Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 13

ΚΑΙ ο Ιησούς ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία· και ο Κύριος του είπε: Εσύ είσαι γέροντας, και προχωρημένος στην ηλικία, μένει όμως πολλή γη ακόμα να κυριευθεί.
2 Τούτη είναι η γη που μένει ακόμα: Όλα τα όρια των Φιλισταίων, και ολόκληρη η Γεσσουρί,
3 από το Σιώρ, που είναι απέναντι από την Αίγυπτο, μέχρι τα όρια της Ακκαρών προς βορράν, που λογαριάζονται στους Χαναναίους· οι πέντε ηγεμονίες των Φιλισταίων, των Γαζαίων, των Αζωτίων, των Ασκαλωνιτών, των Γετθαίων, και των Ακκαρωνιτών, και η ηγεμονία των Αυιτών·
4 από το μεσημβρινό μέρος, ολόκληρη η γη των Χαναναίων, και η Μεαρά, που είναι των Σιδωνίων, μέχρι την Αφέκ μέχρι τα όρια των Αμορραίων·
5 και η γη των Γιβλιτών, και ολόκληρος ο Λίβανος, προς την ανατολή τού ήλιου, από τη Βάαλ-γαδ, κάτω από το βουνό Αερμών, μέχρι την είσοδο της Αιμάθ·
6 όλοι οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής, από τον Λίβανο μέχρι τη Μισρεφώθ-μαϊμ, όλοι οι Σιδώνιοι· αυτούς εγώ θα τους εξολοθρεύσω από μπροστά από τους γιους Ισραήλ· εσύ, μάλιστα, διαμοίρασέ την με κλήρους στους Ισραηλίτες, όπως σε πρόσταξα·
7 τώρα, λοιπόν, διαμοίρασε αυτή τη γη, ως κληρονομιά στις εννιά φυλές και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή.
8 Οι Ρουβηνίτες και οι Γαδίτες, μαζί με το υπόλοιπο μισό τής φυλής αυτής, πήραν την κληρονομιά τους, που ο Μωυσής τούς έδωσε, πέρα από τον Ιορδάνη, ανατολικά, καθώς ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, τους έδωσε,
9 από την Αροήρ, που είναι κοντά στην άκρη τού ποταμού Αρνών, και την πόλη που είναι στο μέσον τού ποταμού, και ολόκληρη την πεδινή Μεδεβά μέχρι τη Δαιβών,
10 και όλες τις πόλεις τού Σηών, του βασιλιά των Αμορραίων, που βασίλευε στην Εσεβών, μέχρι τα όρια των γιων Αμμών,
11 και τη Γαλαάδ, και τα όρια των Γεσσουριτών και των Μααχαθιτών, και ολόκληρο το βουνό Αερμών, και ολόκληρη τη Βασάν μέχρι τη Σαλχά,
12 ολόκληρο το βασίλειο του Ωγ στη Βασάν, που βασιλεύει στην Ασταρώθ και στην Εδρεϊ, που εναπέμεινε από τους υπόλοιπους γίγαντες· επειδή, αυτούς τούς πάταξε ο Μωυσής, και τους εξολόθρευσε.
13 Τους Γεσσουρίτες, όμως, και τους Μααχαθίτες, οι γιοι Ισραήλ δεν τους εξολόθρευσαν, αλλά οι Γεσσουρίτες και οι Μααχαθίτες κατοικούν ανάμεσα στον Ισραήλ μέχρι σήμερα.
14 Μόνον στη φυλή τού Λευί δεν έδωσε κληρονομιά· οι θυσίες τού Κυρίου τού Θεού τού Ισραήλ, που γίνονται με φωτιά, είναι η κληρονομιά τους, όπως τους είπε.
