Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 8

Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Μη φοβηθείς ούτε να δειλιάσεις· πάρε μαζί σου όλους τους άνδρες τού πολέμου, και αφού σηκωθείς, ανέβα στη Γαι· να, εγώ παρέδωσα στο χέρι σου τον βασιλιά τής Γαι, και τον λαό του, και την πόλη του, και τη γη του·
2 και θα κάνεις στη Γαι, και στον βασιλιά της, όπως έκανες στην Ιεριχώ και στον βασιλιά της· μόνον τα λάφυρά της, και τα κτήνη της θα λαφυραγωγήσετε για τους εαυτούς σας· στήσε ενέδρα ενάντια στην πόλη, από πίσω της.
3 Και ο Ιησούς σηκώθηκε, και ολόκληρος ο λαός ο πολεμιστής, για να ανέβουν στη Γαι· και ο Ιησούς διάλεξε 30.000 άνδρες δυνατούς πολεμιστές, και τους έστειλε τη νύχτα,
4 και τους πρόσταξε, λέγοντας: Προσέξτε, εσείς θα ενεδρεύετε ενάντια στην πόλη, από πίσω της· μη απομακρυνθείτε πολύ από την πόλη, και να είστε όλοι έτοιμοι·
5 κι εγώ, και ολόκληρος ο λαός, που είναι μαζί μου, θα πλησιάσουμε στην πόλη· και όταν βγουν εναντίον μας, όπως πρώτα, τότε εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους·
6 και θα βγουν πίσω από μας, μέχρις ότου τους απομακρύνουμε από την πόλη, επειδή θα πουν: Αυτοί φεύγουν από μπροστά μας, όπως πρώτα· κι εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους·
7 τότε, εσείς, αφού σηκωθείτε από την ενέδρα, θα κυριεύσετε την πόλη· επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας θα την παραδώσει στο χέρι σας·
8 και αφού κυριεύσετε την πόλη, θα κάψετε την πόλη με φωτιά· σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου θα κάνετε· δέστε, σας έδωσα προσταγή.
9 Ο Ιησούς, λοιπόν, τους έστειλε, και πήγαν σε ενέδρα, και κάθησαν ανάμεσα στη Βαιθήλ και τη Γαι, προς το δυτικό μέρος τής Γαι· και ο Ιησούς έμεινε εκείνη τη νύχτα ανάμεσα στον λαό.
10 Και αφού ο Ιησούς σηκώθηκε το πρωί, επισκέφθηκε τον λαό, και ανέβηκε αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, μπροστά από τον λαό προς τη Γαι.
11 Και όλος ο πολεμιστής λαός, που ήταν μαζί του, ανέβηκε, και πλησίασε, και ήρθε απέναντι από την πόλη, και στρατοπέδευσε προς το βόρειο μέρος τής Γαι· και ήταν μια κοιλάδα ανάμεσα σ' αυτούς και στη Γαι.
12 Και παίρνοντας μέχρι 5.000 άνδρες, τους έβαλε σε ενέδρα ανάμεσα στη Βαιθήλ και στη Γαι, προς το δυτικό μέρος της πόλης.
13 Και αφού παρέταξαν τον λαό, ολόκληρο το στράτευμα, που ήταν στα βόρεια της πόλης, και την ενέδρα του, στα δυτικά τής πόλης, ο Ιησούς πήγε εκείνη τη νύχτα στο μέσον τής κοιλάδας.
14 Και καθώς είδε ο βασιλιάς τής Γαι, αυτός και ολόκληρος ο λαός του, οι άνδρες τής πόλης, έσπευσαν και σηκώθηκαν πρωί, και βγήκαν σε συνάντηση του Ισραήλ σε μάχη, σε ορισμένη ώρα, στην πεδιάδα· αυτός, όμως, δεν ήξερε ότι ήταν ενέδρα εναντίον του πίσω από την πόλη.
15 Και ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ προσποιήθηκαν ότι κατατροπώθηκαν μπροστά τους, και έφευγαν από τον δρόμο τής ερήμου.
16 Και συγκάλεσαν ολόκληρο τον λαό, που ήταν στη Γαι, για να τους καταδιώξουν· και καταδίωξαν τον Ιησού, και απομακρύνθηκαν από την πόλη.
17 Και δεν απέμεινε άνθρωπος στη Γαι και στη Βαιθήλ, που δεν βγήκε πίσω από τον Ισραήλ· και άφησαν την πόλη ανοιχτή, και καταδίωκαν τον Ισραήλ.
18 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Έκτειν τη λόγχη, που είναι στο χέρι σου, προς τη Γαι· επειδή, θα την παραδώσω στο χέρι σου. Και ο Ιησούς εξέτεινε τη λόγχη, που ήταν στο χέρι του, προς την πόλη.
