Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 12

Και οι βασιλιάδες τής γης, που οι γιοι Ισραήλ πάταξαν, και κατακυρίευσαν τη γη τους, στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, προς την ανατολή τού ήλιου, από τον ποταμό Αρνών μέχρι το βουνό Αερμών, και ολόκληρη την πεδινή περιοχή ανατολικά, είναι τούτοι:
2 Ο Σηών, ο βασιλιάς των Αμορραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών, που δέσποζε από την Αροήρ, που ήταν κοντά στην άκρη τού ποταμού Αρνών, και το μέσον τού ποταμού, και το μισό της γης Γαλαάδ, μέχρι τον ποταμό Ιαβόκ, το όριο των γιων Αμμών·
3 και από την πεδινή περιοχή μέχρι τη Θάλασσα Χιννερώθ ανατολικά, και μέχρι τη θάλασσα της πεδιάδας, την Αλμυρή Θάλασσα ανατολικά, προς τον δρόμο που οδηγούσε στη Βαιθ-ιεσιμώθ, και από το μεσημβρινό μέρος, κάτω από την Ασδώθ-φασγά·
4 και τα όρια του Ωγ, του βασιλιά τής Βασάν, που εναπολείφθηκε από τους γίγαντες, και που κατοικούσε στην Ασταρώθ και στην Εδρεϊ·
5 που εξουσίαζε στο βουνό Αερμών, και στη Σαλχά, και σε ολόκληρη τη Βασάν, μέχρι τα όρια των Γεσσουριτών και των Μααχαθιτών, και στο μισό τής γης Γαλαάδ, το όριο του Σηών, του βασιλιά τής Εσεβών.
6 Αυτούς τούς πάταξε ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, και οι γιοι Ισραήλ· και ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, έδωσε τη γη τους ως κληρονομιά στους Ρουβηνίτες, και στους Γαδίτες, και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή.
7 Κι αυτοί είναι οι βασιλιάδες τής γης, που ο Ιησούς πάταξε και οι γιοι Ισραήλ, από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, δυτικά, από τη Βάαλ-γαδ στην κοιλάδα τού Λιβάνου, και μέχρι το βουνό Αλάκ, που ανεβαίνει στο Σηείρ· και ο Ιησούς την έδωσε στις φυλές τού Ισραήλ ως κληρονομιά, σύμφωνα με τον διαμερισμό τους·
8 στα βουνά, και στις κοιλάδες, και στις πεδιάδες, και στην Ασδώθ, και στην έρημο, και στο μεσημβρινό μέρος· τους Χετταίους, τους Αμορραίους, και τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Ευαίους, και τους Ιεβουσαίους·
9 τον βασιλιά τής Ιεριχώ, έναν· τον βασιλιά τής Γαι, που ήταν κοντά στη Βαιθήλ, έναν·
10 τον βασιλιά τής Ιερουσαλήμ, έναν· τον βασιλιά τής Χεβρών, έναν·
11 τον βασιλιά τής Ιαρμούθ, έναν· τον βασιλιά τής Λαχείς, έναν·
12 τον βασιλιά τής Εγλών, έναν· τον βασιλιά τής Γεζέρ, έναν·
13 τον βασιλιά τής Δεβείρ, έναν· τον βασιλιά τής Γεδέρ, έναν·
14 τον βασιλιά τής Ορμά, έναν· τον βασιλιά τής Αράδ, έναν·
15 τον βασιλιά τής Λιβνά, έναν· τον βασιλιά τής Οδολλάμ, έναν·
16 τον βασιλιά τής Μακκηδά, έναν· τον βασιλιά τής Βαιθήλ, έναν·
17 τον βασιλιά τής Θαπφουά, έναν· τον βασιλιά τής Εφέρ, έναν·
18 τον βασιλιά τής Αφέκ, έναν· τον βασιλιά τής Λασαρών, έναν·
19 τον βασιλιά τής Μαδών, έναν· τον βασιλιά τής Ασώρ, έναν·
20 τον βασιλιά τής Σιμβρών-μερών, έναν· τον βασιλιά τής Αχσάφ, έναν·
21 τον βασιλιά τής Θαανάχ, έναν· τον βασιλιά τής Μεγιδδώ, έναν·
22 τον βασιλιά τής Κέδες, έναν· τον βασιλιά τής Ιοκνεάμ στην Καρμέλ, έναν·
23 τον βασιλιά τής Δωρ στη Νάφαθ-δωρ, έναν· τον βασιλιά των εθνών στα Γάλγαλα, έναν·
24 τον βασιλιά τής Θερσά, έναν. Όλοι οι βασιλιάδες ήσαν 31.