15 ΚΑΙ ο Μωυσής έδωσε στη φυλή των γιων τού Ρουβήν κληρονομιά σύμφωνα με τις συγγένειές τους·
16 και τα όριά τους ήσαν από την Αροήρ, που είναι κοντά στην άκρη τού ποταμού Αρνών, και η πόλη που είναι στο μέσον τού ποταμού, και ολόκληρη η πεδινή περιοχή μέχρι τη Μεδεβά,
17 η Εσεβών, και όλες οι πόλεις της, που είναι στην πεδινή περιοχή, η Δαιβών, και η Βαμώθ-βαάλ, και η Βαιθ-βάαλ-μεών,
18 και η Ιασσά, και η Κεδημώθ, και η Μηφαάθ,
19 και η Κιριαθαϊμ, και η Σιβμά, και η Ζαρέθ-σαάρ στο βουνό τής κοιλάδας,
20 και η Βαιθ-φεγώρ και η Ασδώθ-φασγά, και η Βαιθ-ιεσιμώθ,
21 και όλες οι πόλεις της πεδινής περιοχής, και ολόκληρο το βασίλειο του Σηών, του βασιλιά των Αμορραίων, που βασιλεύει στην Εσεβών, που ο Μωυσής πάταξε, αυτόν και τους ηγεμόνες της Μαδιάμ, τον Ευί, και τον Ρεκέμ, και τον Σουρ, και τον Ουρ, και τον Ρεβά, τους άρχοντες του Σηών, που κατοικούσαν τη γη.
22 Και τον Βαλαάμ, τον γιο τού Βεώρ, τον μάντη, οι γιοι Ισραήλ θανάτωσαν με μάχαιρα, ανάμεσα σ' εκείνους που φονεύθηκαν απ' αυτούς.
23 Και στους γιους τού Ρουβήν, ο Ιορδάνης ήταν το όριό τους. Αυτή είναι η κληρονομιά των γιων τού Ρουβήν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις τους και οι κωμοπόλεις τους.
24 Και ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη φυλή τού Γαδ, στους γιους τού Γαδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους·
25 και το όριό τους ήταν η Ιαζήρ, και όλες οι πόλεις τής Γαλαάδ, και το μισό τής γης των γιων Αμμών, μέχρι την Αροήρ, που είναι απέναντι στη Ραββά,
26 και από την Εσεβών μέχρι τη Ραμάθ-μισπά και τη Βετονίμ, και από τη Μαχαναϊμ μέχρι τα όρια της Δεβείρ,
27 και στην κοιλάδα, τη Βαιθ-αράμ, και τη Βαιθ-νιμρά, και τη Σοκχώθ, και τη Σαφών, το υπόλοιπο του βασιλείου τού Σηών, του βασιλιά τής Εσεβών, και ο Ιορδάνης ήταν το όριο μέχρι την άκρη τής Θάλασσας Χιννερώθ, πέρα από τον Ιορδάνη, ανατολικά.
28 Αυτή είναι η κληρονομιά των γιων Γαδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.
29 Και ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στο μισό τής φυλής τού Μανασσή· και έγινε κτήμα στο μισό τής φυλής των γιων τού Μανασσή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
30 Και το όριό τους ήταν από τη Μαχαναϊμ, ολόκληρη η Βασάν, ολόκληρο το βασίλειο του Ωγ, του βασιλιά τής Βασάν, και όλες οι κωμοπόλεις τού Ιαείρ, που είναι στη Βασάν, 60 πόλεις·
31 και το μισό τής Γαλαάδ, και η Ασταρώθ, και η Εδρεϊ, οι πόλεις τού βασιλείου τού Ωγ, στη Βασάν, δόθηκαν στους γιους τού Μαχείρ, γιου τού Μανασσή, στο μισό των γιων τού Μαχείρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
32 Αυτοί είναι οι τόποι, που ο Μωυσής κληροδότησε στις πεδιάδες τού Μωάβ, στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, ανατολικά.
33 Στη φυλή τού Λευί, όμως, ο Μωυσής δεν έδωσε κληρονομιά· ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ, αυτός ήταν η κληρονομιά τους, όπως είπε σ' αυτούς.