngnèi
18 Wǒmen我们huíjiā回家zhíděngdào等到Yǐsèliè以色列rénchéngshòu承受zìjǐ自己dechǎnyè产业
19 Wǒmen我们bùhé不和tāmen他们zàiYuēdànhé约旦河nàbian那边yīdài一带zhīdetóngshòuchǎnyè产业yīnwèi因为wǒmen我们dechǎnyè产业shìzuòzàiYuēdànhé约旦河dōngbiān东边zhèlǐ这里
20 Móxī摩西duìtāmen他们shuōnǐmen你们ruòzhèyàng这样xíngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前dàizhebīngqì兵器chūqù出去dǎzhàng打仗
21 Suǒyǒu所有dàibīngqì兵器deréndōuyàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前guòYuēdànhé约旦河děnggǎnchūtāde他的chóu
22 debèiYēhéhuá耶和华zhìleránhòu然后nǐmen你们kěyǐ可以huílai回来xiàngYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列cáiwéizuìzhèdezàiYēhéhuá耶和华miànqián面前guīnǐmen你们wéi
23 Tǎngruò倘若nǐmen你们zhèyàng这样xíngjiùdézuì得罪Yēhéhuá耶和华yàozhīdao知道nǐmen你们dezuìzhuīshàng追上nǐmen你们
24 Rújīn如今nǐmen你们kǒuzhōngsuǒchūdezhǐguǎn只管xíngwéinǐmen你们defùrén妇人háizi孩子zàochéngwéinǐmen你们deyángqúnlěiquān
25 Jiādezǐsūn子孙liúbiàn便zǐsūn子孙duìMóxī摩西shuōpúrén仆人yàozhàozhǔsuǒfēnfù吩咐dexíng
26 Wǒmen我们deqīzi妻子háizi孩子yángqúnsuǒyǒu所有deshēngchù牲畜dōuyàoliúzàilièdechéng
27 Dàndepúrén仆人fándàibīngqì兵器dedōuyàozhàozhǔsuǒshuōdehuà的话zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前guòqu过去dǎzhàng打仗
28 Yúshì于是Móxī摩西wéitāmen他们zhǔfù嘱咐jìsī祭司nèndeérzi儿子yuēshūbìngYǐsèliè以色列zhòngzhīpàidecháng
29 Shuōjiādezǐsūn子孙liúbiàn便zǐsūn子孙fándàibīngqì兵器zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前dǎzhàng打仗deruònǐmen你们yītóng一同guòYuēdànhé约旦河debèinǐmen你们zhìlenǐmen你们jiùyàolièdegěitāmen他们wéi
30 Tǎngruò倘若tāmen他们dàibīngqì兵器nǐmen你们yītóng一同guòqu过去jiùyàozàijiānándenǐmen你们zhōngjiān中间dechǎnyè产业
31 Jiādezǐsūn子孙liúbiàn便zǐsūn子孙huídá回答shuōYēhéhuá耶和华zěnyàng怎样fēnfù吩咐púrén仆人púrén仆人jiùzěnyàng怎样xíng
32 Wǒmen我们yàodàibīngqì兵器zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前guòqu过去jìnrù进入jiānándezhǐshì只是Yuēdànhé约旦河zhèbiān这边wǒmen我们suǒdé所得wéizhīderéngguīwǒmen我们
33 Móxī摩西jiāngwáng西hóngdeguóshānwángèdeguóliándezhōuwéi周围dechéngdōugěilejiādezǐsūn子孙liúbiàn便zǐsūn子孙bìngyuēdeérzi儿子Mǎnáxī玛拿西bànzhīpài
34 Jiādezǐsūn子孙jiànzào建造deběnluóěr
35 shuòfǎnxièyuē
36 nínglándōushìjiāngù坚固chéngTāmen他们yòulěiyángquān
37 Liúbiàn便zǐsūn子孙jiànzào建造shíběnliètíng
38 Bālì巴力miǎn西Bālì巴力miǎnmíngzi名字shìgǎilede),yòugěitāmen他们suǒjiànzào建造dechénglìngbiémíng别名
39 Mǎnáxī玛拿西deérzi儿子tāde他的zǐsūn子孙wǎnglièzhànledegǎnchūnàli那里derén
40 Móxī摩西jiāngliècìgěi赐给Mǎnáxī玛拿西deérzi儿子zǐsūn子孙jiùzhùzàinàli那里
41 Mǎnáxī玛拿西dezǐsūn子孙ěrzhànlelièdecūnzhuāng村庄jiùchēngzhèxie这些cūnzhuāng村庄wéiěr
42 Nuózhànledexiāngcūn乡村jiùànzìjǐ自己demíngchēng名称wéinuó