Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 15

ΚΑΙ ο κλήρος τής φυλής των γιων τού Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήταν στα όρια της Ιδουμαίας· η έρημος Σιν, που είναι προς νότον, ήταν η μεσημβρινή άκρη.
2 Και τα μεσημβρινά τους όρια ήσαν από τα παράλια της Αλμυρής Θάλασσας, από τον κόλπο που βλέπει προς τη μεσημβρία·
3 και εκτείνονταν προς το μεσημβρινό μέρος, στην ανάβαση Ακραββίμ, και περνούσαν στη Σιν, και ανέβαιναν από μεσημβρινά στην Κάδης-βαρνή, και περνούσαν την Εσρών, και ανέβαιναν στην Αδδάρ, και γύριζαν προς την Καρκαά·
4 και περνούσαν στην Ασμών, και έβγαιναν μέχρι τον χείμαρρο της Αιγύπτου, και τελείωναν τα όρια στη θάλασσα· αυτά θα είναι τα μεσημβρινά όριά σας.
5 Και το ανατολικό όριο ήταν η Αλμυρή Θάλασσα, μέχρι την άκρη τού Ιορδάνη. Και το όριο προς το βορινό μέρος ερχόταν από τον κόλπο τής θάλασσας προς την άκρη τού Ιορδάνη·
6 και το όριο ανέβαινε μέχρι τη Βαιθ-ογλά, και περνούσε από το βορινό μέρος τής Βαιθ-αραβά· και το όριο ανέβαινε μέχρι την πέτρα τού Βοάν, του γιου τού Ρουβήν·
7 και το όριο ανέβαινε προς τη Δεβείρ, από την κοιλάδα Αχώρ, και εκτεινόταν προς βορράν, βλέποντας προς τα Γάλγαλα, που είναι απέναντι από την ανάβαση Αδουμμίμ, που είναι προς το μεσημβρινό μέρος τού ποταμού· έπειτα, το όριο περνούσε επάνω στα νερά του Εν-σεμές και έβγαινε στην Εν-ρωγήλ·
8 και το όριο ανέβαινε μέσα από τη φάραγγα του γιου τού Εννόμ, προς τα μεσημβρινά πλάγια τής Ιεβούς· (αυτή είναι η Ιερουσαλήμ)· και το όριο ανέβαινε στην κορυφή τού βουνού, που είναι απέναντι από τη φάραγγα Εννόμ, προς δυσμάς, που είναι στο τέλος τής κοιλάδας τού Ραφαείμ, προς βορράν·
9 και το όριο περνούσε από την κορυφή τού βουνού μέχρι την πηγή των νερών Νεφθωά, και έβγαινε στις κωμοπόλεις τού βουνού Εφρών· και το όριο κατευθυνόταν στη Βααλά, που είναι η Κιριάθ-ιαρείμ·
10 και το όριο γύριζε από τη Βααλά προς δυσμάς, στο βουνό Σηείρ, και περνούσε στα πλάγια του βουνού Ιαρείμ, όπου είναι η Χασαλών, προς βορράν· και κατέβαινε στη Βαιθ-σεμές, και περνούσε στη Θαμνά·
11 έπειτα, το όριο έβγαινε στο πλάγιο της Ακκαρών, προς βορράν· και το όριο κατευθυνόταν στη Σικρών, και περνούσε στο βουνό τής Βααλά, και έβγαινε στην Ιαβνήλ, και το όριο ήταν στην παραλία τής θάλασσας.
12 Και το δυτικό όριο ήταν η Μεγάλη Θάλασσα και τα παράλια. Αυτά είναι τα όρια των γιων τού Ιούδα, ολόγυρα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
13 Και στον Χάλεβ, τον γιο τού Ιεφοννή, έδωσε μερίδιο ανάμεσα στους γιους τού Ιούδα, σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου, που δόθηκε στον Ιησού, την πόλη τού Αρβά, του πατέρα τού Ανάκ, που είναι η Χεβρών.
14 Και ο Χάλεβ έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους τού Ανάκ, τον Σεσαϊ και τον Αχιμάν, και τον Θαλμαϊ, τους γιους τού Ανάκ.
15 Και από εκεί ανέβηκε ενάντια στους κατοίκους τής Δεβείρ· και το όνομα της Δεβείρ ήταν άλλοτε Κιριάθ-σεφέρ.
16 Και ο Χάλεβ είπε: Όποιος πατάξει την Κιριάθ-σεφέρ και την κυριεύσει, θα του δώσω τη θυγατέρα μου Αχσάν, για γυναίκα.
17 Και την κυρίευσε ο Γοθονιήλ, ο γιος τού Κενέζ, αδελφός τού Χάλεβ· και του έδωσε την Αχσάν, τη θυγατέρα του, για γυναίκα.
