Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 18

ΚΑΙ η συναγωγή των γιων Ισραήλ συγκεντρώθηκε στη Σηλώ, και εκεί έστησαν τη σκηνή τού μαρτυρίου· και η γη υποτάχθηκε σ' αυτούς.
2 Κι ανάμεσα στους γιους Ισραήλ έμεναν, ακόμα, επτά φυλές, που δεν είχαν πάρει την κληρονομιά τους.
3 Και ο Ιησούς είπε στους γιους Ισραήλ: Μέχρι πότε θα μένετε νωθροί στο να πάτε να κυριεύσετε τη γη, που ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, έδωσε σε σας;
4 Διαλέξτε για σας τρεις άνδρες ανά φυλή· και θα τους στείλω, και αφού σηκωθούν, θα περιέλθουν τη γη και θα την καταγράψουν, σύμφωνα με τις κληρονομιές τους, και θα επιστρέψουν σε μένα·
5 και θα τη διαιρέσουν σε επτά μερίδια· ο Ιούδας θα κατοικεί στα όριά του, μεσημβρινά, και ο οίκος τού Ιωσήφ θα κατοικούν στα όριά τους, προς βορράν·
6 θα καταγράψετε, λοιπόν, τη γη σε επτά μέρη, και θα μου φέρετε την καταγραφή και εγώ θα βγάλω κλήρους για σας, εδώ, μπροστά στον Κύριο τον Θεό μας·
7 επειδή, οι Λευίτες δεν έχουν μερίδιο ανάμεσά σας· μια που, η κληρονομιά τους είναι η ιερατεία τού Κυρίου· και ο Γαδ, και ο Ρουβήν, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, πήραν την κληρονομιά τους πέρα από τον Ιορδάνη, ανατολικά, την οποία ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, έδωσε σ' αυτούς.
8 Και αφού οι άνδρες σηκώθηκαν, έφυγαν· και ο Ιησούς πρόσταξε σ' αυτούς που έφυγαν να καταγράψουν τη γη, λέγοντας: Πηγαίνετε και περιέλθετε τη γη, και καταγράψτε την, και επιστρέψτε σε μένα, κι εγώ θα βγάλω κλήρους για σας, εδώ μπροστά στον Κύριο, στη Σηλώ.
9 Και οι άνδρες πήγαν και περιόδευσαν τη γη, και την κατέγραψαν σε βιβλίο, κατά πόλεις, σε επτά μερίδια, και ήρθαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο, στη Σηλώ.
10 Και ο Ιησούς έρριξε κλήρους γι' αυτούς στη Σηλώ, μπροστά στον Κύριο· και ο Ιησούς διαμοίρασε εκεί τη γη στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με το μερίδιό τους.
11 Και βγήκε ο κλήρος τής φυλής των γιων τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και το όριο της κληρονομιάς τους έπεσε ανάμεσα στους γιους τού Ιούδα και στους γιους τού Ιωσήφ.
12 Και το όριό τους ήταν βόρεια του Ιορδάνη, και το όριο ανέβαινε προς το πλάγιο μέρος τής Ιεριχώ, προς τον βορρά, και ανέβαινε μέσα από τα βουνά που είναι δυτικά, και τελείωνε στην έρημο Βαιθ-αυέν.
13 Και από εκεί το όριο περνούσε προς τη Λουζ, προς το μεσημβρινό πλάγιο μέρος τής Λουζ, που είναι η Βαιθήλ· και το όριο κατέβαινε στην Αταρώθ-αδδάρ, στο βουνό που είναι μεσημβρινά τής κάτω Βαιθ-ωρών.
14 Και από εκεί το όριο εκτεινόταν, και περιερχόταν το δυτικό μέρος μεσημβρινά, από το βουνό που είναι απέναντι της Βαιθ-ωρών, μεσημβρινά, και τελείωνε στην Κιριάθ-βαάλ, που είναι η Κιριάθ-ιαρείμ, μια πόλη των γιων τού Ιούδα· αυτό ήταν το δυτικό μέρος.
15 Και το μεσημβρινό μέρος ήταν από την άκρη τής Κιριάθ-ιαρείμ, και το όριο περνούσε δυτικά, και έβγαινε στο πηγάδι των νερών τού Νεφθωά·
16 και το όριο κατέβαινε στο τέλος τού βουνού, που είναι κατάντικρυ στη φάραγγα του γιου τού Εννόμ, που είναι στην κοιλάδα των Ραφαείμ, προς βορράν, και κατέβαινε μέσα από τη φάραγγα του Εννόμ, στο μεσημβρινό πλάγιο μέρος τής Ιεβούς, και κατέβαινε στην Εν-ρωγήλ,
17 και καθώς απλωνόταν από τον βορρά περνούσε στην Εν-σεμές, και βγαινε στη Γαλιλώθ, που είναι κατάντικρυ στην ανάβαση του Αδουμμίμ, και κατέβαινε στην πέτρα τού Βοάν, του γιου τού Ρουβήν,
18 και περνούσε προς το βόρειο πλάγιο μέρος, που είναι κατάντικρυ στην Αραβά, και κατέβαινε στην Αραβά·
19 και περνούσε το όριο, προς το βόρειο πλάγιο μέρος τής Βαιθ-ογλά· και το όριο τελείωνε στον βόρειο κόλπο τής Αλμυρής Θάλασσας, στην εκβολή τού Ιορδάνη, μεσημβρινά· αυτό ήταν το μεσημβρινό όριο.
20 Και ο Ιορδάνης ήταν το όριό του ανατολικά. Αυτή ήταν, ολόγυρα, σύμφωνα με το όριό της, η κληρονομιά των γιων τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
21 Και οι πόλεις τής φυλής των γιων τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν η Ιεριχώ, και η Βαιθ-ογλά, και η Εμέκ-κεσείς,
22 και η Βαιθ-αραβά, και η Σεμαραϊμ, και η Βαιθήλ,
23 και η Αυείμ, και η Φαρά, και η Οφρά,
24 και η Χεφάρ-αμμωνά, και η Οφνεί, και η Γαβαά, 12 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους,
25 η Γαβαών, και η Ραμά, και η Βηρώθ,
26 και η Μισπά, και η Χεφειρά, και η Μωσά,
27 και η Ρεκέμ, και η Ιορφαήλ, και η Θαραλά,
28 και η Σηλά, η Ελέφ, και η Ιεβούς, που είναι η Ιερουσαλήμ, η Γαβαάθ, και η Κιριάθ, 14 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους. Αυτή είναι η κληρονομιά των γιων τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.