Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 29

1 Qīyuè七月chūyī初一nǐmen你们dāngyǒushènghuìShénme什么láodegōngdōubùkě不可zuòshìnǐmen你们dāngshǒuwéichuījiǎoderìzi日子
2 Nǐmen你们yàojiānggōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīméiyǒu没有cánji残疾suìdegōngyáng公羊gāozhīzuòwéi作为xīnxiāngdefánxiàngěiYēhéhuá耶和华
3 TóngxiàndeyòngdiàoyóudemiànWéizhīgōngniú公牛yàoxiànshífēn十分zhīsānWéizhīgōngyáng公羊yàoxiànshífēn十分zhīèr
4 Wéizhīyánggāoměizhǐyào只要xiànshífēn十分zhīyī之一
5 Yòuxiànzhīgōngshānyáng山羊zuòshúzuì赎罪wéinǐmen你们shúzuì赎罪
6 Zhèxie这些shìzàiyuèshuòdefántóngxiàndebìngchángxiàndefántóngxiàndeyǐjí以及zhàolì照例tóngxiàndediànyǐwài以外dōuzuòwéi作为xīnxiāngdehuǒxiàngěiYēhéhuá耶和华
7 Qīyuè七月chūshínǐmen你们dāngyǒushènghuìYàokèkǔ刻苦xīnshénme什么gōngdōubùkě不可zuò
8 Zhǐyào只要jiānggōngniú公牛zhīgōngmiányángzhīsuìdegōngyáng公羊gāozhīdōuyàoméiyǒu没有cánji残疾dezuòwéi作为xīnxiāngdefánxiàngěiYēhéhuá耶和华
9 Tóngxiàndeyòngdiàoyóudemiànwéizhīgōngniú公牛yàoxiànshífēn十分zhīsānWéizhīgōngyáng公羊yàoxiànshífēn十分zhīèr
10 Wéizhīyánggāoměizhǐyào只要xiànshífēn十分zhīyī之一
11 Yòuxiànzhīgōngshānyáng山羊wéishúzuì赎罪Zhèshìzàishúzuì赎罪chángxiàndefántóngxiàndebìngtóngxiàndediànyǐwài以外
12 Qīyuè七月shíwǔ十五nǐmen你们dāngyǒushènghuìShénme什么láodegōngdōubùkě不可zuòyàoxiàngYēhéhuá耶和华shǒujié
13 Yòuyàojiānggōngniú公牛shísān十三zhīgōngmiányángliǎngzhīsuìdegōngyáng公羊gāoshísì十四zhīdōuyàoméiyǒu没有cánji残疾deyònghuǒxiàngěiYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngdefán
14 TóngxiàndeyòngdiàoyóudemiànWéishísān十三zhīgōngniú公牛měizhǐyào只要xiànshífēn十分zhīsānWéiliǎngzhīgōngyáng公羊měizhǐyào只要xiànshífēn十分zhīèr
15 Wéishísì十四zhīyánggāoměizhǐyào只要xiànshífēn十分zhīyī之一
16 Bìngxiànzhīgōngshānyáng山羊wéishúzuì赎罪zhèshìzàichángxiàndefántóngxiàndebìngtóngxiàndediànyǐwài以外
17 Dì’èr第二yàoxiàngōngniú公牛shí’èr十二zhīgōngmiányángliǎngzhīméiyǒu没有cánji残疾suìdegōngyáng公羊gāoshísì十四zhī
18 Bìngwéigōngniú公牛gōngyáng公羊yánggāoànshùzhàolì照例xiàntóngxiàndetóngxiàndediàn
19 Yòuyàoxiànzhīgōngshānyáng山羊wéishúzuì赎罪Zhèshìzàichángxiàndefántóngxiàndebìngtóngxiàndediànyǐwài以外
