Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 22

1 Yǐsèliè以色列rénxíngzàipíngyuán平原Yuēdànhé约旦河dōngduìzheānyíng安营
2 Yǐsèliè以色列rénxiàngrénsuǒxíngdeyíqiè一切shì西deérzi儿子dōukànjiàn看见le
3 rényīnYǐsèliè以色列mínshénduōjiùdàdà大大xīnnèiyōu
4 Duìdiàndezhǎnglǎo长老shuōxiànzài现在zhèzhòngrén众人yàowǒmen我们wéisuǒyǒu所有deyīgài一概tiǎnjìnjiùniútiǎnjìntiánjiān田间decǎoyìbān一般Nàshí那时西deérzi儿子zuòwáng
5 chāqiǎnshǐzhě使者wǎngbiāndeduódàoěrdeérzi儿子lánběnxiāngnàli那里shàolánláishuōyǒuzōngmíncóngĀijí埃及chūlai出来zhēmǎndìmiàn地面duì
6 Zhèmínqiángshèng强盛xiànzài现在qiúláiwéizhòutāmen他们huòzhě或者néngdéshèng得胜gōngdǎ攻打tāmen他们gǎnchūdeYīnwèi因为zhīdao知道wéishéizhùfú祝福shéijiùdezhòushéishéijiùshòuzhòu
7 dezhǎnglǎo长老diàndezhǎnglǎo长老shǒulǐ手里zheguàjīndàole到了lánnàli那里jiāngdehuà的话dōugàosu告诉le
8 lánshuōnǐmen你们jīnzàizhèlǐ这里zhùsù住宿zhàoYēhéhuá耶和华suǒxiǎowǒde我的huíbào回报nǐmen你们deshǐ使chénjiùzàilánnàli那里zhùxiàle
9 Shénlíndàolánnàli那里shuōzàizhèlǐ这里deréndōushìshéi
10 lánhuídá回答shuōshìwáng西deérzi儿子dǎfa打发réndàozhèlǐ这里láishuō
11 CóngĀijí埃及chūlai出来demínzhēmǎndìmiàn地面láiwéizhòutāmen他们huòzhě或者néngtāmen他们zhēngzhàntāmen他们gǎnchūqù出去
12 Shénduìlánshuōbùkě不可tóngtāmen他们yěbù也不zhòumínyīnwèi因为mínshìméngde
13 lánzǎochén早晨qǐlai起来duìdeshǐ使chénshuōnǐmen你们huíběndì本地yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华bùróng不容nǐmen你们tóng
14 deshǐ使chénjiùqǐlai起来huínàli那里shuōlánkěnwǒmen我们tónglái
15 yòuchāqiǎnshǐ使chénxiānqián先前deyòuduōyòuzūnguì
16 Tāmen他们dàole到了lánnàli那里duìshuō西deérzi儿子zhèyàng这样shuōqiúbùróng不容shénme什么shìlándàozhèlǐ这里lái
17 Yīnwèi因为shǐ使dejídà极大dezūnróngxiàngyàoshénme什么jiùgěishénme什么Zhīqiúláiwéizhòuzhèmín
18 lánhuídá回答dechénshuōjiùshì就是jiāngmǎndejīnyíngěixíngdàshì大事xiǎoshìyěbù也不deyuèguò越过Yēhéhuá耶和华shéndemìng
19 Xiànzài现在qǐngnǐmen你们jīnzàizhèlǐ这里zhùsù住宿děngdézhī得知Yēhéhuá耶和华háiyàoduìshuōshénme什么
20 Dāngshénlíndàolánnàli那里shuōzhèxie这些rénruòláishàojiùqǐlai起来tóngtāmen他们zhǐyào只要zūnxíngduìsuǒshuōdehuà的话
21 lánzǎochén早晨qǐlai起来bèishàngdeshǐ使chényītóng一同le
22 ShényīnjiùleYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者zhànzàilùshang路上dǎngzheyǒuliǎngpúrén仆人gēnsuí跟随
23 kànjiàn看见Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者zhànzàilùshang路上shǒulǐ手里yǒuchūlai出来dedāojiùcónglùshang路上kuàjìntiánjiān田间lánbiàn便yàojiàohuízhuǎnshàng
24 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者jiùzhànzàipútáoyuán葡萄园dezhǎilùshang路上Zhèbiān这边yǒuqiángnàbian那边yǒuqiáng
25 kànjiàn看见Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者jiùtiēkàoqiángjiānglándejiǎoshānglelányòu
26 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者yòuwǎngqiánzhànzàixiázhǎi狭窄zhīchǔzuǒyòu左右dōuméiyǒu没有zhuǎnzhé转折dedìfang地方
27 kànjiàn看见Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者jiùzàilándǐxia底下lánfānù发怒yòngzhàng
28 Yēhéhuá耶和华jiàokāikǒu开口duìlánshuōxiàngxíngleshénme什么jìngzhèsāncì三次ne
29 lánduìshuōyīnwèi因为xìnòng戏弄hènbùnéng不能shǒuzhōngyǒudāoshāle
30 duìlánshuōbúshì不是cóngxiǎo从小shízhídào直到jīnrì今日suǒdemachángxiàngzhèyàng这样xíngguòmalánshuōméiyǒu没有
31 Dāngshí当时Yēhéhuá耶和华shǐ使lándeyǎnmíngliàng明亮jiùkànjiàn看见Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者zhànzàilùshang路上shǒulǐ手里yǒuchūlai出来dedāolánbiàn便dītóu低头zàide
32 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者duìshuōwèihé为何zhèsāncì三次denechūlai出来dǎngyīnsuǒxíngdezàimiànqián面前piānpì偏僻
33 kànjiàn看见jiùsāncì三次cóngmiànqián面前piānguòqu过去ruòméiyǒu没有piānguòqu过去zǎoshāleliúcúnhuó
34 lánduìYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者shuōyǒuzuì有罪lebùzhīdào不知道zhànzàilùshang路上zǔdǎng阻挡ruòxǐhuan喜欢jiùzhuǎnhuí
35 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者duìlánshuōtóngzhèxie这些rénzhǐyào只要shuōduìshuōdehuà的话Yúshì于是lántóngzhedeshǐ使chénle
36 tīngjiàn听见lánláilejiùwǎngjīngchéngyíngjiē迎接Zhèchéngshìzàibiānjiè边界shàngzàinènpáng
37 duìlánshuōbúshì不是dedǎfa打发réndàonàli那里shàomawèihé为何dàozhèlǐ这里láineqǐbù岂不néngshǐ使dezūnróngma
38 lánshuōyǐjīng已经dàozhèlǐ这里láileXiànzài现在néngshànzì擅自shuōshénme什么neshénjiāngshénme什么huàchuángěijiùshuōshénme什么
39 lántóngháng同行láidào来到lièsuǒ
40 zǎileyuánwénzuòxiànniúyángsònggěilánpéibàn陪伴deshǐ使chén
41 Dàole到了zǎochén早晨lǐnglándàoBālì巴力degāochǔláncóngnàli那里guānkàn观看Yǐsèliè以色列yíngdebiānjiè边界