18 Κι αυτή, όταν έφευγε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της ένα χωράφι· και κατέβηκε από το γαϊδούρι και ο Χάλεβ τής είπε: Τι θέλεις;
19 Κι εκείνη είπε: Δώσε μου μια ευλογία· επειδή, μου έδωσες μεσημβρινή γη, δώσε μου και πηγές νερών. Και της έδωσε τις επάνω πηγές, και τις κάτω πηγές.
20 Αυτή είναιη κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
21 Και ήσαν οι τελευταίες πόλεις τής φυλής των γιων τού Ιούδα κοντά στα όρια της Εδώμ, μεσημβρινά, η Καβσεήλ, και η Εδέρ, και η Ιαγούρ,
22 και η Κινά, και η Διμωνά, και η Αδαδά,
23 και η Κέδες, και η Ασώρ, και η Ιθνάν,
24 και η Ζιφ, και η Τελέμ, και η Βαλώθ,
25 και η Ασώρ, η Αδαττά, και η Κιριώθ-εσρών, που λέγεται και Ασώρ,
26 η Αμάμ, και η Σεμά, και η Μωλαδά,
27 και η Ασάρ-γαδδά, και η Εσεμών, και η Βαιθ-φαλέθ
28 και η Ασάρ-σουάλ, και η Βηρ-σαβεέ, και η Βιζιοθιά,
29 η Βααλά, και η Ιείμ, και η Ασέμ,
30 και η Ελθωλάδ, και η Χεσίλ, και η Ορμά,
31 και η Σικλάγ, και η Μαδμαννά, και η Σανσαννά,
32 και η Λεβαώθ, και η Σιλεείμ, και η Αείν, και η Ριμμών· όλες οι πόλεις ήσαν 29, και οι κωμοπόλεις τους.
33 Στην πεδινή περιοχή ήσαν η Εσθαόλ, και η Σαραά, και η Ασνά,
34 και η Ζανωά, και η Εν-γαννίμ, η Σαπφουά, και η Ηνάμ,
35 η Ιαρμούθ, και η Οδολλάμ, η Σωχώ, και η Αζηκά,
36 και η Σαγαρείμ, και η Αδιθαείμ, και η Γεδηρά, και οι επαύλεις τους, 14 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
37 η Σενάν, και η Αδασά, και η Μάγδαλ-γαδ,
38 και η Διλαάν, και η Μισπά, και η Ιοκθεήλ,
39 η Λαχείς, και η Βασκάθ, και η Εγλών,
40 και η Χαββών και η Λαμάς, και η Χιθλείς,
41 και η Γεδηρώθ, η Βαιθ-δαγών, και η Νααμά, και η Μακκηδά, 16 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
42 η Λιβνά, και η Εθέρ, και η Ασάμ,
43 και η Ιεφθά, και η Ασνά, και η Νεσίβ,
44 και η Κεειλά, και η Αχζίβ, και η Μαρησά, εννιά πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
45 η Ακκαρών, και οι κωμοπόλεις της·
46 από την Ακκαρών μέχρι τη θάλασσα, όλες οι πόλεις κοντά στην Άζωτο, και οι κωμοπόλεις τους·
47 η Άζωτος, οι πόλεις της και οι κωμοπόλεις της, η Γάζα, οι πόλεις της και οι κωμοπόλεις της μέχρι τον χείμαρρο της Αιγύπτου, και η Μεγάλη Θάλασσα ήταν το όριο.
48 Και στην ορεινή περιοχή, η Σαμείρ και η Ιαθείρ, και η Σωχώ,
49 και η Δαννά, και η Κιριάθ-σαννά, που είναι η Δεβείρ,
50 και η Ανάβ, και Εσθεμώ, και η Ανείμ,
51 και η Γεσέν, και η Ωλών, και η Γιλώ, 11 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
52 η Αράβ, και η Δουμά, και η Εσάν,
53 και η Ιανούμ, και η Βαιθ-θαπφουά, και η Αφεκά,
54 και η Χουματά, και η Κιριάθ-αρβά, που είναι η Χεβρών και η Σιώρ, εννιά πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
55 η Μαών, η Καρμέλ, και η Ζιφ, και η Ιουτά,
56 και η Ιεζραέλ, και η Ιοδεάμ, και η Ζανωά,
57 η Ακαϊν, η Γαβαά, και η Θαμνά, δέκα πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
58 η Αλούλ, η Βαιθ-σούρ, και η Γεδώρ,
59 και η Μααράθ, και η Βαιθ-ανώθ και η Ελτεκών, έξι πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
60 η Κιριάθ-βαάλ, που είναι η Κιριάθ-ιαρείμ, και η Ραββά, δύο πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.
61 Στην έρημο, η Βαιθ-αραβά, η Μιδδίν, και η Σεχαχά,
62 και η Νιβσάν, και η πόλη τού αλατιού, και η Εν-γαδδί, έξι πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.
63 Τους Ιεβουσαίους, όμως, που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ, οι γιοι τού Ιούδα δεν μπόρεσαν να τους εκδιώξουν· αλλά, οι Ιεβουσαίοι κατοικούν μαζί με τους γιους τού Ιούδα στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα.