Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 23

ΚΑΙ ύστερα από πολύ καιρό, αφού ο Κύριος έδωσε ανάπαυση στον Ισραήλ από όλους τους εχθρούς του, ολόγυρα, και ο Ιησούς ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία,
2 συγκάλεσε ο Ιησούς ολόκληρο τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους τους, και τους αρχηγούς τους, και τους κριτές τους, και τους άρχοντές τους, και τους είπε: Εγώ γέρασα, είμαι προχωρημένος στην ηλικία.
3 Κι εσείς είδατε όλα όσα ο Κύριος ο Θεός σας έκανε σε όλα αυτά τα έθνη για σας· επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας.
4 Δέστε, εγώ σας μοίρασα με κλήρο αυτά τα έθνη που εναπέμειναν, για κληρονομιά στις φυλές σας, μαζί με όλα τα έθνη, που εξολόθρευσα, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα, προς τη δύση τού ήλιου.
5 Και ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους βγάλει από μπροστά σας, και θα τους εκδιώξει από το πρόσωπό σας· και θα κυριεύσετε τη γη τους, όπως ο Κύριος ο Θεός σας υποσχέθηκε σε σας.
6 Γίνεστε, λοιπόν, πάρα πολύ ανδρείοι στο να τηρείτε, και να εκτελείτε, όλα τα γραμμένα στο βιβλίο τού νόμου τού Μωυσή, για να μη παρεκκλίνετε απ' αυτό, δεξιά ή αριστερά·
7 για να μη αναμιχθείτε με τα έθνη αυτά, που εναπέμειναν ανάμεσά σας ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών τους ούτε να ορκιστείτε ούτε να τους λατρεύσετε ούτε να τους προσκυνήσετε·
8 αλλά, να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο τον Θεό σας, καθώς κάνατε μέχρι τη σημερινή ημέρα.
9 Επειδή, ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα έθνη και δυνατά· και κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να σταθεί μπροστά σας.
10 Ένας από σας θα διώξει 1.000· επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας, όπως σας το υποσχέθηκε.
11 Προσέχετε, λοιπόν, πάρα πολύ στον εαυτό σας, να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας.
12 Επειδή, αν ποτέ γυρίσετε πίσω, και προσκολληθείτε με το υπόλοιπο των εθνών αυτών, μαζί μ' αυτούς που εναπέμειναν ανάμεσά σας, και συμπεθερέψετε μαζί τους, και αναμιχθείτε μαζί τους, κι εκείνα μαζί σας,
13 να ξέρετε σίγουρα ότι ο Κύριος ο Θεός σας δεν θα εκδιώξει πλέον από μπροστά σας αυτά τα έθνη· αλλά, θα είναι σε σας παγίδες και ενέδρες, και μάστιγες στα πλευρά σας, και αγκάθια στα μάτια σας, μέχρις ότου εξολοθρευτείτε απ' αυτή την αγαθή γη, που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε σας.
14 Και δέστε, σήμερα εγώ βαδίζω τον δρόμο όλης τής γης, κι εσείς γνωρίζετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας, ότι δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια, που ο Κύριος ο Θεός σας μίλησε για σας· όλα πραγματοποιήθηκαν σε σας, ούτε ένα απ' αυτά δεν ματαιώθηκε.
15 Γι' αυτό, όπως ήρθαν επάνω σας όλα αυτά τα αγαθά λόγια, που μίλησε σε σας ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα φέρει επάνω σας όλα τα κακά λόγια, μέχρις ότου σας εξολοθρεύσει απ' αυτή την αγαθή γη, που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε σας.
16 Όταν παραβείτε τη διαθήκη τού Κυρίου τού Θεού σας, που πρόσταξε σε σας, και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς, και τους προσκυνήσετε, τότε η οργή τού Κυρίου θα ανάψει εναντίον σας, και θα αφανιστείτε γρήγορα από την αγαθή γη, που σας έδωσε.