19 Και η ενέδρα σηκώθηκε από τη θέση της με βιασύνη, και όρμησαν αμέσως, όταν εξέτεινε το χέρι του· και μπήκαν στην πόλη, και την κυρίευσαν, και σπεύδοντας έκαψαν την πόλη με φωτιά.
20 Και όταν οι άνδρες τής Γαι γύρισαν να δουν προς τα πίσω, είδαν, και να, ο καπνός τής πόλης ανέβαινε στον ουρανό, και δεν μπορούσαν να φύγουν εδώ κι εκεί· επειδή, ο λαός που έφευγε προς την έρημο στράφηκαν προς τα πίσω ενάντια σ' αυτούς που τους καταδίωκαν.
21 Και ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ, αφού είδαν ότι η ενέδρα είχε κυριεύσει την πόλη, και ότι ανέβαινε ο καπνός τής πόλης, στράφηκαν προς τα πίσω, και πάταξαν τους άνδρες της Γαι.
22 Και οι άλλοι βγήκαν από την πόλη εναντίον τους, ώστε ήσαν στο μέσον τού Ισραήλ, από εδώ και από εκεί· και τους πάταξαν, ώστε δεν άφησαν κανέναν απ' αυτούς, που να εναπέμεινε ή να διέφυγε.
23 Και τον βασιλιά τής Γαι τον έπιασαν ζωντανό, και τον έφεραν στον Ιησού.
24 Και αφού ο Ισραήλ τελείωσε να φονεύει όλους τους κατοίκους τής Γαι στην πεδιάδα μέσα στην έρημο, όπου τους καταδίωκαν, και έπεσαν όλοι με μάχαιρα, μέχρις ότου εξολοθρεύθηκαν, ολόκληρος ο Ισραήλ επέστρεψε στη Γαι, και την πάταξαν με μάχαιρα.
25 Και όλοι αυτοί που έπεσαν εκείνη την ημέρα, και άνδρες και γυναίκες, ήσαν 12.000, όλοι οι άνθρωποι της Γαι.
26 Και ο Ιησούς δεν έσυρε προς τα πίσω το χέρι του, που είχε απλώσει με τη λόγχη, μέχρις ότου εξολόθρευσε όλους τους κατοίκους τής Γαι.
27 Μόνον τα κτήνη, και τα λάφυρα της πόλης εκείνης, λαφυραγώγησε ο Ισραήλ για τον εαυτό του, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, που είχε προστάξει στον Ιησού.
28 Και ο Ιησούς κατέκαψε τη Γαι, και την έκανε έναν σωρό, παντοτινά ακατοίκητο, μέχρι αυτή την ημέρα.
29 Και τον βασιλιά τής Γαι τον κρέμασε επάνω σε ένα ξύλο μέχρι την εσπέρα· και καθώς ο ήλιος έδυσε, ο Ιησούς πρόσταξε και κατέβασαν το πτώμα του από το ξύλο, και το έρριξαν στην είσοδο της πύλης τής πόλης, και ύψωσαν επάνω του έναν μεγάλο σωρό από πέτρες, που μένει μέχρι σήμερα.
30 ΤΟΤΕ, ο Ιησούς οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ επάνω στο βουνό Εβάλ,
31 όπως ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, πρόσταξε στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο τού νόμου τού Μωυσή: Θυσιαστήριο από ολόκληρες πέτρες, επάνω στις οποίες δεν επιβλήθηκε σίδερο· και πρόσφεραν επάνω σ' αυτό ολοκαυτώματα στον Κύριο, και θυσίασαν ειρηνικές προσφορές.
32 Και έγραψε εκεί επάνω στις πέτρες το αντίγραφο του νόμου τού Μωυσή, που είχε γράψει μπροστά στους γιους Ισραήλ.
33 Και ολόκληρος ο Ισραήλ, και οι πρεσβύτεροί τους, και οι άρχοντες, και οι κριτές τους, στάθηκαν από το ένα και από το άλλο μέρος τής κιβωτού, απέναντι από τους ιερείς, τους Λευίτες, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, και ο ξένος, και ο αυτόχθονας· οι μισοί απ' αυτούς προς το βουνό Γαριζίν, και οι μισοί απ' αυτούς προς το βουνό Εβάλ· όπως προηγούμενα ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, είχε προστάξει, για να ευλογήσουν τον λαό Ισραήλ.
34 Και ύστερα απ' αυτά, διάβασε όλα τα λόγια τού νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες, σύμφωνα με όλα τα γραμμένα στο βιβλίο τού νόμου.
35 Δεν υπήρχε λόγος από όλα όσα πρόσταξε ο Μωυσής, που ο Ιησούς δεν διάβασε μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή τού Ισραήλ, μαζί με τις γυναίκες, και τα παιδιά, και τους ξένους, που παραβρίσκονταν μεταξύ τους.