Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 21

ΚΑΙ οι αρχηγοί των πατριών των Λευιτών ήρθαν στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιων Ισραήλ,
2 και τους είπαν στη Σηλώ, στη γη τής Χαναάν, τα εξής: Ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να μας δοθούν πόλεις για να κατοικούμε, και τα περίχωρά τους για τα κτήνη μας.
3 Και οι γιοι Ισραήλ έδωσαν στους Λευίτες από την κληρονομιά τους, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους.
4 Και ο κλήρος βγήκε στις συγγένειες των Κααθιτών· και οι γιοι τού Ααρών, του ιερέα, που είναι από τους Λευίτες, πήραν με κλήρο από τη φυλή τού Ιούδα, και από τη φυλή τού Συμεών, και από τη φυλή τού Βενιαμίν, 13 πόλεις.
5 Και οι υπόλοιποι γιοι τού Καάθ πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής τού Εφραϊμ, και από τη φυλή τού Δαν και από το μισό τής φυλής τού Μανασσή, δέκα πόλεις.
6 Και οι γιοι τού Γηρσών πήραν με κλήρο από τις συγγένειες τής φυλής τού Ισσάχαρ, και από τη φυλή τού Ασήρ, και από τη φυλή τού Νεφθαλί, και από το μισό τής φυλής τού Μανασσή, στη Βασάν, 13 πόλεις.
7 Οι γιοι τού Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, πήραν από τη φυλή τού Ρουβήν, και από τη φυλή τού Γαδ, και από τη φυλή τού Ζαβουλών, 12 πόλεις.
8 Και οι γιοι Ισραήλ έδωσαν με κλήρο στους Λευίτες τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή.
9 Και από τη φυλή των γιων τού Ιούδα, και από τη φυλή των γιων τού Συμεών, έδωσαν αυτές τις πόλεις, που αναφέρονται εδώ ονομαστικά·
10 και τις πήραν οι γιοι τού Ααρών, που είναι από τις συγγένειες των Κααθιτών, από τους γιους τού Λευί· επειδή, σ' αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος.
11 Και τους έδωσαν την πόλη τού Αρβά, του πατέρα τού Ανάκ, που είναι η Χεβρών, στην ορεινή περιοχή τού Ιούδα, και τα περίχωρά της, ολόγυρα.
12 Αλλά, τα χωράφια τής πόλης, και τις κωμοπόλεις της, τα έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο τού Ιεφοννή, για ιδιοκτησία του.
13 Και στους γιους τού Ααρών, του ιερέα, έδωσαν την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Χεβρών και τα περίχωρά της, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της,
14 και την Ιαθείρ και τα περίχωρά της, και την Εσθεμωά και τα περίχωρά της,
15 και την Ωλών και τα περίχωρά της, και τη Δεβείρ και τα περίχωρά της,
16 και την Αείν και τα περίχωρά της, και την Ιουτά και τα περίχωρά της, τη Βαιθ-σεμές και τα περίχωρά της· εννιά πόλεις από τις δύο αυτές φυλές·
17 και από τη φυλή τού Βενιαμίν, τη Γαβαών και τα περίχωρά της, τη Γαβαά και τα περίχωρά της,
18 την Αναθώθ και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις.
19 Όλες οι πόλεις των γιων τού Ααρών, των ιερέων, ήσαν 13 πόλεις, και τα περίχωρά τους.
20 Και οι συγγένειες των γιων τού Καάθ, των Λευιτών, των υπόλοιπων από τους γιους τού Καάθ, πήραν τις πόλεις τού κλήρου τους από τη φυλή τού Εφραϊμ.
21 Και τους έδωσαν την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Συχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραϊμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της,
22 και την Κιβσαείμ και τα περίχωρά της, και τη Βαιθ-ωρών και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
23 και από τη φυλή τού Δαν, την Ελθεκώ και τα περίχωρά της, τη Γιββεθών και τα περίχωρά της,
24 την Αιαλών και τα περίχωρά της, τη Γαθ-ριμμών και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
25 και από το μισό τής φυλής τού Μανασσή, τη Θαανάχ και τα περίχωρά της, και τη Γαθ-ριμμών και τα περίχωρά της· δύο πόλεις.
26 Όλες οι πόλεις ήσαν δέκα, και τα περίχωρά τους για τις συγγένειες των υπόλοιπων γιων τού Καάθ.
27 Και στους γιους τού Γηρσών, από τις συγγένειες των Λευιτών, έδωσαν, από το άλλο μισό τής φυλής τού Μανασσή, την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Γωλάν, στη Βασάν, και τα περίχωρά της, και τη Βεεσθερά και τα περίχωρά της· δύο πόλεις·
28 και από τη φυλή τού Ισσάχαρ, την Κισιών και τα περίχωρά της, τη Δαβράθ και τα περίχωρά της,
29 την Ιαρμούθ και τα περίχωρά της, την Εν-γαννίμ και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
30 και από τη φυλή τού Ασήρ, τη Μισαάλ και τα περίχωρά της, την Αβδών και τα περίχωρά της,
31 τη Χελκάθ και τα περίχωρά της, και τη Ρεώβ και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
32 και από τη φυλή τού Νεφθαλί, την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, την Κέδες στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, την Αμμώθ-δωρ και τα περίχωρά της, και την Καρθάν και τα περίχωρά της· τρεις πόλεις.
33 Όλες οι πόλεις των Γηρσωνιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους.
34 Και στις συγγένειες των γιων τού Μεραρί, στους υπόλοιπους από τους Λευίτες, έδωσαν, από τη φυλή τού Ζαβουλών, την Ιοκνεάμ και τα περίχωρά της, την Καρθά και τα περίχωρά της,
35 τη Διμνά και τα περίχωρά της, τη Νααλώλ και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
36 και από τη φυλή τού Ρουβήν έδωσαν τη Βοσόρ και τα περίχωρά της, και την Ιααζά και τα περίχωρά της,
37 την Κεδημώθ και τα περίχωρά της, και τη Μηφαάθ και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
38 και από τη φυλή τού Γαδ έδωσαν την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Ραμώθ στη Γαλαάδ και τα περίχωρά της, και τη Μαχαναϊμ και τα περίχωρά της,
39 την Εσεβών και τα περίχωρά της, την Ιαζήρ και τα περίχωρά της· όλες οι πόλεις ήσαν τέσσερις.
40 Όλες οι πόλεις που δόθηκαν με κλήρους στους γιους τού Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, τους υπόλοιπους από τις συγγένειες των Λευιτών, ήσαν 12 πόλεις.
41 Όλες οι πόλεις των Λευιτών, που ήσαν μέσα στην ιδιοκτησία των γιων Ισραήλ, ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρά τους.
42 Οι πόλεις αυτές ήσαν κάθε μία μαζί με τα περίχωρά τους, ολόγυρα· έτσι ήσαν όλες αυτές οι πόλεις.
43 Και ο Κύριος έδωσε στον Ισραήλ ολόκληρη τη γη, που ορκίστηκε να δώσει στους πατέρες τους· και την κυρίευσαν, και κατοίκησαν σ' αυτή.
44 Και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση από παντού, σύμφωνα με όλα όσα ορκίστηκε στους πατέρες τους· και κανένας από όλους τους εχθρούς τους δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά τους· όλους τους εχθρούς τους ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι τους.
45 Δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια, που ο Κύριος μίλησε στον οίκο Ισραήλ· όλα πραγματοποιήθηκαν.