Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 17

ΗΤΑΝ και κλήρος για τη φυλή τού Μανασσή, (επειδή, αυτός ήταν ο πρωτότοκος του Ιωσήφ), για τον Μαχείρ, τον πρωτότοκο του Μανασσή, τον πατέρα τού Γαλαάδ· επειδή, αυτός ήταν άνδρας πολεμιστής, γι' αυτό πήρε τη Γαλαάδ, και τη Βασάν.
2 Υπήρχε κλήρος και για τους υπόλοιπους γιους τού Μανασσή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, για τους γιους του Αβί-εζέρ, και για τους γιους τού Χελέκ, και για τους γιους τού Ασριήλ, και για τους γιους τού Συχέμ, και για τους γιους τού Εφέρ, και για τους γιους τού Σεμιδά. Αυτά ήσαν τα αρσενικά παιδιά τού Μανασσή, του γιου τού Ιωσήφ,σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
3 Ο Σαλπαάδ, όμως, ο γιος τού Εφέρ, γιου τού Γαλαάδ, γιου τού Μαχείρ, γιου τού Μανασσή, δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες· κι αυτά είναι τα ονόματα των θυγατέρων του: Η Μααλά, και η Νουά, η Αγλά, η Μελχά και η Θερσά.
4 Και αφού ήρθαν μπροστά στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μπροστά στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, και μπροστά στους άρχοντες, είπαν: Ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή να δώσει σε μας κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς μας. Και, σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου, δόθηκε σ' αυτές κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τού πατέρα τους.
5 Και στον Μανασσή έπεσαν δέκα μερίδια, εκτός της γης Γαλαάδ και Βασάν, που είναι πέρα από τον Ιορδάνη·
6 επειδή, οι θυγατέρες τού Μανασσή πήραν κληρονομιά ανάμεσα στους γιους του· και οι υπόλοιποι γιοι τού Μανασσή πήραν τη γη Γαλαάδ.
7 Και τα όρια τού Μανασσή ήσαν από την Ασήρ μέχρι τη Μιχμεθά, που βρίσκεται απέναντι από τη Συχέμ· και τα όρια εκτείνονταν προς τα δεξιά, μέχρι τους κατοίκους τής Εν-θαπφουά.
8 Και ο Μανασσής είχε τη γη Θαπφουά· και η Θαπφουά, επάνω στα όρια του Μανασσή, ανήκε στους γιους τού Εφραϊμ.
9 Και το όριο κατέβαινε μέχρι τον χείμαρρο Κανά, μεσημβρινά τού χειμάρρου· αυτές οι πόλεις του Εφραϊμ ήσαν ανάμεσα στις πόλεις τού Μανασσή· και το όριο του Μανασσή ήταν προς βορράν τού χειμάρρου, και η διέξοδός του προς τη θάλασσα.
10 Προς τα μεσημβρινά ήταν του Εφραϊμ, και προς βορράν τού Μανασσή, και η θάλασσα ήταν το όριό του· και ενώνονταν προς βορράν με το όριο του Ασήρ, και ανατολικά με το όριο του Ισσάχαρ.
11 Και ο Μανασσής, στη γη τού Ισσάχαρ και του Ασήρ, είχε τη Βαιθ-σαν και τις κωμοπόλεις της, και την Ιβλεάμ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Δωρ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Εν-δωρ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Θαανάχ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Μεγιδδώ και τις κωμοπόλεις της, τρεις επαρχίες.
12 Και οι γιοι τού Μανασσή δεν μπόρεσαν να διώξουν τους κατοίκους των πόλεων αυτών, αλλά οι Χαναναίοι επέμειναν να κατοικούν σ' εκείνη τη γη.
13 Αφού, όμως, υπερίσχυσαν οι γιοι Ισραήλ, καθυπέταξαν τους Χαναναίους σε φορολογία, όμως δεν τους έδιωξαν ολοκληρωτικά.
14 Και οι γιοι τού Ιωσήφ είπαν στον Ιησού τα εξής: Γιατί μας έδωσες μονάχα έναν κλήρο και μια μερίδα να κληρονομήσουμε, ενώ είμαστε πολύς λαός, καθώς ο Κύριος μας ευλόγησε μέχρι τώρα;
15 Και ο Ιησούς τούς είπε: Αν είστε πολύς λαός ανεβείτε στο δάσος και καθαρίστε ένα μέρος απ' αυτό για τον εαυτό σας στη γη των Φερεζαίων, και των Ραφαείμ, αν το βουνό Εφραϊμ είναι πάρα πολύ στενό για σας.
16 Και οι γιοι τού Ιωσήφ είπαν: Δεν μας αρκεί το βουνό· και όλοι οι Χαναναίοι που κατοικούν τη γη τής κοιλάδας έχουν σιδερένιες άμαξες, κι εκείνοι τής Βαιθ-σάν και των κωμοπόλεών της, κι εκείνοι τής κοιλάδας Ιεζραέλ.
17 Και ο Ιησούς είπε στον οίκο τού Ιωσήφ, στον Εφραϊμ και στον Μανασσή, τα εξής: Εσύ είσαι πολύς λαός και έχεις μεγάλη δύναμη· εσύ δεν θα έχεις μονάχα έναν κλήρο·
18 αλλά το βουνό θα είναι δικό σου· επειδή, είναι δάσος, και θα το κατακόψεις· και μέχρι τις άκρες του θα είναι δικό σου· επειδή, θα διώξεις τους Χαναναίους, αν και έχουν άμαξες σιδερένιες και είναι δυνατοί.