20 Dìsān第三yàoxiàngōngniú公牛shíyī十一zhīgōngyáng公羊liǎngzhīméiyǒu没有cánji残疾suìdegōngyáng公羊gāoshísì十四zhī
21 Bìngwéigōngniú公牛gōngyáng公羊yánggāoànshùzhàolì照例xiàntóngxiàndetóngxiàndediàn
22 Yòuyàoxiànzhīgōngshānyáng山羊wéishúzuì赎罪Zhèshìzàichángxiàndefántóngxiàndebìngtóngxiàndediànyǐwài以外
23 Dìsì第四yàoxiàngōngniú公牛shízhīgōngyáng公羊liǎngzhīméiyǒu没有cánji残疾suìdegōngyáng公羊gāoshísì十四zhī
24 Bìngwéigōngniú公牛gōngyáng公羊yánggāoànshùzhàolì照例xiàntóngxiàndetóngxiàndediàn
25 Yòuyàoxiànzhīgōngshānyáng山羊wéishúzuì赎罪Zhèshìzàichángxiàndefántóngxiàndebìngtóngxiàndediànyǐwài以外
26 Dìwǔ第五yàoxiàngōngniú公牛jiǔzhīgōngyáng公羊liǎngzhīméiyǒu没有cánji残疾suìdegōngyáng公羊gāoshísì十四zhī
27 Bìngwéigōngniú公牛gōngyáng公羊yánggāoànshùzhàolì照例xiàntóngxiàndetóngxiàndediàn
28 Yòuyàoxiànzhīgōngshānyáng山羊wéishúzuì赎罪Zhèshìzàichángxiàndefántóngxiàndebìngtóngxiàndediànyǐwài以外
29 Dìliù第六yàoxiàngōngniú公牛zhīgōngyáng公羊liǎngzhīméiyǒu没有cánji残疾suìdegōngyáng公羊gāoshísì十四zhī
30 Bìngwéigōngniú公牛gōngyáng公羊yánggāoànshùzhàolì照例xiàntóngxiàndetóngxiàndediàn
31 Yòuyàoxiànzhīgōngshānyáng山羊wéishúzuì赎罪Zhèshìzàichángxiàndefántóngxiàndebìngtóngxiàndediànyǐwài以外
32 Dìqī第七yàoxiàngōngniú公牛zhīgōngyáng公羊liǎngzhīméiyǒu没有cánji残疾suìdegōngyáng公羊gāoshísì十四zhī
33 Bìngwéigōngniú公牛gōngyáng公羊yánggāoànshùzhàolì照例xiàntóngxiàndetóngxiàndediàn
34 Yòuyàoxiànzhīgōngshānyáng山羊wéishúzuì赎罪Zhèshìzàichángxiàndefántóngxiàndebìngtóngxiàndediànyǐwài以外
35 Dìbā第八nǐmen你们dāngyǒuyánsù严肃huìShénme什么láodegōngdōubùkě不可zuò
36 Zhǐyào只要jiānggōngniú公牛zhīgōngyáng公羊zhīméiyǒu没有cánji残疾suìdegōngyáng公羊gāozhīzuòhuǒxiàngěiYēhéhuá耶和华wéixīnxiāngdefán
37 Bìngwéigōngniú公牛gōngyáng公羊yánggāoànshùzhàolì照例xiàntóngxiàndetóngxiàndediàn
38 Yòuyàoxiànzhīgōngshānyáng山羊wéishúzuì赎罪Zhèshìzàichángxiàndefántóngxiàndebìngtóngxiàndediànyǐwài以外
39 Zhèxie这些yàozàinǐmen你们dejiéqī节期xiàngěiYēhéhuá耶和华dōuzàisuǒdeyuànbìnggānxīn甘心suǒxiàndeyǐwài以外zuòwéi作为nǐmen你们defándiànhépíng和平ān
40 Yúshì于是Móxī摩西zhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐tāde他的yíqiè一切huàgàosu告诉Yǐsèliè以色列rén