1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 11

ΤΟΤΕ, συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο Ισραήλ κοντά στον Δαβίδ στη Χεβρών, λέγοντας: Δες, κόκαλό σου είμαστε και σάρκα σου.
2 Ακόμα και άλλοτε, όταν ο Σαούλ βασίλευε, εσύ ήσουν που έβγαζες έξω και έβαζες μέσα τον Ισραήλ· και σε σένα είχε πει ο Κύριος ο Θεός σου: Εσύ θα ποιμάνεις τον λαό μου τον Ισραήλ, κι εσύ θα είσαι ο ηγεμόνας επάνω στον λαό μου τον Ισραήλ.
3 Και ήρθαν όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ στον βασιλιά στη Χεβρών· και ο Δαβίδ έκανε συνθήκη μαζί τους στη Χεβρών μπροστά στον Κύριο· και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλιά επάνω στον Ισραήλ, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, που είχε γίνει διαμέσου τού Σαμουήλ.
4 Και πήγαν, ο Δαβίδ και ολόκληρος ο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η Ιεβούς, όπου ήσαν οι Ιεβουσαίοι, που κατοικούσαν τη γη.
5 Και οι κάτοικοι της Ιεβούς είπαν στον Δαβίδ: Δεν θα μπεις εδώ μέσα. Αλλ' ο Δαβίδ κυρίευσε το φρούριο Σιών, που είναι η πόλη τού Δαβίδ.
6 Και ο Δαβίδ είπε: Όποιος πατάξει πρώτος τούς Ιεβουσαίους, θα είναι αρχηγός και στρατηγός. Και πρώτος ανέβηκε ο Ιωάβ, ο γιος τής Σερουϊας, και έγινε αρχηγός.
7 Και ο Δαβίδ κατοίκησε στο φρούριο· γι' αυτό, την ονόμασαν πόλη τού Δαβίδ.
8 Και οικοδόμησε ολόγυρα την πόλη, από τη Μιλλώ και ολόγυρα· και ο Ιωάβ επισκεύασε το υπόλοιπο της πόλης.
9 Και ο Δαβίδ προχωρούσε, ενώ μεγαλυνόταν· και ο Κύριος των δυνάμεων ήταν μαζί του.
10 ΚΙ ΑΥΤΟΙ ήσαν οι αρχηγοί των ισχυρών, που είχε ο Δαβίδ, οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί του για τη βασιλεία του, μαζί με ολόκληρο τον Ισραήλ, για να τον κάνουν βασιλιά, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, που είχε μιλήσει για τον Ισραήλ.
11 Κι αυτός είναι ο αριθμός των ισχυρών, που είχε ο Δαβίδ: Ο Ιασωβεάμ, ο γιος τού Αχμονί, ο πρώτος των οπλαρχηγών· αυτός, σείοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε μέσα σε μια μάχη.
12 Και ύστερα απ' αυτόν, ο Ελεάζαρ, ο γιος τού Δωδώ, ο Αχωχίτης, που ήταν ένας από τους τρεις ισχυρούς.
13 Αυτός ήταν μαζί με τον Δαβίδ στη Φας-δαμμείμ, και οι Φιλισταίοι συγκεντρώθηκαν εκεί για πόλεμο, όπου υπήρχε ένα μερίδιο χωραφιού γεμάτο κριθάρι· και ο λαός έφυγε μπροστά από τους Φιλισταίους.
14 Κι αυτοί στηλώθηκαν στο μέσον τού μεριδίου, και το ελευθέρωσαν, και πάταξαν τους Φιλισταίους· και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία.
15 Κατέβηκαν ακόμα τρεις από τους 30 αρχηγούς στην πέτρα, προς τον Δαβίδ, στο σπήλαιο Οδολλάμ· και το στρατόπεδο των Φιλισταίων στρατοπέδευε στην κοιλάδα Ραφαείμ.
16 Και ο Δαβίδ ήταν τότε στο οχύρωμα· και η φρουρά των Φιλισταίων τότε ήταν στη Βηθλεέμ.
17 Και ο Δαβίδ επιθύμησε νερό, και είπε: Ποιος θα μου έδινε να πιω νερό από το πηγάδι τής Βηθλεέμ, που είναι στην πύλη;
18 Και οι τρεις, αφού διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλισταίων, άντλησαν νερό από το πηγάδι τής Βηθλεέμ, που ήταν στην πύλη, και αφού το πήραν, το έφεραν στον Δαβίδ· όμως, ο Δαβίδ δεν θέλησε να το πιει, αλλά το έκανε σπονδή στον Κύριο,
19 λέγοντας: Μη γένοιτο σε μένα από τον Θεό μου να το κάνω αυτό! Θα πιω το αίμα αυτών των ανδρών, που εξέθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο; Επειδή, με κίνδυνο της ζωής τους το έφεραν. Γι' αυτό, δεν θέλησε να το πιει. Αυτά έκαναν οι τρεις ισχυροί.
