Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 19

ΚΑΙ ο δεύτερος κλήρος βγήκε στον Συμεών, στη φυλή των γιων τού Συμεών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· και ήταν η κληρονομιά τους μέσα στην κληρονομιά των γιων τού Ιούδα.
2 Και στην κληρονομιά τους πήραν τη Βηρ-σαβεέ, και τη Σαβεέ, και τη Μωλαδά,
3 και την Ασάρ-σουάλ, και τη Βαλά, και την Ασέμ,
4 και την Ελθωλάδ, και τη Βεθούλ και την Ορμά,
5 και τη Σικλάγ, και τη Βαιθ-μαρκαβώθ, και την Ασάρ-σουσά,
6 και τη Βαιθ-λεβαώθ, και τη Σαρουέν, 13 πόλεις, και τις κωμοπόλεις τους·
7 την Αείν, τη Ρεμμών και την Εθέρ, και την Ασάν, τέσσερις πόλεις, και τις κωμοπόλεις τους·
8 και όλες τις κωμοπόλεις, που είναι ολόγυρα στις πόλεις αυτές, μέχρι τη Βαλάθ-βηρ, που είναι η Ραμάθ, προς τα μεσημβρινά. Αυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Συμεών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
9 Από το μερίδιο των γιων τού Ιούδα δόθηκε η κληρονομιά των γιων τού Συμεών, επειδή το μερίδιο των γιων τού Ιούδα ήταν πάρα πολύ μεγάλο γι' αυτούς· γι' αυτό, οι γιοι τού Συμεών πήραν την κληρονομιά τους μέσα στην κληρονομιά εκείνων.
10 Και ο τρίτος κλήρος βγήκε στους γιους τού Ζαβουλών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· και το όριο της κληρονομιάς τους ήταν μέχρι τη Σαρείδ·
11 και το όριό τους ανέβαινε προς τη θάλασσα και τη Μαραλά, και ερχόταν στη Δαβασαίθ, και έφτανε προς τον χείμαρρο, που είναι κατάντικρυ στην Ιοκνεάμ·
12 και γύριζε από τη Σαρείδ, προς την ανατολή τού ήλιου, στο όριο της Κισλώθ-θαβώρ και έβγαινε στη Δαβράθ, και ανέβαινε στην Ιαφιά·
13 και από εκεί εκτεινόταν ανατολικά, στη Γιθθά-εφέρ, στην Ιττά-κασίν, και έβγαινε στη Ρεμμών-μεθωάρ, προς τη Νεά·
14 και το όριο έστρεφε προς το βόρειο μέρος στην Ανναθών, και τελείωνε στην κοιλάδα Ιεφθαήλ·
15 και περιλάμβανε την Καττάθ, και τη Νααλάλ, και τη Σιμβρών, και την Ιδαλά, και τη Βηθλεέμ, 12 πόλεις, και τις κωμοπόλεις τους.
16 Αυτή είναι η κληρονομιά των γιων τού Ζαβουλών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις αυτές και οι κωμοπόλεις τους.
17 Ο τέταρτος κλήρος βγήκε στον Ισσάχαρ, στους γιους τού Ισσάχαρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
18 Και το όριό τους ήταν η Ιεζραέλ, και η Κεσουλώθ, και η Σουνήμ,
19 και η Αφεραϊμ, και η Σαιών, και η Αναχαράθ,
20 και η Ραββίθ, και η Κισιών, και η Αβές,
21 και η Ραιμέθ, και η Εν-γαννίμ, και η Εν-αδδά, και η Βαιθ-φασής·
22 και το όριο έφτανε στη Θαβώρ, και στη Σαχασειμά, και στη Βαιθ-σεμές, και το όριό τους τελείωνε στον Ιορδάνη· 16 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.
23 Αυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων του Ισσάχαρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.
