Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 9

ΚΑΙ όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες, που ήσαν από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, κι αυτοί που ήσαν στην ορεινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν στην πεδινή περιοχή, κι εκείνοι που ήσαν σε όλα τα παράλια της Μεγάλης Θάλασσας, μέχρις απέναντι από τον Λίβανο, οι Χετταίοι, και οι Αμορραίοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Ευαίοι, και οι Ιεβουσαίοι,
2 συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί, για να πολεμήσουν τον Ιησού και τον Ισραήλ.
3 Και οι κάτοικοι της Γαβαών άκουσαν ό,τι είχε κάνει ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γαι,
4 και έπραξαν κι αυτοί με πανουργία, και πήγαν και ετοιμάστηκαν με εφόδια, και πήραν παλιούς σάκους επάνω στα γαϊδούρια τους, και ασκιά με παλιό κρασί και σχισμένα και δεμένα,
5 και στα πόδια τους παλιά υποδήματα και μπαλωμένα, και παλιά ιμάτια επάνω τους· και όλο το ψωμί του εφοδιασμού τους ήταν ξερό και καταθρυμματισμένο.
6 Και ήρθαν στον Ιησού στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, και είπαν σ' αυτόν και στους άνδρες τού Ισραήλ: Ήρθαμε από μακρινή γη: Τώρα, λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας.
7 Και οι άνδρες τού Ισραήλ είπαν σ' αυτούς τους Ευαίους: Εσείς ίσως κατοικείτε ανάμεσά μας, και πώς θα κάνουμε συνθήκη μαζί σας;
8 Κι εκείνοι είπαν στον Ιησού: Είμαστε δούλοι σου. Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ποιοι είστε και από πού έρχεστε;
9 Και του είπαν: Οι δούλοι σου ήρθαν από πολύ μακρινή γη για το όνομα του Κυρίου τού Θεού σου· επειδή, ακούσαμε τη φήμη του, και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο,
10 και όλα όσα έκανε στους δύο βασιλιάδες των Αμορραίων, που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σηών, τον βασιλιά τής Εσεβών, και στον Ωγ, τον βασιλιά τής Βασάν, που ήταν στην Ασταρώθ·
11 γι' αυτό, οι πρεσβύτεροί μας, και όλοι οι κάτοικοι της γης μας, είπαν σε μας, λέγοντας: Πάρτε μαζί σας εφόδια για τον δρόμο, και πηγαίνετε σε συνάντησή τους, και πείτε τους: Είμαστε δούλοι σας· τώρα, λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας·
12 το ψωμί μας αυτό το πήραμε από τα σπίτια μας ζεστό, την ημέρα που φύγαμε για νάρθουμε σε σας· και τώρα, να, είναι ξερό και καταθρυμματισμένο·
13 κι αυτά τα ασκιά του κρασιού, που τα γεμίσαμε καινούργια, και να, είναι καταξεσχισμένα· και τα ιμάτιά μας αυτά και τα υποδήματά μας πάλιωσαν εξαιτίας του πολύ μακρινού δρόμου.
14 Και δέχθηκαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων τους, και δεν ρώτησαν τον Κύριο.
15 Και ο Ιησούς έκανε ειρήνη μαζί τους, και έκανε συνθήκη μαζί τους, να διαφυλάξει τη ζωή τους· και οι άρχοντες της συναγωγής, ορκίστηκαν σ' αυτούς.
16 Και ύστερα από τρεις ημέρες, αφού έκαναν συνθήκη μαζί τους, άκουσαν ότι ήσαν γείτονές τους, και κατοικούσαν μεταξύ τους.
17 Και αφού οι γιοι Ισραήλ σηκώθηκαν, πήγαν στις πόλεις τους την τρίτη ημέρα· και οι πόλεις τους ήσαν η Γαβαών και η Χεφειρά, και η Βηρώθ, και η Κιριάθ-ιαρείμ.
18 Και δεν τους πάταξαν οι γιοι Ισραήλ, επειδή οι άρχοντες της συναγωγής είχαν ορκιστεί προς αυτούς τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ. Και ολόκληρη η συναγωγή γόγγυζε ενάντια στους άρχοντες.
19 Όλοι, όμως, οι άρχοντες είπαν σε ολόκληρη τη συναγωγή: Εμείς ορκιστήκαμε προς αυτούς τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ· τώρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε·
20 αυτό θα κάνουμε σ' αυτούς· θα διαφυλάξουμε τη ζωή τους, για να μη είναι οργή Θεού επάνω μας, εξαιτίας του όρκου που ορκιστήκαμε σ' αυτούς.
21 Και οι άρχοντες τους είπαν: Ας ζουν· ας είναι, όμως, ξυλοκόποι και υδροφόροι σε ολόκληρη τη συναγωγή, καθώς τους υποσχέθηκαν οι άρχοντες.
22 Και ο Ιησούς τους συγκάλεσε, και τους είπε, λέγοντας: Γιατί μας απατήσατε, λέγοντας: Είμαστε πολύ μακριά από σας, ενώ εσείς κατοικείτε μεταξύ μας;
23 Τώρα, λοιπόν, είστε επικατάρατοι, και δεν θα λείψει από σας δούλος, και ξυλοκόπος, και υδροφόρος στον οίκο τού Θεού μου.
24 Και αποκρίθηκαν στον Ιησού, λέγοντας: Επειδή, οι δούλοι σου έμαθαν με πληροφορίες όσα ο Κύριος ο Θεός σου διέταξε στον δούλο του τον Μωυσή, να δώσει σε σας ολόκληρη τη γη, και να εξολοθρεύσει από μπροστά σας όλους τους κατοίκους τής γης, γι' αυτό φοβηθήκαμε από σας υπερβολικά για τη ζωή μας, και κάναμε αυτό το πράγμα·
25 και τώρα, να, είμαστε στα χέρια σου· ό,τι σου φανεί καλό και αρεστό να κάνεις σε μας, κάνε.
26 Και έκανε σ' αυτούς έτσι, και τους ελευθέρωσε από το χέρι των γιων Ισραήλ, και δεν τους φόνευσαν.
27 Και την ημέρα εκείνη ο Ιησούς τούς έκανε ξυλοκόπους και υδροφόρους μέχρι τώρα, στη συναγωγή, και στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στον τόπο που θα εκλέξει.