20 Και ο Αβισαί, ο αδελφός του Ιωάβ, αυτός ήταν ο πρώτος από τους τρεις· κι αυτός, σείοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις.
21 Από τους τρεις, ήταν ο ενδοξότερος, περισσότερο από τους δύο, και έγινε αρχηγός τους· δεν έφτασε όμως τους τρεις πρώτους.
22 Ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, γιος δυνατού άνδρα από την Καβσεήλ, που έκανε πολλά ανδραγαθήματα, αυτός πάταξε τους δύο λεοντώδεις άνδρες τού Μωάβ· αυτός, ακόμα, κατέβηκε και πάταξε ένα λιοντάρι μέσα σε λάκκο, σε ημέρα χιονιού·
23 αυτός, επιπλέον, πάταξε τον Αιγύπτιο άνδρα, έναν άνδρα μεγάλου αναστήματος, πέντε πηχών· και στο χέρι τού Αιγυπτίου υπήρχε μια λόγχη σαν το αντί τού υφαντή· και κατέβηκε σ' αυτόν με ράβδο, και αρπάζοντας τη λόγχη από το χέρι τού Αιγυπτίου, τον θανάτωσε με την ίδια του τη λόγχη·
24 αυτά έκανε ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις ισχυρούς·
25 δέστε, αυτός στάθηκε ενδοξότερος από τους 30, δεν έφτασε όμως μέχρι τους τρεις πρώτους· και ο Δαβίδ τον διόρισε επικεφαλής των δορυφόρων του.
26 Και οι ισχυροί των στρατευμάτων ήσαν: Ο Ασαήλ, ο αδελφός τού Ιωάβ, ο Ελχανάν, ο γιος τού Δωδώ, από τη Βηθλεέμ,
27 ο Σαμμώθ ο Αρουρίτης, ο Χελής ο Φελωνίτης,
28 ο Ιράς, ο γιος τού Ικκής ο Θεκωίτης, ο Αβιέζερ ο Αναθωθίτης,
29 ο Σιββεχαϊ ο Χουσαθίτης, ο Ιλαϊ ο Αχωχίτης,
30 ο Μααραϊ ο Νετωφαθίτης, ο Χελέδ, ο γιος τού Βαανά, ο Νετωφαθίτης,
31 ο Ιτθαϊ, ο γιος τού Ριβαί, από τη Γαβαά των γιων τού Βενιαμίν, ο Βεναϊας ο Πιραθωνίτης,
32 ο Ουραί από τις κοιλάδες Γαάς, ο Αβιήλ ο Αρβαθίτης,
33 ο Αζμαβέθ ο Βααρουμίτης, ο Ελιαβά ο Σααλβωνίτης,
34 οι γιοι τού Ασήμ τού Γιζονίτη, ο Ιωνάθαν, ο γιος τού Σαγή, ο Αραρίτης,
35 ο Αχιάμ, ο γιος τού Σαχάρ, ο Αραρίτης, ο Ελιφάλ, ο γιος τού Ουρ,
36 ο Εφέρ, ο Μεχηραθίτης, ο Αχιά ο Φελωνίτης,
37 ο Εσρωέ ο Καρμηλίτης, ο Νααραί, ο γιος τού Εσβαί,
38 ο Ιωήλ, ο αδελφός τού Νάθαν, ο Μιβάρ, ο γιος τού Αγηρί,
39 ο Σελέκ ο Αμμωνίτης, ο Νααραί ο Βηρωθαίος, ο οπλοφόρος τού Ιωάβ, του γιου τής Σερουϊας,
40 ο Ιράς ο Ιεθρίτης, ο Γαρήβ ο Ιεθρίτης,
41 ο Ουρίας ο Χετταίος, ο Ζαβάδ, ο γιος τού Ααλαί,
42 ο Αδινά, ο γιος τού Σιζά τού Ρουβηνίτη, άρχοντας των Ρουβηνιτών, και άλλοι 30 μαζί του,
43 ο Ανάν, ο γιος τού Μααχά, και ο Ιωσαφάτ ο Μιθνίτης,
44 ο Οζίας ο Αστερωθίτης, ο Σαμά και ο Ιεχιήλ, οι γιοι τού Χωθάν του Αροηρίτη,
45 ο Ιεδιαήλ, ο γιος τού Σιμρί, και ο Ιωχά, ο αδελφός του ο Θισίτης,
46 ο Ελιήλ ο Μααβίτης, και ο Ιεριβαί, και ο Ιωσαυιά, οι γιοι τού Ελναάμ, και ο Ιεθεμά ο Μωαβίτης,
47 ο Ελιήλ, και ο Ωβήδ, και ο Ιασιήλ ο Μεσωβαϊτης.