24 Και ο πέμπτος κλήρος βγήκε στη φυλή των γιων τού Ασήρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
25 Και ήταν το όριό τους η Χελκάθ, και η Αλεί, και η Βετέν, και η Αχσάφ,
26 και η Αλάμ-μέλεχ, και η Αμάδ, και η Μισάλ· και έφτανε στην Καρμέλ προς τα δυτικά, και στη Σιχώρ-λιβνάθ·
27 και γύριζε προς την ανατολή τού ήλιου, στη Βαιθ-δαγών, και έφτανε στη Ζαβουλών, και στην κοιλάδα Ιεφθαήλ, προς το βόρειο μέρος τής Βαιθ-εμέκ, και της Ναϊήλ, και έβγαινε στη Χαβούλ, προς τα αριστερά,
28 και στη Χεβρών, και τη Ρεώβ, και την Αμμών, και την Κανά, μέχρι τη μεγάλη Σιδώνα·
29 και το όριο γύριζε στη Ραμά, και μέχρι την οχυρή πόλη τής Τύρου, και το όριο γύριζε στην Οσά· και τελείωνε στη θάλασσα, προς το μέρος τού Αχζίβ·
30 και η Αμμά, και η Αφέκ, και η Ρεώβ· 22 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.
31 Αυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Ασήρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις αυτές και οι κωμοπόλεις τους.
32 Ο έκτος κλήρος βγήκε στους γιους τού Νεφθαλί, στους γιους του Νεφθαλί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
33 Και το όριό τους ήταν από την Ελέφ, από την Αλλόν, κοντά στη Σαανανείμ, και η Αδαμί, η Νεκέβ, και η Ιαβνήλ, μέχρι τη Λακκούμ, και τελείωνε στον Ιορδάνη·
34 και το όριο γύριζε από δυτικά στην Αζνώθ-θαβώρ, και από εκεί έβγαινε στην Ουκκώκ, και έφτανε στη Ζαβουλών, προς τα μεσημβρινά και έφτανε στην Ασήρ, προς τη δύση, και στον Ιούδα, προς την ανατολή τού ήλιου, επάνω στον Ιορδάνη.
35 Και περιτειχισμένες ήσαν οι εξής πόλεις: Η Σιδδίμ, η Σερ, και η Αμμάθ, η Ρακκάθ, και η Χιννερώθ,
36 και η Αδαμά, και η Ραμά και η Ασώρ,
37 και η Κέδες, και η Εδρεϊ, και η Εν-ασώρ,
38 και η Ιρών, και η Μιγδαλήλ, η Ωρέμ, και η Βαιθ-ανάθ, και η Βαιθ-σεμές· 19 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.
39 Αυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Νεφθαλί, σύμφωνα με τις συγγένειές της, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.
40 Ο έβδομος κλήρος βγήκε στη φυλή των γιων του Δαν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
41 Και το όριο της κληρονομιάς τους, ήταν η Σαραά, και η Εσθαόλ, και η Ιρ-σεμές,
42 και η Σαλαβείν, και η Αιαλών, και η Ιεθλά,
43 και η Αιλών, και η Θαμναθά, και η Ακκαρών,
44 και η Ελθεκώ, και η Γιββεθών και η Βααλάθ,
45 και η Ιούδ, και η Βανή-βαράκ, η Γαθ-ριμμών,
46 και η Με-ιαρκών, και η Ρακκών, μαζί με το όριο, που είναι κατάντικρυ στην Ιόππη.
47 Και το όριο των γιων του Δαν παρατάθηκε απ' αυτούς· γι'αυτό, οι γιοι του Δαν ανέβηκαν να πολεμήσουν τη Λεσέμ, και την κυρίευσαν, και την πάταξαν με μάχαιρα, και την εξουσίασαν, και κατοίκησαν σ' αυτή, και την ονόμασαν Λεσέμ Δαν, σύμφωνα με το όνομα του πατέρα τους Δαν.
48 Αυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Δαν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, αυτές είναι πόλεις τους και οι κωμοπόλεις τους.
49 Και αφού τελείωσαν να παίρνουν τα μερίδια της γης, σύμφωνα με τα όριά της, οι γιοι Ισραήλ έδωσαν στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, κληρονομιά ανάμεσά τους·
50 σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, του έδωσαν την πόλη που ζήτησε, τη Θαμνάθ-σαράχ, στο βουνό Εφραϊμ· και έκτισε την πόλη, και κατοίκησε σ' αυτή.
51 ΑΥΤΕΣ είναι οι κληρονομιές, που ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των γιων Ισραήλ, διαμοίρασαν με κλήρους, στη Σηλώ, μπροστά στον Κύριο, κοντά στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου. Και τελείωσαν τον διαμερισμό τής γης.